mormon.org Tibuok kalibutan

Unsay imong nahimo nga malampuson sa pagpanalipod sa imong pamilya gikan sa wala kinahanglana nga mga impluwensya?

  • Giawhag namo ang among mga anak nga motan-aw lamang og maayong mga salida sa TV ug sine ug sa musika nga walay bastos nga mga pulong o imoral nga butang. Di mi motugot og mga salida sa balay nga may ‘R’ nga rating. Naningkamot ko nga mahimong pinakamaayong ehemplo sa akong pamilya. Wala gyud ko makainom og makahubog o manigarilyo ug namintenar kanunay ang himsug nga estilo sa kinabuhi. Kausa nakakita ko og pitaka sa babaye samtang nagbakasyon mi. Abli ang pitaka ug makita nga dunay sulod nga ginatos kon dili linibo nga dolyar. Gihimo nako ning oportunidad sa pagtudlo ug gidala dayon ang pitala kuyog sa akong pamilya ngadto sa security station ug giuli ang pitaka aron makita sa akong mga anak unsay buhaton sa tawo nga matinuoron. Ang tag-iya sa pitaka miabut paglabay sa mga 15 minutos. Didto pa mi nagsulat sa report dihang miabut siya sa pagsusi kon duna bay miuli sa iyang pitaka. Nalipay kaayo siya dihang nahibaloan niyang giuli namo ang pitaka nga naa ang tanang kwarata ug mihilak. Giingnan mi niya nga tibuok tuig niyang gitigom ang kwarta alang sa pagbakasyon sa iyang pamilya ug daw mamatay siya dihang nahibaloan niyang nakalimtan niya sa usa ka biyahe ang iyang pitaka. Gibalik-balik niya kami sa pagpasalamat sa among pagkamatiunuoron ug mihimo og dakong impresyon ngadto sa tanan nakong anak. Bahin sa akong asawa wala koy gihimong rason nga magselos siya. Wala gyud ko motan-aw og pornograpiya ug wala kini itugot sa akong panimalay. Girespeto nako siya ug naningkamot nga buhaton sab ni sa among mga anak. Ang among panimalay makalingaw ug bukas nga dapit sa tanan nga marelaks ug mapahayahay. Duna mi daghang painting sa bongbong nga nagpakita sa Manluluwas nga si Jesukristo ug sa iyang mga pagtulun-an. Gihigugma nako akong pamilya ug gikonsiderar kini nga pinakaimportanting bahin sa akong kinabuhi. Daghan ang ipakita

Walay Resulta