mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Mikhail

  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky
  • Mikhail Zaretsky

Mahitungod Nako

Nagtrabaho ko isip emergency medicine doctor. Sa akong libreng panahon, ang akong asawa ug ako manuroy sa kinaiyahan ug sa mga museyo ug teatro. Ganahan ming magbiseklita. Ganahan ko sa maayong nga salida ug musika (klasikal ug lain-laing mga akto). Dili ko manigarilyo ni moinom. Usa ka adlaw niana nakigsulti ko sa akong pasyente bahin niini. Pipila ka bulan ang milabay mitawag siya ug mihangyo kon makainom ba siya karon tungod kay iyang adlawng natawhan. Giingnan nako siya nga iya kana nga pagpili ug ako dili makapugong kaniya. “Kon,” giingnan nako siya, “ikaw interesado sa akong opinyon, supak ako sa pag-inom.” Miingon siya nako nga importante kaayo alang niya nga makadungog sa akong opinyon ug nga siya dili moinom nianang adlaw ug hangtud sa hangtud.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Malipayon ko nga nabunyagan ngadto sa ANG SIMBAHAN NI JESUKRISTO SA MGA SANTOS SA ULAHING MGA ADLAW. Nagtuo ako sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak nga si Jesukristo, ug sa Espiritu Santo. Nagtuo ko sa kaluwasan sa kahangturan sa pamilya kon ako mosunod kanunay sa mga balaod ug mga sugo sa Ginoo. Human makasinati sa Simbahan, nakat-on ko og dugang bahin ni Kristo, bahin sa Iyang tahas isip Manluluwas sa tanang katawhan.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi makatabang ang Espiritu Santo kanimo?

Ang Dios mitabang nako pinaagi sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtabang nako nga makahimo og matarung nga mga pagpili sa akong pamilya, trabaho, ug sa pagserbisyo sa Simbahan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Aktibo ako nga miyembro sa Simbahan sukad niadtong Disyembre 1994. Sa akong branch duna koy responsibilidad isip magtatambag sa presidente sa branch. Dunay ekspresyon nga, “uban sa hugot nga pagtuo sa matag lakang.” Alang nako kini nagpasabut kanunay, bisan asa, ug sa tanan nga mahimong saksi sa Dios, kahulugan sa pagpuyo, ug sa pagsunod kanunay sa mga sugo sa Dios.