mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Paris

  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas
  • Paris Thomas

Mahitungod Nako

Natawo ako sa Atlanta, Georgia apan mas napadako ako sa Tuskegee, Alabama. Magserbisyo ako og duha ka tuig nga misyon alang sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw didto sa England Leeds Mission. Gusto kaayo ko og basketball ug Ping-Pong, apan labaw kay sa bisan unsa nahigugma ako ni Jesukristo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Duha ka misyonaryo gikan sa Simbahan sa Mormon mituktok sa akong pultahan sa dihang 14 anyos pa ko. Hilabihan ko kamadudahon mahitungod sa unsay ilang gitudlo kanako ug sa unsay ilang gituohan hangtud nga usa ka misyonaryo mihangyo kanako sa pag-ampo ug sa pagpangutana sa Dios kon ang ilang gitudlo kanako tinuod ba. Nag-ampo ako ug ang Espiritu sa Dios mipamatuod ngari kanako nga unsay gitudlo sa mga misyonaryo kanako tinuod gayud. Nakadawat ako og daghang dugang nga mga panalangin pinaagi sa pagpaningkamot og sunod sa mga baruganan sa ebanghelyo nga gitudlo sa mga misyonaryo kanako sa dihang 14 anyos ko, ug kana mao nganong ako Mormon.

Personal nga mga Istorya

Unsa nga mga pagtulun-an sa Manluluwas ang nakaimpluwensya sa imong kinabuhi?

Usa ka butang nga gihatagan gayud og gibug-aton mao ang paghigugma sa imong isigkatawo. Kini usa ka pilosopiya nga sa tinuod wala gayud nako mahingpit. Hugot ang akong pagtuo, hinoon, nga bisan tuod og ako dili hingpit niini nga kinabuhi, ang Manluluwas sa walay duhaduha gusto kanako nga mopadayon sa pagpaningkamot subay niini. Ako nahimong tigdawat sa daghang gugma sa tibuok kong kinabuhi, ug pinaagi sa mga pagtulun-an sa Simbahan sa Mormon nagtubo ako sa akong kapasidad ug pagsabut kon unsaon sa paghigugma ang akong isigkatawo. Ang akong mama maoy usa ka hingpit nga ehemplo sa gugma alang sa imong isigkatawo. Kasagaran sa akong tibuok nga kinabuhi, walay pagsapayan kon hain kami namuyo, kami kanunay nga may bisita kinsa gusto lamang mopahungaw o mosulti mahitungod sa ilang mga problema ngadto sa akong mama, ug siya usa ka tawo nga dili gayud modumili sa pagpaminaw. Nagplano ako karon sa pagserbisyo og full-time nga misyon alang sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nanghinaut nga masunod nako ang Kristohanong gugma sa akong inahan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagtambong ako og daghang mga programa sulod sa Simbahan, nga nakatabang sa paglig-on sa mga miyembro. Nagpahayag ako sa akong hugot nga pagtuo pinaagi sa pagserbisyo sa komunidad, nga importante sa relihiyon nga Mormon.