mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Paora

  • Paora Winitana
  • Paora Winitana
  • Paora Winitana
  • Paora Winitana
  • Paora Winitana
  • Paora Winitana
  • Paora Winitana
  • Paora Winitana

Mahitungod Nako

Gikan ko sa gamayng lungsod sa sidlakan sa New Zealand. Isip pamilya nagtubo mi nga kabus mao nga nakakat-on mi sa pagpasalamat sa ginagmayng butang sama sa paghigugmaay, pagkugi ug pagrespeto, paghimong mapuslanon sa tanang naa nimo ug malipay sa kinabuhi sa tanang panahon. Nagsugod ko og basketball tungod sa akong mga higala ug sa sinugdanan pinakabati ko nga modula. Dapiton ko nila sa mga kalihokan sa kabatan-onan sa simbahan atol sa semana, ug didto nagsugod ang tanan. Didto sa gamay namong chapel nakakat-on ko dili lamang sa pagdula og basketball, apan nahigugma sa dula nga basketball. Human makaserbisyo og 2 ka tuig sa misyon naminyo ko Templo sa New Zealand sa akong minahal, akong hinigugma pagka-high school ug karon may tulo mi ka anak. Ang basketball dako nga bahin sa akong kinabuhi apan dili kini ako, kini ang akong gibuhat. Ang akong pamilya ang pinakamaayong asset ug pinakadakong responsibilidad, gimahal nako sila labaw sa tanan!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nahinumdom ko sa akong pagkabata nga gitudloan ko ni mama unsaon sa pag-karakia (pag-ampo) ug bisan dili siya mormon, mituo gayud siya nga makatabang kini. Istoryahan niya kaming managsuon bahin sa aroha (gugma) ug mopasabut sa importansya sa pagrespeto sa usag usa, sa mga tigulang ug pagtinabangay ilabi na sa nanginahanglan. Gitudloan ko ni mama sa pakamatinuoron ug motuman sa akong isulti. Klaro sa akong panumduman nga gipasaad mi sa among mama, nga tagdon namo ang mga babaye uban sa gugma ug respeto, akong nahinumduman ang kusog nga espiritu kon si mama magtudlo namo, nakahinumdom kong mihimo niana nga saad. Usa ko ka mormon tungod sa gipangtudlo ni mama. Nagpasalamat kaayo ko sa lig-ong pundasyon nga gimugna ni mama alang nako. Iya kong gitudloan bahin sa Manluluwas nga si Jesukristo pinaagi sa iyang ehemplo, siya ang buhi namong kasulatan ug dihang gitudloan akong igsoon sa mga misyonaryo, dali ra namo ning nasabtan kay nahibalo na mi niini, nahibalo mi sa mga pagbati sa espiritu ug pinaagi sa sinserong pag-ampo, nahibalo kong tinuod kini. Usa ko ka mormon kay nagpasabut kini sa pag-una sa akong pamilya ug sa uban kay sa akong kaugalingon. Layo pa ko sa pagkahingpit ug may higayon nga mas daghan ko’g sayop apan ganahan ko nga na-mormon kay nakatabang ni nako nga mahimong mas maayong bana ug amahan, mas maayong kauban, mas maayong higala ug unta mas maayong tawo. Usa ko ka mormon tungod sa akong personal nga relasyon sa Manluluwas. Nasayud kong siya buhi ug nahigugma nako ug mapasalamaton sa hangtud sa iyang maulaong sakripisyo. Siya ang akong Dios ug hari, bugtong nakong gisimba, usahay maglisud ko sa pagpahayag sa akong pasalamat sa tanang butang nga iyang nabuhat kanako, siya akong gihigugma.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi makatabang ang Espiritu Santo kanimo?

Ang Espiritu Santo nakatabang nako sa dinagko nakong desisyon. Gikan sa pagpasakop sa Simbahan, pagmisyon, kinsa ang minyoan, pagpalit sa unang balay, sa pagpanganak. Akong gipasalamatan ang padayon niyang pakig-uban ug giya. Nasayud ko sa iyang mga paghunghong ug sa matag higayon nga may kaisug ko sa pagsunod sa iyang aghat, ang kasiguroan ug kalipay mao ang resulta.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagsunod ko sa akong tinuohan pinaagi sa tanan nakong gibuhat. Gikan sa inadlawng pag-ampo ngadto sa personal nga pagtuon sa kasulatan. Ako ug akong asawa ug mga anak naningkamot nga masugdan ang adlaw sa gitawag og “KKP” buot pasabut, Kasulatan - Kanta - Pag-ampo. Naningkamot kami ug gihimo ni sa among sala, usahay dungan sa pamahaw, sa sakyanan o sa pagpadulong sa eskwela, usahay wala na mi oras ug himoon ni sa di pa mi matulog. Gamay ug yano kining mga butanga aron magpakabuhi sa gituohan. Isip propesyunal nga atleta nagsunod ko sa akong tinuohan sa akong pagdula, sa pinulongan, sa pamaagi sa akong pagbansay ug sa akong dinulaan. Nagsunod ko sa akong tinuohan pinaagi sa dili pagdula og Dominggo ug daghan ang wala kasabut ug mibasol sa akong relihiyon ug mikwestiyon nganong ang akong simbahan mipasakripisyo nako og ingon niana? Mitubag ko nga personal kini nga pagpili, personal nga saad nga akong gihimo sa akong Dios human sa pagserbisyo nako og misyon. Akoa kining pamaagi sa pagpasalamat sa akong Dios ug pagpakita sa gugma alang sa tanang gibuhat niya kanako. Lahi usab ni nga paagi sa pagpakita sa akong tinuohan.