mormon.org Tibuok kalibutan

Unsay nakatabang sa pagpalambo og kahusay sa inyong panimalay?

  • Ang panaghiusa diha sa panimalay importante alang sa akong bana ug kanako, kay managlahi mi og relihiyon. Hinoon, pareho mi nga ganahan sa Biblia, nga maoy pundasyon sa among gituohan. Nagtinahuray mi sa among pagpili sa pagsimba apan dunay lig-ong kombiksyon sa among tinagsa nga relihiyusong tinuohan. Daghan ang ipakita

  • Ang Ebanghelyo ni Jesukristo nagdala og dakong kahiusahan sa among panimalay. Ang Langitnong Amahan nagdala og tinguha namong tanan sa pagkat-on sa ebanghelyo. Dili kaayo daghang higayon nga magkauban mi sa trabaho ug nahibalo mi nga among tinguha mao ang magkauban ug naningkamot nga dili mi magpalagot sa usag usa ug sa pagbaton og kalinaw sa among panimalay. Si mama ug ako nabunyagan. Nahibalo ko nga ang Langitnong Amahan moandam sa tibuok pamilya aron magpasakop sa simbahan isip mga santos sa ulahing mga adlaw. Nahibalo kong nakatabang ang ebanghelyo sa paghiusa sa pamilya, ug nakahatag og Kalipay sa ilang kinabuhi. Ang lisud nga mga panahon moabut apan tungod sa ebanghelyo sayon ra ang pagbuntog niini. Daghan ang ipakita

  • Nahibaloan nako nga ang pagpaningkamot nga magmalipayon ang tanan lisud usab sa samang higayon! Ang malipayong panimalay magsugod nako ug sa akong mga pagbati. Di ko makalaum nga ikasabut ang mga bata kon kanunay kong gisaput! Mao, nga kon makamatikod ko nga bati akong kinaiya, wagtangon ko kini pinaagi sa pagpahiyom, pagkanta, pakig-uban sa mga bata, o mohangyo nga istoryahan ko og pinakanindot nga komedya. Epektibo kini! Ang tanan ganahan sa makalingaw nga “knock, knock” nga komedya, di ba? Laing paagi sa malipayong panimalay mao ang paghunahuna sa tanang butang nga makalipay nimo. Sugdi sa paglista kini. Nalipay ko nga NAA koy panimalay! Pwede ra ingon ana ka simple. Ang pagkamalipayon, ug panag-uyon sa panimalay pinili nga kinaiya. Mahimo nimo ni, angay lang ni. Daghan ang ipakita

  • Uban sa nagkapuliki nga eskedyul sa duha ka mga ginikanan ug sa among tulo ka gagmay nga mga anak, ang among pamilya makagamit sa tanang tabang nga among makuha sa pagtukod og kahusay sa among panimalay. Ang among labing maayo nga tip—among igahin ang kada Lunes sa gabii sa paghimo og gabii sa pamilya, ug nakahimo kini sa tanang kalainan sa among mga kinabuhi. Ang mga Mormon usahay nagtawag niini nga gabii og “Family Home Evening” ug giawhag kami sa paghimo niini kada semana. Sa panahon sa gabii sa pamilya kasagaran kami mogamit og pipila ka mga minuto sa pagribyu og bisan unsang malisud nga mga problema, negosyo sa pamilya, mga petsa sa kalihokan, o espesyal nga mga hitabo sa semana. Dayon kami adunay ingon og mubo nga leksyon o kalihokan, nga may daghang mga kapilian. Usahay kami moasoy og istorya gikan sa mga kasulatan (Daniel diha sa langub sa leon kanunay ang mananaog, kompleto sa mga tunog ug maukyabong paghubad) ug maghisgot mahitungod unsay atong makat-unan gikan sa istorya. Sa uban nga mga higayon maghimo kami og mga biskwit alang sa among mga silingan, magdula, maghimo og ice cream, o maghisgot mahitungod sa mga paagi nga among magamit sa pagsulbad og problema, pagkunhod og panaglalis, o mas andam nga makigbahin sa among mga dulaan ( kana angay usab sa mga hamtong ingon man sa mga bata.). Kasagaran kami mag-awit og pipila ka mga kanta, may makalingaw nga kalihokan, ug pangaon sa pagtapos niining tanan. Ang mga resulta nahimong makahuluganon! Samtang naghimo kami og gabii sa pamilya kada semana, among nakita nga nahimo kaming mas suod isip pamilya, ang among paagi sa pagsinultihanay namaayo, among nakita ang minos nga panaglalis, ug mas daghang pagpahayag sa gugma, ug among gibati ang mas naghiusa ug husay nga pagbati diha sa among panimalay. Ang among mga bata magpaabut sa gabii sa pamilya kada semana, ug amo silang apilon sa pagplano ug paghimo niini nga mga kalihokan. Ang among panimalay mas malipayon nga dapit tungod sa gabii sa pamilya! Daghan ang ipakita

