mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Nnamdi

  • Nnamdi Okonkwo
  • Nnamdi Okonkwo
  • Nnamdi Okonkwo
  • Nnamdi Okonkwo
  • Nnamdi Okonkwo
  • Nnamdi Okonkwo
  • Nnamdi Okonkwo
  • Nnamdi Okonkwo

Mahitungod Nako

Natawo ko sa Eastern Nigeria, apan nagpuyo ko karon sa Georgia, USA. Full-time ko nga eskultor, ug ang akong hilig mao ang pagkulit og halandumong mga butang nga naghulagway sa kahalangdon sa tawhanong espiritu. Minyo ko og may tulo ka anak. Nalipay kaayo ko pinaagi sa yanong mga butang sa kinabuhi, sama sa musika, kinaiyahan, mga higala, art, ug pagkakigbahin niana nga kalipay sa uban.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Sunod-sunod kini nga milagrusong mga panghitabo diin akong nasayran ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Didto sa akong nasud, sa Nigeria, kadaghan kong may kinasingkasing nga nag-ampo sa Dios aron matuman ang akong pangandoy sa pag-adto sa Estados Unidos. Subo lang, walay ikagasto ang akong ginikanan, ug namatay ang akong papa sa 12-anyos ko, ang ako na lang maestra nga inahan ang nag-atiman nako ug sa akong duha ka igsoon. Dugang pa, tanan nga akong nailhan may sama niana nga pangandoy, naglisud gyud sa pagkuha og visa. Kanunay ming moingon “mas sayon sa usa ka kamel ang pagsulod sa lungag sa dagom kay sa pagkuha og visa aron makaadto sa Amerika.” Mitubo ko sa gitas-on nga 6’9”, ug tungod sa akong gitas-on, gipadula ko og basketball. Bisan og gipakaubos ko sa uban kay ulahi na kong nagsugod sa edad nga 17, nagpadayon ko nga masaligonkay nakita nako ang basketball mao ang paagi nga makaadto sa Amerika. Tungod niini nga mga babag, nakaamgo ko nga nagkinahanglan og milagro aron makab-ot ang akong mga ambisyon. Naghunahuna ko og milagro kay si mama mitudlo namo sa pag-ampo, ug sa gamay nakong paningkamot sa pag-ampo nakadawat ko og pagpamatuod nga ang Dios motubag sa mga pag-ampo. Sa pagkahibalo niini ug nakaamgo nga di ko kasalig sa bisan unsang kalibutanong kapanguhaan, sa Dios lang ko misalig. Sa sinugdanan, ang akong mga pag-ampo ug paningkamot, ingon og walay resulta. Apan, akong nahunahunaan nga aron masiguro ang tabang sa Dios, kinahanglang ipahiangay nako ang akong hunahuna sa mga katuyoan sa Dios. Akong gibati nga ang paagi sa paghimo niini mao ang tinuorayng tinguha ug pag-ampo aron magiyahan sa dapit diin dili lang ko makadula og basketball apan makat-on ug motubo ang akong kahibalo bahin Kaniya. Nalipay kaayo ko niini, ug mituo nga kining tinuoray nga tinguha alang sa espirituhanong kalamboan makalipay sab sa Dios, ang akong pagtuo nga Siya motubag sa akong mga pag-ampo mas milig-on. Wala madugay, wala damha, nakadawat ko og sulat gikan sa Brigham Young University sa Hawaii BYU nagpahayag sa ilang interes sa pagrekrut nako sa pagdula og basketball, ug mibati nga direkta kining tubag sa akong mga pag-ampo. Wala madugay, mga usa ka tuig sa akong pag-abut sa Hawaii, akong nahibaloan nga usa diay nako ka higala ang mikontak sa coach sa BYU alang kanako. Sa katapusan, akong nadawat ang mga porma gikan sa BYU aron makakuha og visa gikan sa American Embassy. Ang mga porma, hinoon, naabut apan expire na, apan aron mapakita ang akong pagtuo, akong gibati nga kinahanglan