mormon.org Tibuok kalibutan

Palihug pakigbahin sa imong mga pagbati/pagpamatuod sa Pagpahiuli sa Ebanghelyo.

  • May daghang mga tawo, mga relihiyon, ug mga tinuohan sa kalibutan nga naghatag og asoy kabahin sa Manluluwas nga nagbisita og mga propeta dinhi sa kalibutan, apan wala gayud ako makabasa o makabati og mga asoy kabahin sa usa ka tawo nga gibisitahan sa Dios ug ni Jesukristo, nga maoy nahitabo ni Joseph Smith. Ang gipasabut niini makahuluganon kaayo! Ang mensahe importante kaayo nga gidala ni Kristo ang Iyang Langitnong Amahan uban Kaniya. Nagdapit ako sa tanan kinsa adunay matukion nga mga hunahuna sa pagkat-on pa mahitungod niini nga mga hitabo nga migiya ngadto sa pagbalik sa tinuod nga Simbahan ni Kristo—ug tuguti kini nga mousab sa imong kinabuhi sama sa nahimo niini sa akong kinabuhi! Daghan ang ipakita

  • Ang kalangitan naabli na usab. Ang awtoridad sa Ginoo gihatag na usab sa tawo. Ang awtoridad ingon man usab ang Iyang Simbahan makita na usab sa yuta, nag-andam alang Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Si Joseph Smith usa ka propeta sa DIOS. Ang mga ordinansa nagpakita sa Iyang gahum sa kabalaan, ug karon ang Iyang Simbahan gigiyahan pinaagi sa mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag. Ako dunay kasigurohan ug paglaum sa buhing DIOS ug isip tig-ambit sa Iyang talagsaong mga panalangin. Ako Iyang anak, ug Siya nagdapit kanako nga mahingpit pinaagi sa Iyang Anak, ang akong Manunubos nga si Jesukristo. Daghan ang ipakita

  • Nahibalo kong namiyembro ko sa simbahan dili tungod sa gahum sa tawo apan pinaagi sa Espiritu Santo, nahibalo kong gitawag ko sa Langitnong Amahan niini nga buhat. Akong naamguhan nga ang akong mga paningkamot maoy naghimo unsa ko karon ug sa Gihapon may angay pang maabtan. May mas lig-on kong pagpamatuod sa Amahan ug sa Anak, kay sa kaniadto sa tibuok nakong kinabuhi. Nahibalo ko ug makapamatuod sa gahum sa Basahon ni Mormon, nga pulong kini sa Dios, kauban sa Balaang Kasulatan. Kining duha naghatag og paagi nga mas maduol ta sa atong Langitnong Amahan, sa tinuod nagahulat siya nga mabuhat kini. Mopamatuod ko nga pinaagi sa pagbasa sa Basahon ni Mormon ang mga bintana sa langit moabli kang bisan kinsa nga tinuorayng magsiksik sa natago nga mga butang ngadto sa espirituhanong mga mata. Mopamatuod ko nga pinaagi kang Propeta Joseph Smith, gipahiuli sa Ginoo ang Ebanghelyo nga gikuha sa kalibutan sa dugayng panahon. Makaingon ko nga may pagsalig nga gihatagan ko sa Ginoo og husto nga kaparis nga labaw sa tanan ug tanan nakong gilauman sa usa ka asawa. Mopamatuod ko nga ang mga templo nga anaa sa daghang dapit mga balay sa Dios dinhi sa yuta ug diha anaa ang mga bahandi nga dili sa yuta apan bahin sa mga simbolo sa espiritu ug kamatuoran. Mopamatuod ko sa gahum sa pagbugkos alang sa mga pamilya alang sa panahon karon ug sa kahangturan. Mopamatuod ko nga ang pamilya bisan unsa pa man, mao gayud ang sentro sa plano sa Tiglalang sa tanang gimugna ngadto sa Kaluwasan sa tanang katawhan, mopamatuod ko nga pinaagi sa gahum sa priesthood tanang butang gihimo ug himoon, sa langit ug sa yuta. Mopamatuod ko sa buhing Propeta karon sa yuta nga si Thomas S. Monson, ang propeta sa kalibutan, manalagna ug tigpadayag. May balaan kong pagpamatuod ug pagsaksi sa mga katingalahan niining ulahing mga adlaw ug mga milagro nga naglibut kanato, sa hangin nga atong gihingos, sa matag una natong pagtikang gikan sa atong higdaanan matag buntag. Akong pag-ampo nga ang tanan motangtang sa kinaiyanhong hilig sa atong kasingkasing, ug moduol kang Kristo kinsa magabag-o sa tanang butang niini ako mopamatuod. SA SAGRADONG PANGALAN SA ATONG GINOO SI JESUKRISTO….AMEN Daghan ang ipakita

