mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang pagtambong sa mga tulumanon sa Simbahan makatabang kaninyo?

  • Ang pagsimba nakatabang nga maka-focus ko bisan pa sa daghang buluhaton sa tibuok semana. Ang personal nga mga pagpamatuod nga kanunay nakong madungog nakatabang nga malig-on ang akong pagpamatuod ug nakasuporta sa akong kaugalingong pagtuo. Daghan ang ipakita

  • Mosimba ko kada semana. Ang pinakaimportanting tulumanon nga akong tambongan gitawag og Miting sa Sakrament. Miting kini diin moambit mi sa pan ug tubig agi’g paghinumdom ni Jesukristo ug magbag-o sa sagradong pakigsaad nga among gihimo sa Dios. May mga mamunulong usab nga mopakigbahin og mga mensahe mahitungod sa ebanghelyo. Ang miting sa sakrament naghatag nako og oportunidad sa pagpamalandong sa mga butang nga importante kaayo nako sama sa akong relasyon sa Dios ug akong tahas isip Amahan ug Bana. Bation nako nga nabag-o akong kalagsik human sa pagsimba. Kasagaran mobati ko sa Espiritu atol sa Miting sa Sakrament. Usahay, samtang moambit ko sa sakrament, may mosulod sa akong hunhauna nga ingon og direkta nga gikan sa Dios sa mga butang nga angay nakong buhaton. Daghan ang ipakita

  • Ang pagsimba nakatabang nako kay mabatyagan nako ang akong espiritu nga nagtubo. Mabati nako ang Balaang Espiritu kada simba nako. Matag paminaw nako sa mga mamumulong nakatabang nakong makasabut sa mga butang sa Dios kay anaa ang espiritu. Usa ka importanting butang kabahin sa pagsimba mao ang pag-ambit sa sakrament, bation nako nga mabulahan sa matag higayon nga moambit ko ug akong mabatyagan ang espiritu nga mibalaan kanako. Mapasalamaton kaayo ko sa pribilehiyo nga makaserbisyo sa akong kaigsoonan pinaagi sa pag-andam ug pag-apud-apud sa sakrament. Nagpasalamat ko sa akong mga calling nga makaserbisyo sa akong mga kaigsoonan. Akong gibati nga para gayud ni sa akong paglambo ug pagkat-on. Nagpasalamat ko sa kaandam sa tanan nakong kaigsoonan kinsa mituman sa ilang mga calling pinaagi sa pagserbisyo ug paghimo sa ilang pinakamaayo. Daghan ang ipakita

  • Ang pagsimba matag Dominggo usa sa pinakamalipayong panahon sa semana. Nakapalig-on kini sa akong pagkatawo ug sa akong komunidad. Nakatabang ni nako nga maribyu ang akong nahimong sayop sa miaging semana ug mangandam alang sa sunod semana. Mga tawo kita, dili mga makina. Dili ta kaingon nga magpabilin ang atong pagtuo tungod kay gibunyagan ta. Kinahanglang bag-uhon nato ang atong mga panaad kada semana ug pahinumduman ang kaugalingon kon si kinsa kita. Karon, ang pagsimba makapagaan sa kadaghang gihunahuna. Bation nakong kalagsik matag Dominggo inig pauli gikan sa simbahan. Daghan ang ipakita

Walay Resulta