  • Kami may upat ka mga anak kinsa tanan hingpit nga nagkalainlain og mga kinaiya. Si Ethan nagsingabut sa mga tuig sa pagka tin-edyer ug may kakulangan sa panghunahuna. Naghimo siya og dako nga pag-uswag, apan tungod sa natural nga mga hormone sa iyang pangidaron, nahimong lisud ang pagdumala sa panagsa nga dili makontrol niya nga mga lihok. Kon siya saputon, kasagaran kini diha sa bus o kon siya moabut sa eskwelahan. Makaugtas kaayo, ug usahay siya sa tinuod mahimong bayolente. Si Derick parehas og edad ni Ethan ug may pipila ka sama nga mga problema. Paraygon siya sa usa ka segundo ug sa sunod, mosugod siya og hilak ug manumbag. Ang mga bata nga may Down syndrome may pagkagahi og ulo. Nagkinahanglan kini og taas nga pasensya ug pisikal nga kusog sa ubang mga adlaw. Sa mga babaye, may usa ako kinsa mura gyud og ako. Siya ang porhisyo sa inahan. May isug og gamay nga batasan, apan usab kataw-anan, makalingaw ug lihokan kaayo. Ang iyang igsoon nga babaye hingpit nga bali og kinaiya . May pagkalihok usab siya, apan siya kalma ug kasaligan. Apan, karon nga siya 10 anyos na, nagsugod na siya nga may mga higayon nga mosapot samtang naninguha siya sa pag-ila kon kinsa siya. Uban niining nagkalainlaing kinaiya, kini sa tinuod usa ka hagit sa pagbaton og kalinaw ug panaghiusa sa among panimalay. Sa tinuod, kini ang akong unang tumong kada adlaw. Dili ako makahimo niini kon kaming tanan walay samang mga tumong ug panabang gikan sa kahitas-an. Kada buntag, nag-ampo ako og pasensya sa pakig-atubang sa mga hagit. Dili gayud ako masayud kon ang mga babaye mag-away ba o kon ang mga lalaki mosapot ba padulong sa eskwelahan. Ako walay kontrol niining mga butanga. Isip usa ka tawo kinsa gusto og kontrol, kini usa ka malisud nga atubangon, apan anaa kini! Makahimo ako, hinoon, nga maoy magpabilin nga kalma sa panahon sa mga kalisud. Ang mga babaye kanunay nga mohimo sa ilang mga pag-ampo sa buntag sa dili pa moeskwela ug nagtuo ako nga kana nakatabang kanila sa paghinumdom kon unsa ang angay nila nga lihok kada adlaw. Isip usa ka pamilya, nagbasa kami og mga kasulatan ug nag-uban sa pag-ampo kada gabii. Ang pagkamakanunayon diha niini sa tinuod nakatabang sa among pamilya. Mahimo nga kini gabii na ug ang tanan ngil-ad og buot, apan sa gihapon gihimo namo kini. Pila ka mga gabii ang mga babaye may mga pangutana ug kami modangat nga may lawom kaayo nga panaghisgutan og nindot nga mga higayon sa pagkat-on. Nakakat-on sila og ligdong nga pagtahud ug paghigugma alang sa mga kasulatan. Natabangan usab namo sila sa pagmemorya og daghang mga kasulatan sulod sa miaging mga katuigan. Kini nahimong nindot kaayo tungod kay kon sila magsugod og away, makahimo ko kanila sa pagpasulti og kasulatan mahitungod sa gugma og panaghiusa. Oo, ako mao kana nga pagkamama Sa tinuod, ang kinabuhi sa tanan samok. Ang pagpadako og mga bata dili sayon—walay pagsapayan kon unsa nga matang sa mga anak nga ikaw aduna. Apan ang Simbahan naghatag kanato og ehemplo nga sundon sa pagtabang nga husay kanunay. Kana wala magpasabut nga ang mga hagit mawagtang. Si Ethan dili kanunay kalit nga mamaayo og buot, apan ako makaampo ug makadawat og dako kaayong kalinaw. Naninguha kami sa pagtudlo sa among mga anak ug nagtabang kanila nga mahimong malampuson nga mga hamtong, ug ang pag-ampo ug pagbasa sa mga kasulatan naghatag kanamo og mga himan nga among gikinahanglan. Sa kinatibuk-an, adunay dako kaayo nga gidaghanon sa gugma diha sa among panimalay ug kini miabut gikan sa gipakigbahin nga gugma sa Dios. Nagdapit kami Kaniya ug among gibati ang Iyang panabang sa daghan nga mga higayon. Daghan ang ipakita

Walay Resulta