mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Norman

  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk
  • Norman Tolk

Mahitungod Nako

Nagtubo ako sa usa ka gamay nga umahan sa Idaho ug nahibalo nga ako mamahimong usa ka batid sa kinaiyahan sukad sa ikaduhang ang-ang sa eskwelahan. Kining lawom nga tinguha sa karon midako nga nag-apil sa akong pamilya, musika, ug sa akong Mormon nga relihiyon. Tanan kini naghatag og kahulugan ug tumang kabuhong sa kinabuhi. Ang akong inahan nagagikan sa usa ka pioneer nga panulundon ug sakop sa Simbahan sa Mormon sukad sa pagkatawo. Ang akong amahan usa ka Dutch Reformed, usa ka Calvinist nga relihiyon. Bisan pa niana siya misuporta sa akong igsoon nga babaye ug kanako sa among relihiyon ug sa kadugayan mipasakop sa Mormon nga relihiyon. Gikan sa akong mga ginikanan nakat-unan ko ang mga hiyas sa trabaho, integridad, ug sa pagpangita sa kamatuoran ug pagsabut. Human sa high school, mibiya ako sa panimalay sa pagtuon og physics didto sa Boston ug sa New York. Samtang nag-eskwela, nahimamat ko ang usa ka babaye kinsa nahimo nakong asawa ug labing suod nga higala. Niana nga panahon siya hapit na mahuman sa iyang mga pagtuon sa pagpasundayag sa piano og dayag lamang miawhag kanako ngadto sa musika. Isip batan-on, nakat-unan ko ang pagtugtog og lainlaing mga instrumento, walay usa nga maayo kaayo. Sa ingon, akong nahibaloan nga ako madawat lamang sa pagka-conductor, ug tingali usa ka semiconductor tungod kay usa ko ka batid sa kinaiyahan. Sukad niana nga panahon, ang akong asawa ug ako kanunayng maapil sa musika diha sa among simbahan ug komunidad. Sama pananglit, nagpasundayag kami sa kang Handel nga Messiah kada tuig nga may tibuok orchestra ug koro sa panahon sa Pasko. Isip usa kabatid sa kinaiyahan, ako ang kahigayunan sa pagpaningkamot sa pagsabut ug sa paghan-ay sa butang diha sa atomic ug subatomic nga lebel, diin ako nakabaton og dako kaayo nga kalipay. Apan ako nakabaton og labaw pa ka dako nga kalipay ug katagbawan gikan sa paggamit sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ingon nga gitudlo sa relihiyon nga Mormon nga maningkamot nga mahimong maayo nga impluwensya ngadto sa akong mga anak ug ngadto niadtong naglibut kanako.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Natawo ako ngadto sa usa ka pamilya nga nagrepresentar sa pagka-Mormon ug sa usa ka relihiyong Protestante. Tungod niana, kinahanglan akong modesisyon sa akong relihiyosong direksyon sayo sa akong kinabuhi. Gitabangan ako niini nga paningkamot pinaagi sa akong tinguha nga mahimong scientist, nga sa akong panglantaw nagpasabut nga ako mamahimong usa ka tigpangita sa kamatuoran. Gikan sa tumang pag-ampo ug pagtuon, akong nahibaloan nga ang Kristiyanong mga baruganan nga gitudlo sa Simbahan sa Mormon mahitungod sa atong pagpakabuhi, atong relasyon ngadto sa Dios, ug sa mahangturong kinaiyahan sa pamilya nahimong sukaranan sa usa ka mainitong relihiyon. Niini nga proseso, nadawat ko ang lig-on nga saksi nga kini nga mga baruganan mga tinuod gayud, usa ka saksi nga naglahutay ug nagpadayon sa pagtubo hangtud niining adlawa. Kini wala nagpasabut nga ako nahibalo sa tanang mga butang. Sa relihiyon ug sa siyensa, kinahanglan gayud nga kita magmapainubsanon nga mahibalo nga kita mga bata pa ug daghan pang angay kat-unan. Sa tinuod, kana mao ang usa sa dako kaayo nga kalipay sa kinabuhi, nga magpadayon sa pagkat-on ug sa pag-uswag. Usa ka labing gamhanang prinsipyo mao nga ang Dios nahigugma kanatong tanan nga natawo niini nga yuta ug gusto nga kita mouswag ug magmalampuson. Ang relihiyon nga Mormon naghatag og dili matupngan nga panglantaw sa mga katuyoan sa kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong relihiyon nag-impluwensya sa tanang aspeto sa akong kinabuhi ug dili gayud kini mabulag. Kini nahimong labing mahinungdanon sa pagpatubo og lima ka anak, ang tanan kinsa may malampusong kaugalingon nga mga pamilya Ang akong pag-apil sa musika, nga akong gituohan nga usa ka celestial nga pinulongan, nakahatag kanako og dako kaayong kahigayunan sa pagtrabaho nga mabinantayon uban sa mga miyembro sa daghang mga kaliwat ug mga relihiyon. Ang akong propesyon isip usa ka batid sa kinaiyahan [physicist] nakahatag kanako, ug sa akong pamilya, og oportunidad sa pagbiyahe ngadto sa daghang mga nasud sa kalibutan sa pagtambong og mga komperensya ug pagtrabaho sa mga kaubang langyaw. Ako sa tinuod makasulti nga ako adunay daghan nga mga pangutana mahitungod sa akong relihiyon sama nga ako aduna mahitungod sa siyensya. Kini nagpadayon nga nahimong dakong oportunidad sa pagpakigbahin sa mga baruganan sa ebanghelyo ngadto sa mga higala gikan sa daghang nagkalainlaing mga nasud.