mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Nadja

  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt
  • Nadja Pettitt

Mahitungod Nako

Usa ko ka asawa, inahan, choir director, titser sa seminary, musician, mananahi, istoryador, ug mahigugmaon sa tanang butang nga matahum. Ang pagpuyo sa Paris naghatag kanako og daghang kahigayunan nga makapatuyang sa kalibutanon nakong mga hilig: biyahe, mga sinultihan, pagkaon, ug art. Apan ang pagpuyo sa Paris naghatag usab kanako og panalangin ug oportunidad nga akong ikapakigbahin ang akong gituohan, mga hiyas, ug kinabuhi ngadto sa nagpalibut nako.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang akong mga ginikanan lain-lain og tinuohan. Sa pagkamatay sa akong papa, si mama na lang ang nagpadako kanako. Ako ang unang nahibalo sa simbahan nga Mormon, sa ilang pamaagi sa pag-ampo ug sa awit alang sa mga bata sa gamay pa ko. Ang kahimtang sa panglawas sa akong mama nagkinahanglan og 3 ka semana sa ospital, ug iya kong gisalig ngadto sa among mga silingan, usa ka batan-on, matinud-anong magtiayon nga Mormon. Dihang nauli ang akong mama gikan sa ospital, giingnan nako siya (sa linghod nakong edad nga 6 ug tunga!!!) nga dili na ko motambong sa “akong” simbahan, apan moadto ko sa simbahan kuyog sa akong mga silingan sugod niadto. Gitudloan nako siya sa mga kanta nga akong nakat-unan ug mihagit kaniya nga mag-ampo dungan nako. Bukas ang hunahuna sa akong mama sa paghimo og kasabutan: manimba ming duha og kausa pa sa daan namong simbahan (wala pa gayud siya makasulay og kuyog nako kaniadto), ug unya inigka-Dominggo moadto mi sa mga miting sa Mormon… …kaming duha nabunyagan sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw dihang nag-8 anyos ko. Ang akong gibati kaniadto, gibati gihapon nako karon: ang katinuod sa ebanghelyo ni Jesukristo ug ang Iyang pagtulun-an naghatag kanako og paglaum, ug kusog, ug tinguha sa pagpahimuot Kaniya.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Dayag lang, may paglaum ako. Sa matag adlaw, nagpasabut kini sa pagbangon og alas 6 sa buntag uban sa mga tin-edyer alang sa pagtuon sa kasulatan. Sundan kini sa pagtuon og usa ka mensahe gikan sa Basahon ni Mormon uban sa tibuok pamilya. Dugang sa akong buluhaton, nagtudlo ko og sinemana nga klase alang sa nanag-edad og 14 ngadto sa 18. Nagtudlo sab ko og choir sa among dapit, trabaho nga alang nako makalingaw, bisan dili sayon ang responsibilidad sa paghimo og nindot nga musika :) Gawas niana, naningkamot kong magmabination, matinabangon, ug mahunahunaon aron ang akong kombiksyon makita sa akong binuhatan. Kon ako ra ang Mormon sa palibut nga ilang nakita, gusto nakong ilang mabatyagan kon si kinsa “kami” sa pagpakita kon si kinsa “ako”.