mormon.org Tibuok kalibutan

Palihug ipakigbahin ang imong mga pagbati/pagpamatuod ni Joseph Smith.

  • Si Joseph Smith usa ka batan-on kinsa gustong mahibalo sa Tinuod nga Ebanghelyo. Nahinumdom siya sa nakasulat sa Biblia, “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios nga nagapanghatag og kaalam ngadto sa tanang mga tawo”. Nangutana gayud siya sa Dios ug nakadawat og tubag sa iyang pangutana. Mahitabo usab kana ngari kanato: kon kita dunay pangutana, mangutana kita sa Dios kinsa mohatag og kaalam sa tanang katawhan. Akong gibasa ang Basahon ni Mormon ug nag-ampo ko aron masayud kon tinuod ba kini nga sugilanon. Nadawat gayud nako ang tubag nga kini tinuod. Mituo gayud ako nga si Joseph Smith tinuod nga propeta sa Dios, pinaagi kaniya kita nakadawat sa Doktrina. Mubo ra ang iyang kinabuhi apan nakabuhat siya og talagsaong mga butang. Daghan ang ipakita

Walay Resulta