mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Nadia

  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins
  • Nadia Deskins

Mahitungod Nako

Natawo ko sa London, Iningles ug Farsi ang akong pinulongan. Napanunod nako ang tradisyon nga Persian, nga akong nagamit sa inadlaw nakong kinabuhi sa pinulongan, pagkaon, musika, balak ug sayaw. Mibalhin ko sa Amerika aron mopadayon og Masters degree sa natad sa family therapy. Nagtrabaho ko isip tig-edukar, tighubad, ug voiceover diha sa radyo, hinoon ang pagkainahan maoy tinuod nakong propesyon. Walay laing kalampusan sa akong kinabuhi nga mas importante kanako kay sa pag-amuma sa akong pamilya. Usa ko ka asawa ug full-time nga mama sa tulo ka talagsaong anak. Naghimo ko’g lista sa ‘buhatunon’ nga talagsa rang mahimo, apan ang 3 sa pinakadako nakong kalampusan mao ang pagpalakaw, pagpadagan, ug pagpaambak sa akong mga anak. Ang usa mag-skate, ang usa magduyan, ug ang katapusan cute kaayo, ug maayo kini nga katumanan alang kanako.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang sukaranang mga pagtulun-an ni Jesukristo nagsuporta sa usag usa sa mga kultura sa Persia ug Pakistani diin ko nagtubo. Ang kahulugan niining karaan nga kultura nagpasiugda sa gitudlo ni Kristo, sama sa paghimo sa atong kaugalingon nga limpyo sa moral ug pagsuporta sa pamilya isip importanting unit sa katilingban. Usab, paghimo sa atong panimalay diin ang tanan dawaton sa mainitong paghangop, kasiguroan, pagmahal ug gikinahanglan. Ang mga pagtulun-an sa simbahan dili bag-o, nakagamot kini sa karaang mga tradisyon sa akong panulundon. Mibati ko og espesyal nga koneksyon sa akong kultural ug espiritwal nga panulundon dihang nagkat-on ko kabahin sa kinabuhi ni Kristo ug sa iyang mga pagtulun-an. Sa una nakong paghimamat sa mga misyonaryo, ang moral nga mga pagtulun-an sa simbahan mitandog kanako. Nakakat-on ko nga ang Dios mao ang akong Mahangturong Amahan, nga siya nakaila ug nahigugma kanako sama sa ginikanan nga nahigugma sa iyang anak. Akong nakat-unan nga dunay kahulugan ug katuyoan ang kinabuhi. Duna koy nindot nga kasinatian nga nakatandog nako. Midesisyon ko nga magpamiyembro sa simbahan basi sa kinahiladmang koneksyon nga akong gibati bahin sa mga pagtulun-an nga mitandog kanako. Nakapalambo ko og personal nga relasyon sa Dios, ug akong gibati ang kalinaw ug katin-awan sa mga pagtulun-an ni Kristo. Akong nasayran ug nasabtan nga si Kristo dili lang buotan nga tawo, o propeta , apan usa ka balaang binuhat kinsa may importanting tahas sa akong kinabuhi. Akong giawhag ang tanan nga nagpangita sa kamatuoran sa paghimamat sa mga misyonaryo, sa pagbasa ug pagpamalandong sa mga kasulatan, ug mag-ampo sa pagpangutana sa Dios kon tinuod ba ang ilang gitudlo. Ang paghimo sa ingon nakausab kanako sa dakong paagi, ug nakadala og kalinaw, paglaum, katin-awan ug kalipay sa kinabuhi.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi kita makapalambo og mas dako nga kahusay sa atong mga panimalay?

Akong gihambin ang mosunod nga kutlo gikan sa Pamahayag sa Pamilya ‘Malampuson nga mga kaminyoon ug mga pamilya natukod ug napadayon diha sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, buhat ug maayong makalingaw nga mga kalihokan’. Ang pagkaginikanan nakahimo nakong maningkamot sa pagka mas maayong tawo, nahibalo nga ang akong mga anak nagtan-aw sa akong lihok, nadasig ako sa pagpakabuhi sa akong gituohan. Ang pagkabaton og mga anak sagad makamugna og kasaba sa among panimalay sa tag-as nga tingog, pagsiyaok ug pagsinggit. Bisan pa, ang paggahin og panahon matag adlaw sa pag-ampo ug pagbasa sa kasulatan isip pamilya, ug pagsimba nga pamilya matag semana nagbag-o sa kalinaw sa among panimalay.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong pagtuo natukod diha sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, mao nga naningkamot ko, sa paghatag og gibug-aton sa paningkamot, nga mahimong mas maayo nga tawo pinaagi sa pagkat-on gikan sa iyang kinabuhi, ug paghimo sama sa unsay iyang buhaton sa bisan unsang kahimtang. Duna koy oportunidad sa pagboluntaryo sa akong simbahan, gikan sa pagtudlo og mga leksyon ug pag-conduct sa musika, ngadto sa pag-organisar og bag-ong mga kalihokan. May oportunidad sab ko sa pagboluntaryo isip full time nga misyonarayo sa Scotland sulod sa 18 ka bulan.