  • “Kay nahibalo ko nga buhi siya…” Gihatagan ko ani nga pagtulun-an sa Seminary (usa sa akong klase gawas sa eskwelahan atol sa tingklase uban sa mga estudyante nga susama nako og edad sa pagkat-on, paglambo ug pagtudlo). Lisud tubagon kini pangutana kon kini dili balihon. Akong gibali ang pangutana ug miingon “Kon nahibalo ko nga wala Siya mabuhi…” Kon NAHIBALO ko nga wala SIYA mabuhi, ug NAHIBALO ko nga ang Ebanghelyo wala mapahiuli sa yuta-- kon nahibalo ko niining mga butanga uban sa hugot nga pagpamatuod ug kombiksyon, gamay ra kaayo ko og buhatunon. Nahibalo kong dili ko ingon kalig-on sama karon. Nahibalo kong magmasulub-on ko, ug sa mga panahon nga mawad-an ko sa paglaum maluya ko, ug masagmuyo. Nahibalo kong dili ko magpakabana sa paghigugma ug pagserbisyo, ug dili maningkamot og mas maayong kinabuhi. Kon nahibalo ko nga ang Plano sa Kaluwasan dili tinuod, hilabihan ang akong kasubo nga dili na ikauban sa sunod kinabuhi ang akong mga minahal. Kon mituo ko nga ang mga kaminyoon ug pamilya dili magmahangturon, magsubo ko sa hilabihan gayud. Kon nahibalo ko nga wala koy kadangpan sa matag aspeto sa akong kinabuhi, kon nahibalo ko nga walay masayud sa tanan nakong kabalaka ug walay maminaw sa pag-ampo-- Walay direksyon ang akong kinabuhi. Sakit kini. Walay pulos. Walay paglaum. Maayo na lang, nahibalo ko sa kasingkasing, hunahuna ug kusog nga duna koy maloloy-ong Amahan sa langit kinsa gusto nga makabalik ko kaniya. Nahibalo ko nga lig-on ko, napili ug pinili nga anak kinsa napanalanginan nga moanhi sa yuta niini nga panahon sa talagsaon ug balaang katuyoan. Nahibalo kong magkauban ang akong pamilya sa kahangturan, ug magpuyo nga malipayon sa hangtud. Nahibalo kong dunay tawo nga nahigugma nako labaw pa kay sa pagsabut sa uban- ug siya nahigugma kanimo ug kanako. Nahibalo ko nga kon ako ra ang tawo dinhi sa kalibutan, Siya magpakabuhi gihapon ug mamatay alang kanako. Nahibalo ko nga ang tanang hitabo may hinungdan, ug ang mga pagsulay haum alang sa matag usa kanato. Nahibalo ko nga moabut pa ang pinakamaayo, ug makahimo ko sa tanang butang pinaagi kaniya. Dili lang pipila ka butang, apan TANANG butang. Nahibalo ko niini, kay nahibalo ko nga Siya buhi. Daghan ang ipakita

Walay Resulta