mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Patrice

  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins
  • Patrice Arkins

Mahitungod Nako

Nalipay ko isip asawa ug mama ug paggahin og panahon uban sa akong pamilya. Nagtubo ko nga kauban sa akong mga ginikanan ug mga igsoon samtang mipasundayag mi sa Australia. Kanunay kong mokanta ug mituo nga ang musika makatandog sa mga kalag.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagtubo ko sa Mormon nga panimalay apan sa pag-edad na nako og 15 gusto kong masayud kon tinuod ba gyud kini. Akong giampo kini ug mibati sa kalinaw nga sukad wala pa nako mabati. Nasayud ko nga kini tinuod. Kon may mahibaloan kang sama niana, mogiya kini sa imong kinabuhi sa mga aspeto nga wala nimo dahuma ug mopanalangin nimo nga ikaw mismo dili katuo!

Personal nga mga Istorya

Sa unsang paagi nga ang imong mga talento ug mga gasa nakapanalangin sa uban?

Sama sa gugma, ang usa ka talento walay bili gawas kon ipakigbahin kini sa uban.

Unsa nga mga panalangin ang miabut pinaagi sa imong hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

Ang akong pagtuo nakatabang sa akong pagbuntog sa mga pagsulay lakip sa pagkamatay sa akong igsoon sa aksidente. Tungod sa akong pagtuo sa mahangturong mga pamilya, wala ko mawad-i og paglaum. Napanalanginan ko og kalinaw bisan og ang rason sa tanang butang wala nako masabti, nga ako gihigugma ug siya akong ikakita pag-usab.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ako ug akong bana mibati nga responsable sa mga tawo sa among komunidad ug unsay among ikatabang sa uban. Sa mga nagkinahanglan og makaistorya, o pagtabang sa namalhin o pagpanglimpyo. Nakatabang kini nga magpadayon ang akong mahangturong panglantaw sa kinabuhi ug unsa ko kabulahan, ug napahinumduman ko sa dili pagbaliwala sa mga butang. Nagserbisyo sab ko sa Young Women sa nanag-edad og 12-17 sa akong dapit. May mga kalihokan mi sa Huwebes sa gabii diin nagkat-on mi og lain-laing mga mithi sama sa Kaligdong ug Hiyas. Naningkamot ming mohimo og makalingaw ug makabayaw nga mga kalihokan! Magkat-on sab mi matag Dominggo unsaon paggamit sa ebanghelyo sa among kinabuhi.