mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Paul Sleem

  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem
  • Paul Sleem

Mahitungod Nako

Motivational speaker ko ug tsampyon sa pagbasa mitabang sa mga eskwelahan sa pag-promote sa kaimportante sa pagbasa, pagkat-on ug pagtahud. Propesyunal sab ko nga entertainer nga apil sa mga kalihokan, sa TV, ug sa radyo. Nakatrabaho ko sa tibuok kalibutan sama sa Monaco, Norway, Taiwan, Sweden, Scotland, Abu Dhabi, Germany, Ireland, ug Amerika, pipila ra ning nanganlan. Tagasuporta ko sa charity nga When You Wish Upon A Star sa 12 ka tuig. “Kay pamilyado ko, nakasabut ko sa kaimportante sa pag-edukar ug paggiya sa mga bata. Ang pinakamagantihong butang mao ang… Pagpakabuhi, Paghigugma, Pagkat-on ug ang Panulundon.”

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagtubo kong kami ra ni mama sa Kristiyano nga panimalay. Nasayud kong may Langitnong Amahan nga nagmahal nako ug sa gahum sa pag-ampo. Wala ko mamiyembro sa Simbahan ni Jesukristo, hangtud akong nahimamat ang misyonaryong magtiayon (si Pauline ug Loyd.) Human sa unom ka bulan nilang PAGHIGUGMA ug KAMABINATION, mihangyo ko ni Lloyd nga magpabunyag. Daghan kaayong hitabo sa akong kinabuhi aron mahibalo nga tinuod ang simbahan, nga makasal sa akong asawa nga pareho nakog gituohan, ma-seal sa kahangturan sa akong asawa ug sa tulo ka anak. Nasayud kong tinuod ang ebanghelyo ug usahay masayop ta apan nasayud ang Langitnong Amahan sa atong kahuyang ug Siya naa para nato, busa naningkamot kong mas masama ni Kristo ug mopakigbahin sa akong pagpamatuod sa tanan, pinaagi sa akong pagpakabuhi. Tanan sa kalibutan may bahanding naghulat uban niini nga Ebanghelyo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Una naninguha kong mosunod sa akong gituohan, naninguha kong masama ni Kristo. Sa simbahan may buluhaton o katungdanan ko uban sa kabatan-onan sa among ward. Matag miyerkules sa gabii duna mi youth club, may lahi mi nga kalihokan para sa mga batan-on nga makat-on og bag-ong mga kahanas ug sa pagserbisyo sa komunidad. Ang tuyo sa buluhaton mao ang pag-awhag sa kabatan-onan nga sila makapamahayag sa positibong paagi ug mahagit sa pagkat-on og bag-o samtang sila nalingaw.