mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsa nga paagi kita makapalambo og mas dako nga kahusay sa atong mga panimalay?

  • Ang pagsinabtanay magsugod sa kaugalingon, dayon sa mga indibidwal ug sa dayon sa grupo. Ang paggahin ug pagpasalig sa personal nga oras alang sa pagpamalandong sa mas dako natong tinguha ug sa atong pamilya, ikatugma sa pagsinabtanay sa panimalay. Ang ingon nga mga buhat nagpasiugda ug mapuslanon nga panglantaw sa mahagitong panahon. Ang panimalay nagkinahanglan og patakaran, kon maayo ang pagkagamit ug pagkadumala nga patas ug makanunayong paagi, ang pamilya luwas sa dili angay nga mga impluwensya. May talagsaong hiyas ang akong amahan, nga nakatabang kaayo niya sa pagsabut sa mga hunahuna sa uban nga sukwahi sa iyang hunahuna o nangaging opinyon, unahon niya pagsabut ang uban. Kon buhaton sab nako kini, ug ibutang ang akong kaugalingon sa sitwasyon sa akong anak, wala ko mag-focus sa akong kaugalingon o manginsulto, akong madumala ang mga sitwasyon nga mas tukma ug alang sa kaayohan sa pamilya. Ang personal nga oras ug positibong kasiguroan nga gihatag sa ginikanan sa iyang mga anak makapasiugda og pagsalig sa kaugalingon ug panabut nga ang bata importante. Aron padayong maka-adjust sa mausabong mga kalihokan sa akong pamilya, akong nakita nga ang paghimo og indibidwal ug family council uban sa mga anak nakong lalaki importante sa among komunikasyon ug kaayohan sa tanan. Tinuoray nga magantihon kini nga kasinatian sa personal nga lebel. Niini nga council ang usa ka format kinahanglang mauyunan diin kaming tanan makapahayag sa among hunahuna ug mga kabalaka nga walay pagsupak. Ang pagkasinabut dili kanunay dayon mahitabo apan kon balikon ang proseso ug mahatagan og tinuorayng pagtagad, ang pamilya magsugod sa pag-istoryahay ug mahitabo ang mas malinawon ug mapinanggaong palibut. Daghan ang ipakita

  • Akong gihambin ang mosunod nga kutlo gikan sa Pamahayag sa Pamilya ‘Malampuson nga mga kaminyoon ug mga pamilya natukod ug napadayon diha sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo, pag-ampo, paghinulsol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, kalooy, buhat ug maayong makalingaw nga mga kalihokan’. Ang pagkaginikanan nakahimo nakong maningkamot sa pagka mas maayong tawo, nahibalo nga ang akong mga anak nagtan-aw sa akong lihok, nadasig ako sa pagpakabuhi sa akong gituohan. Ang pagkabaton og mga anak sagad makamugna og kasaba sa among panimalay sa tag-as nga tingog, pagsiyaok ug pagsinggit. Bisan pa, ang paggahin og panahon matag adlaw sa pag-ampo ug pagbasa sa kasulatan isip pamilya, ug pagsimba nga pamilya matag semana nagbag-o sa kalinaw sa among panimalay. Daghan ang ipakita

  • Pagdula! Nagtubo ang akong pamilya nga nagtrabaho gyud og maayo apan mas nagdula og maayo. Kami adunay mga pagsuroy-suroy kutob sa mahimo, ug nagtuo ako nga ang pagbuhat sa mao mas nakapasuod kanamo. Sa mga panahon nga kami magdungan og dula, nakat-unan namo ang daghang bililhong mga leksyon mahitungod sa among mga kaugalingon ug sa usag usa. Kanunay nakong ampingan kadto nga mga leksyon, ug ang akong bana ug ako nagplano sa paghimo og sama uban sa among kaugalingong mga anak. Daghan ang ipakita

  • Importante kaayo nga mag-ampo isip pamilya kada adlaw ug paghimo og family home evening. Daghan ang ipakita

  • Matag gabii modalikyat ko sa kwarto sa mga bata aron andamon sila ug mohunghong ko, “maayong pagkatulog.” Nahinumdom ko nga usa ka gabii nakalitan ko sa dakong kalamboan sa akong kamagulangan. Naghunahuna ko sa kapaspas sa panahon ug sa daghan pa unta nakong itudlo kaniya. Kadtong gabhiona usa ka dakong kausaban alang nako. Nausab ang akong kinaiya ngadto kaniya ug sa duha nako ka anak samtang akong naamguhan nga ang matag adlaw usa ka oportunidad sa paghigugma nila, pagtudlo ug pagkat-on gikan nila. Ang pasalamat nga gibati tungod kay ako ang ilang mama, karon ug sa kahangturan, nakapagaan bisan sa pinakalisud nga panahon. Daghan ang ipakita

  • Ang regular nga pag-ampo sa pamilya ug pagtuon sa kasulatan nakapahimo sa among panimalay nga mas magkasinabtanay. Kon matinud-anon kitang naghimo nianang duha ka butang naglambo ang atong pailub ug gugma sa atong mga anak ug milambo sila sa pagkamabination ug sa paghigugmaay. Ang dungan nga pagpangaon nakatabang sab sa pagpalambo og pagsinabtanay sa panimalay. Ang oportunidad sa pagpakigsulti ug pagpaminaw sa usag usa atol sa panihapon mas nakapasuod namo ug lambo sa kultura sa bukas nga komunikasyon sa among panimalay. Sa katapusan, ang paningkamot unsaon nga malingaw kaming pamilya, panagdula sa balay o sa gawas, namatud-an nga epektibo kaayong himan sa paghimo sa among panimalay nga dapit sa pagsinabtanay. Daghan ang ipakita

Walay Resulta