mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Mirtha Gómez De Taveras

  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez
  • Mirtha Gomez

Mahitungod Nako

Ako si Mirtha Gómez. Usa ko ka psychologist ug profesor sa psychology. Dugang niini, chairman ko sa duha ka departamento sa Technological University of Santiago (UTESA). Inahan ko sa duha ka batang lalaki ug asawa sa samang higayon.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mormon na ko sulod sa 20 ka tuig. Nakaamgo ko nga mao kini ang simbahan nga makapaduol nato ngadto ni Jesukristo. Mao kini karon ang pamaagi sa akong kinabuhi, akong gibati nga ang Ebanghelyo kabahin sa akong kinabuhi.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot ko sa pagpuyo sumala sa mga sumbanan sa Ebanghelyo. Ganahan kong motabang sa Simbahan kada Dominggo, maghimog kalihokan sa Simbahan ug sa pamilya nga makabasa ug makaampo kada adlaw.