mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Patrick Merl

  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl
  • Patrick Merl

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko sa Germany uban sa akong pamilya ug nagtrabaho isip usa ka doktor. Akong gipili nga mahimong usa ka doktor kay malipay kong motabang sa mga tawo. Malingaw ko sa ilang mga sugilanon ug sa ilang kinabuhi. Gikan ko sa usa ka pamilya nga mihatag og dakong bili sa sosyal nga pagpanginlabut. Mituo ko nga usa sa akong mga talento mao ang gasa sa pagbaton og panabut sa mga kahimtang ug panginahanglan sa akong isigkatawo. Ang akong trabaho isip usa ka doktor nakatabang nako nga mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa nag-antus nga mga tawo. Pamilyado ko. Ang pamilya diin ko gikan ug ang pamilya sa akong asawa ug sa akong duha ka anak importante kaayo kanako. Akong gibati nga ang pamilya kanunay nga maoy tinubdan sa kusog. Ang dakong bahin sa akong pagka-ako ug kusog naggikan sa akong pamilya. Butang kini nga gusto nakong ipasunod sa akong mga gimahal sa hilabihan. Ang mga sports sa paglahutay usa sa akong kalingawan ug usa ka importanting paagi aron mabalanse ang mga kakapoy sa kinabuhi. Akong nakita ang kalinaw diha sa pag-ehersisyo ug nakakita og oportunidad nga malipay sa kinaiyahan, aron malantaw ang umaabut ug mokonsiderar sa importanting mga butang. Sa pisikal nga paningkamot akong nakita ang mga butang gikan sa laing panglantaw ug sagad makakita og mga sulbad kon mangita ko og mga tubag.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Natawo ko gikan sa pamilya diin ang maayong pamatasan kanunayng gihatagan og importansya. Ang akong mama naggikan sa usa ka Mormon nga pamilya. Ang akong papa nakabig gikan sa Judaism sa unom pa ang akong edad. Bisan sa wala pa kadto ang akong mama midala na nako sa mga miting sa Simbahan, klaro nga nagtubo ko dinhi niini nga tinuohan. Sa edad nga walo, gibunyagan ko, nga mao ang praktis sa Simbahan. Padayon nakong gipalambo ang mga mithi ug baruganan nga gitudlo sa Simbahan isip akong mga sumbanan kon maghimo kog importanting mga desisyon. Nagpakabuhi ko subay niini nga mga mithi. Sugod niadto hangtud karon naghatag kini og daghang bililhong kasinatian kanako, daghang hagit, apan sa talagsaong mga butang usab. Sa nagkadako ko ug nagkahingkod, ang akong hagit mao ang pagtino sa akong tinuohan sa mga kahimtang nga modeterminar sa akong kinabuhi. Usa sa pinaka-importanting butang sa akong tinuohan mao nga ang usa ka aktibo ug personal nga relasyon sa Dios kinahanglang himoon nga sentro kanunay sa espritwalidad sa usa ka tawo. Nagtinguha ko matag adlaw sa pagpakabuhi nga subay sa akong mga gituohan. Kini nga mga gituohan makita pinaagi sa inadlaw nakong mga binuhatan. Usa ko ka Mormon tungod kay kanunay nakong makita sa unsang paagi ang akong pagtuo mitabang sa akong kinabuhi ug tungod kay akong nakita nga ang Ginoo usa ka bahin sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Usa ka importanting baruganan nga nagmatuod sa pagkatinuod sa akong tinuohan mao ang panultihon nga “Maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga.” Kon molampus ko sa pagsunod kang Kristo pinaagi sa pag-atiman sa akong silingan ug sa iyang panginahanglan, niana nagsunod ko sa akong tinuohan. Ang mga bunga nga akong gihimo naggikan sa akong kinaiya sa kinabuhi ug giunsa ko kini sa paggamit. Sa uban pang mga butang, naglakip kini sa gugmang putli, pagkapositibo, pag-inunungay sa pamilya, sosyal nga pagpangilabut, ug matinahurong pagtagad sa mga nilalang sa Dios, ilabi na sa mga butang nga akong nailhan nga mga gasa sa Dios sa akong kinabuhi sama sa kamatinuoron, kamapainubsanon, ug pagtuo. Aron makab-ot kini ug ang ubang mga sumbanan, misalig ko sa daghang kapanguhaan nga akong magamit isip matinud-anon nga Mormon. Naglakip kini sa pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, mga intruksyon gikan sa dinasig, buhi nga mga awtoridad sa Simbahan, ug sa kaugalingon nakong pagpangilabut sa Simbahan.