mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Дмитриева Ольга (Olga Dmitrieva)

  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva
  • Olga Dmitrieva

Mahitungod Nako

Nagpuyo ko uban sa akong mga ginikanan hapit 18 ka tuig. Pagkahuman sa high school, mibiya ko sa amo aron moeskwela ug motrabaho. Ganahan ko magdrawing ug magluto. Ganahan ko sa kinaiyahan, ilabi na sa lasang. Wa ko magdahum nga lisud diay nga mag-inusara, apan wa sad ko maghunahuna nga mohunong. Hangud karon nagtrabaho ug nag-eskwela ko, ug maayo ra man ang tanan. Nasayud ko kon ako mag-inusara ug way mosabut, ang Dios anaa sa duol ug nasayud Siya sa akong mga problema. Nasayud Siya unsay akong gibati ug unsay nakapabalaka nako. “Ang tawo di mahibaw-an sa ilang kinaiya, apan sa pagpili.”

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang akong mga ginikanan nabunyagan sa dihang singko anyos ko. Sa ingon, nagtubo ko sa Simbahan. Bisan og ang akong mga ginikanan nagtuo sa Dios, wala gyud ko maghunahuna niini hangtud sa usa ka higayon. Ingon og ako nakasabut sa tanan, apan dili ko kasulti nga ako espirituhanon. Nahinumdom, nakasabut ko nga ang mga tawo sa gawas sa Simbahan sa kasagaran mas maayo ug mas maalamon kay nako. Way espesyal nga butang nga nahitabo sa akong kinabuhi. way anghel nga nagpakita nako, wa gyud ko masakit og grabe, ug ang tanan sa akong mga ginikanan maayo ra. Ang panahon ra ang nakausab sa tanan. Nagsugod ko sa paghunahuna, “Kinsa ko? Nganong ania ako dinhi?” Makaingon ko nga kini nga mga hunahuna di malaumon Nakahatag kini og rason nga seryosohon nako pagtan-aw ang akong kinabuhi. Nausab kog dako, salamat sa Simbahan ug ang pagsabut sa mga sugo sa Dios. Nakaangkon ko og pagsalig sa akong mga abilidad, apan labaw sa tanan, nakasabut ko nga si Satanas di gyud motudlo sa mga tawo og matarung, apan ang mga pagtulun-an ni Jesukristo nagdala og kahayag. Daghang mga tuig na ang milabay sukad niini nga kasinatian. Nasayud ko nga tinuod Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, Nagtuo ko sa Dios, ug ako nasayud nga ang pagpasaylo alang sa tanan pinaagi ni Jesus.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa branch ako ang lider sa mga bata sa musika. Ang mga bata ug ako manganta ug magkat-on og mga kanta ug mga himno. Nindot nga motabang sa mga bata nga motuo sa Dios, sa pagtudlo nila sa pagpakigsulti Kaniya ug sa pagpakitambag uban Kaniya. Kon makita ninyo ang ilang pagtubo ug makasabut pa og dugang ug mosalig sa Dios, ang inyong pagtuo malig-on. Ang mga bata suod kaayo sa Dios. Ang ilang pagtuo lig-on, ug ang Dios motubag nila.