kong mangandam ingon og sigurado ko nga makakuha og visa. Gisugdan nako ang pagpangandam, lakip ang pagpalit og tiket sa eroplano para Hawaii. Dayon, miadto ko sa embassy dala ang expire nga mga dokumento. Sa akong kasagmuyo, gibalibaran ko, ug ang akong passport sab gi-istampahan og petsa. Kining pinetsahan nga istampa nagdumili ni bisan kinsa nga mobalik sa embassy sulod sa unom ka bulan human gibalibaran. Sa gihapon may talagsaon kong gibati sa akong pagbiya sa embassy nagtuo nga mahugno, apan wala. Ang akong pagsalig tungod sa akong pag-ampo nakapalibug sa akong mga higala kinsa nagtuo nga nayabag nako nga nagtuo gihapon ko nga makakuha ko og visa gamit ang gi-istampahan nga passport ug mi-expire nga dokumento. Human sa pipila ka adlaw, mihukom kong moadto sa bugtong lain nga U.S. Embassy nga may gilay-ong mga 400 ka milyas gikan sa akong balay. Nadasig sa istorya bahin ni Lot sa Daang Tugon giunsa sa Dios pagbuta ang mga tawo sa Sodom ug Gomorrah, nag-ampo ko nga ang mga opisyal sa layo na nga embassy dili makakita sa gi-istampa sa akong passport, o makabantay sa mi-expire na nga mga petsa sa akong mga dokumento. Sa paghinumdom, ang misunod nga pipila ka adlaw hilabihan kalisud, apan sa katapusan akong nahibaloan nga lisud diay kaayo ang dalan padulong sa katumanan sa atong mga gitinguha. Gitubag ang akong mga pag-ampo nianang adlawa Enero 17, 1989, ug milagruso ang akong pagkadawat sa visa nga makabiyahe sa Amerika. Sukad niadto ang kamakahuluganon sa gibuhat sa Dios ngari nako padayon sa paglambo, ug sa matag higayon nga mohuyang ang akong pagtuo, akong hinumduman kadtong kasinatian aron makakuha og kusog ug kasiguroan nga dunay Dios kinsa motubag sa kinasingkasing nga pag-ampo. Tungod niining panghitabo, ug inubanan sa masanagon nga mga ehemplo sa bag-o nakong nasuod nga mga higala sa unang mga bulan sa Hawaii, kinsa mga miyembro sa simbahan, mas sayon para nako ang tinuorayng pagdawat sa hagit sa mga misyonaryo sa Simbahan nga tun-an ang Basahon ni Mormon, ug mangutana sa Dios kon ang mensahe gikan ba Kaniya o dili. Akong gibuhat, ug gitubag ko ug midesisyon nga magpasakop sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Sa laing bahin, dili unta ko makapalit og tiket sa eroplano padulong Hawaii kong di pa sa kugihan nakong manghod, si Onyebuchi. Subo lang, namatay siya mga 11 ka bulan sa didto na ko sa Hawaii, ug lisud kaayong dawaton ang iyang kamatayon, apan nahibalo ang Dios sa tanan ug mitugot nga manghitabo ang mga butang alang sa espesyal Niya nga tuyo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Daghan ko og oportunidad nga makaserbisyo sa simbahan. Bisan og pakyas ko sa daghang higayon, kanunay kong naningkamot tungod sa lig-on nakong kombiksyon nga dili tawo ang akong giserbisyuhan, apan ang Dios Mismo. Ang espirituhanon nakong pilosopiya mao nga ang akong pagtuo kinahanglang ipakita ug ihatag sa tanan nakong binuhatan, ilabi na sa akong relasyon sa uban. Nahibalo sab ko nga usa sa pinakaimportanting paagi nga magpakabuhi ko sa akong pagtuo mao ang akong gipangbuhat. Napanalanginan og ko talento sa art, ug tinuorayng mituo nga pinaagi niini nga talento ang espirituhanon nakong mga kombiksyon mapahayag usab.