mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Mike

  • Mike Lohner
  • Mike Lohner
  • Mike Lohner
  • Mike Lohner

Mahitungod Nako

May pagtuo ko sa mga tawo ug nakita ko silang makahimuot ug kadaghanan maayo. Ganahan ko sa kinabuhi ug mituo nga kinahanglan nato kining PAKABUHIAN sa matag adlaw! Pakit-a ko sa kalibutan, tuguti kong mosulay og bag-ong mga butang, pakigkompetensya nako, ug imo kong mapahiyom. Tingali sobra ra kong makatrabaho (giingnan ko sa akong pamilya niana), ug napanalanginan ko og maayo kaayong mga oportunidad sa negosyo. CEO ko sa daghang tuig na ug karon Chairman ko sa duha ka kompanya. Akong gigamit ang ang epektibong pilosopiya nga ang dagkong kompanya makakuha og talagsaong mga resulta gikan sa ordinaryong mga tawo, kadaghanan nato mga ordinaryo lang, ug ang pagtrabaho ug paningkamot mas importatante kay sa talento (bisan og ang talento maayo nga butang nga mabatunan). Panatiko ko sa sports apanganahan kaayo ko og golf (sport ba na o dula?). Nanghinaot kong makadula matag adlaw, naningkamot kong mas momaayo, ug ganahan ko sa tanan niini--gikan sa sinugdanan ngadto sa kompetisyon, gikan sa PGA tour ngadto sa labihang katahum lapad nga dagat. Dayon sa libre nakong oras (duna bay ingon niana?) Hilig kaayo ko og musika--motukar ko og saxaphone ug ginagmay sa piano, gani mokanta sab ko usahay. Ang akong pamilya (pinakasuod nakong higala akong asawa ug duna koy upat ka anak nga akong gipangga) mas hilig og musika kay kanako, ug ang pinakamaayong bahin sa among panimalay tingali ang musika niini. Sa katapusan, mituo ko nga ang kalibutan mamahimong maayong dapit kon mas interesado kita sa lain-laing opinyon ug ideya ug dili kaayo moatake sa mga ideya nga lahi sa atoa. Sigurado, daw taas ko og sumbanan. Apan mas maayo pa nga mosalig ko ug masakitan panagsa kay sa dili mosalig ug walay higala. Maayong pagkasulti kini ni Mae West. “Kausa ra ang kinabuhi, apan kon tarungon nimo kini, igo ra ang kausa!” Wala na koy ikadugang pa.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Usa ko ka Mormon sa usa ka yano nga rason. Mituo gayud ako nga ang simbahan tinuod! Gibati ko kini sa kinahiladman sa akong kasingkasing ug bulahan kaayo nga mibati sa Espiritu sa Dios nga mipamatuod sa akong kalag sa kamatuoran niini nga mga pagtulun-an. Akong nakita nga miusab sa mga kinabuhi ang mga baruganan sa ebanghelyo. Akong gibati ang gahum sa pag-ula sa Manluwas sa akong kinabuhi. Ug nahibalo ko nga kon magpakabuhi ko sa mga baruganan nga gitudlo sa Mormon nga tinuohan, mas malipayon ko, mas kontento, mas malinawon. Makahuluganon kini--apan sa katapusan, ang pagka-Mormon naghimo nakong malipayon! Kanunay kong namalandong kon nganong ingon niini. Nganong malipayon man ko sa pagka-Mormon? Nganong magtinabangay ang mga mormon? Ug nakaingon ko nga mao gayud kana ang kahulugan sa ebanghelyo--ang ebanghelyo ni Jesukristo, nga nagdala nako og kalipay. Gusto sa Dios nga magmalipayon ta. Nahigugma siya kanato. Ug anaa ang iyang simbahan sa pagtabang kanato, sa tanan natong kahuyang, mas mahisama kaniya. Kon maningkamot kita sa paghimo niini, atong madawat ang mga panalangin sa kalinaw, kalipay, ug pakighigala.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang paglaum ug unsay inyong gilauman?

