mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si みちお (Hosaka Michio)

  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio
  • Hosaka Michio

Mahitungod Nako

Usa ko ka bana ug amahan sa lima ka anak, ug nagpuyo ko sa Akishima City in Tokyo, Japan. Usa ko ka bombero, ug isip lider sa pundok sa mga bombero, andam mi sa pagtubag sa adlaw-adlaw nga mga kalamidad. Nagbansay ko sa kendo [fencing sa espada nga kawayan] sukad sa akong pagkabata, ug gihimo gihapon nako karon. Motudlo usab ko og kendo ngadto sa mga bata sa rehiyon. Ganahan ko sa sports ug pag-atiman sa tanaman sa utanon sa pamilya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Kon ako magkat-on og mga butang niini nga kasinatian nga gitawag og kinabuhi, akong nasabtan nga dunay mga butang nga lapas sa pagsabut sa tawo. Pinaagi sa pag-ampo ug pagbasa sa mga kasulatan, mabati nako nga ang Manluluwas nga si Jesukristo buhi ug nga Siya naggiya nato.

Personal nga mga Istorya

Unsa ang imong gibuhat sa pagtabang og lig-on sa imong pamilya ug paghimo niini nga malampuson?

Mogahin mi og panahon isip pamilya, hisgutan namo ang kada adlaw nga mga panghitabo sa among kinabuhi, ug maghisgot mi bahin sa ebanghelyo.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagpakabuhi ko isip miyembro sa Simbahan, ug atol sa akong pag-eskwela sa kolehiyo nagserbisyo ko og full-time nga misyonaryo sa daghang mga dapit sa Kyushu, Japan. Karon nagserbisyo ko isip magtutudlo sa simbahan, ug akong tudloan kadtong kinsa gusto nga makat-on bahin sa Simbahan ug mga miyembro nga bag-o lang miapil sa Simbahan. Aron makagahin og panahon isip pamilya, naghimo og ‘family home evenings.’ Niining higayona maghisgot mi kabahin sa mga hilisgutan sa Simbahan, maghisgot sa mga panghitabo sa inadlaw nga kinabuhi sa kada sakop sa among pamilya, ug magdula. Pinaagi sa paghimo niini, ako—isip bana ug amahan—makabantay sa akong pamilya nga molambo, ug akong gibati ang kalinaw ug kalipay sa akong pagtuo sa akong inadlaw nga kinabuhi.