mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang imong kahibalo sa Plano sa Kalipay nakapausab/nakabenepisyo sa imong kinabuhi?

  • Ang pagkasabut sa Plano sa Kalipay nakatabang nakong malantawan ang mga kasinatian sa kinabuhi. Tanan kita may mga ekspektasyon ug plano sa atong kinabuhi, mubo man ug taas og tagal sa panahon nga plano ug kon dili molampus dali ra kaayo ang pagkasagmuyo ug mawad-an sa paglaum. Kon ang plano sa kinabuhi dili matuman, ang akong kahibalo nga ang Dios mao ang akong Langitnong Amahan nakatabang nakong mahinumdom nga ang maong kasinatian nagtabang nga mamahimo ko unsa ang Iyang gusto kanako. Labaw sa bisan unsa sa kinabuhi gusto kong mahimong asawa ug inahan, apan wala pay oportunidad. May mga adlaw nga sakitan kong magtan-aw sa uban nga nakasinati niana, apan ang akong kahibalo sa plano sa Dios nakatabang nakong mahinumdom sa mga panalangin nga Iyang gitugyan kanako ug nakalig-on kini sa akong pagtuo ug paglaum nga ugma damlag moabut kana nga oportunidad. Daghan ang ipakita

Walay Resulta