Ang pangandoy talagsaon nga pulong. Alang nako, ang “pagpangandoy” mahitungod ni sa pagkapositibo. Mahitungod kini sa pagtan-aw unsay mahimo imbis naunsa man kini. Mangandoy ta sa adlaw kon mag-ulan. Mangandoy ta og Tingpamulak kon Tingtugnaw (ingon ana sab ko--di ko ganahang tugnawon!). Mangandoy ta og kahimsog kon magkasakit ta. Mangandoy ta og gugma kon gibati natong gikasilagan. Kon mangandoy kita, dili kita mahadlok. Ug kon mangandoy ta og espirituhanong mga butang, nagpalambo kita og pagtuo. Positibo ko nga tawo kinsa nangandoy sa mga butang nga tingali mao lang ang akong gipangandoy. Nangandoy kong mas momaayo sa golf, makapatubo og maayong pamilya, moarang-arang ang panglawas sa akong asawa, makasuporta ko sa akong pamilya sa pinansyal. Nangandoy kong makatrabaho ang akong anak, bisan og lisud ni kaniya. Nangandoy ko nga ang atong gobyerno mas makakita, unta ang atong mga politiko ug media mopaminus sa pagpang-ataki ug hinoon maghisgot og mga ideya gamit ang bukas nga hunahuna. Tingali human niana makahimo kita og mas maayong desisyon kon unsaon pag-atubang ang mga hagit. Nangandoy ko nga ang gugma mopatigbabaw sa kasilag, nga ang pagtuo mobuntog sa kahadlok, nga ang mga positibo mopatigbabaw sa mga negatibo, ug inig katagak sa peanut butter…ang peanut butter naa sa ibabaw! Dayag lang nangandoy sab ko kang Kristo.b Nga ang pangandoy mosangput sa pagtuo. Ug unta…ang pagtuo mosangput sa gugmang putli ug gugma ug kalinaw ug kalipay! Oo, ang pangandoy usa ka TALAGSAON nga pulong!

Sa unsang paagi nga Ang Basahon ni Mormon nakatabang nimo sa pagsabut sa katuyoan sa kinabuhi?

Ang paborito nakong bersikulo sa Basahon ni Mormon nag-ingon: “Si Adan napukan aron ang mga tawo mahimo, ug ang tawo naingon aron sila makabaton og hingpit nga kalipay.” Alang nako, kana ang tuyo sa kinabuhi--pagkaplag og kalipay! Dihang gitaptan og dili komon nga sakit ang akong asawa ginganlan og Guillain Barre’ ug naparalisar ug naospital sa grabing kadaot sa may ugat, ug dayon sa Chronic condition (CIDP), nausab gyud ang among kinabuhi. Wala ko motrabaho hapit 18 ka bulan aron maatiman ang akong gagmayng anak. Bisan kinsa nga doktor among giadto, nagpangita og tambal, milahutay og daghang makahadlok nga mga panahon, ug nahibalo nga ang kinabuhi mubo ra kaayo. Atol niini nga kalisud, samtang nagbasa ug nagtutok ko sa Basahon ni Mormon, nakapasalamat ko sa matag adlaw, sa pagsiksik sa nindot nga mga panahon uban sa among pamilya, sa paghigugma sa katahum sa among palibut, sa pagpangga sa musika ug sa espirituhanong katumanan. Ang Basahon ni Mormon nakatabang nga makasabut ko nga gipadala kami sa Dios dinhi sa yuta kay nahigugma siya kanamo! Gitugot niya nga makalahutay mi sa kalisdanan aron matabangan ming makakat-on, motubo ug magmalipayon! Gitugot niya nga masakitan mi aron mahibalo ug makapasalamat sa maayong panglawas. Nasinati namo ang kasubo aron makaila og kalipay. Ang Basahon ni Mormon puno sa talagsaong ideya nga nagsuporta sa mga pagtulun-an ni Kristo kabahin sa katuyoan sa kinabuhi, pag-ula, ug plano sa Dios kanamo. Naghimo kini’g dakong kalainan sa akong kinabuhi!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Sa akong naghunahuna nagsunod mi sa among tinuohan pinaagi sa among buhat matag adlaw; ug nanghinaot kong magpakabuhi uban sa kaligdong, pailub, ug pasalig sa mga mithi sa among tinuohan, sa negosyo man, sa balay, o sa golf course. Ang among pamilya magbasa sa kasulatan ug mag-ampo hapit matag adlaw, ug nagtuo kong nakatabang kini nga maka-focus mi sa mahangturong pagkatawo kay sa inadlawng kalingawan. Duna koy assignment sa “home teaching”, buot pasabut mobisita ko og duha ka pamilya sa among dapit pinakaminus kausa sa usa ka bulan sa tumong nga mahimo kong tigtudlo sa ebanghelyo, higala, tigdasig, kasaligan nga tawo. Ang home teaching usa ka dakong panalangin nako kay nagpalambo kini sa paghigalaay nga nakadugang sa kalidad sa akong kinabuhi. Mibisita ko sa mga amahan nga wala nay trabaho, midasig sa mga pamilya nga huyang sa ilang pagtuo, misuporta kon may nagkasakit sa pamilya, ug sa ingon, sa sagad nga mahitabo kon magpakabuhi ka sumala sa imong tinuohan, nadawat nako ang kalipay ug panalangin. Ma-Dominggo, bulahan kaayo kong makatudlo sa nanag-edad og 16-18 nga kabatan-onan. May 21 ka bata sa among klase ug nagtuon sa Daang Tugon. Ganahan kong mopaambit sa mga istorya ug leksyon nga nahatagan og kinabuhi! Sa akong panglantaw? WALAY laing makalingaw kay sa ikatrabaho ang batan-ong mga lalaki ug babaye. Esprituhanon sila, masanagon sila, puno sa talento, makalingaw. Makalingaw gayud!