mormon.org Tibuok kalibutan

Ngano/Unsaon ninyo sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa inyong mga higala?

  • Nagserbisyo ko sa mga tawo sa among komunidad nga nanginahanglan kaayo. Nakigtambayayong ko sa akong mga higala ug mga silingan. Maayo kaayo ni nga paagi sa pagpakita sa ebanghelyo. Dunay daghang mangutana nako kabahin sa Mormons bisan wa ko maghisgot bahin niini. Dili gyud ko maulaw sa pagpahibalo sa mga tawo nga usa ko ka Mormon ug malipay ug maningkamot kong motubag o sa pangutana kabahin sa simbahan. Mas sayon ang pagpaila nila ngadto sa mga misyonaryo. Daghan ang ipakita

  • Ang kalipay masinati gumikan sa trabaho ug kinabuhi. Sagad kong motuo nga kon duna kay pamilya ug mga anak, dili ka malipay kon sila dili malipayon o dili maayo ang ilang pag-eskwela. Nakita nako nga isip ginikanan dili igo nga kita ra ang magtudlo sa atong mga anak. Akong nakita ang gahum sa relihiyon nga nagtabang sa paghulma sa mga bata sa ilang panan-awon sa kalamboan. Kon sila may pagdasig sa kaugalingon, ang ilang mga abilidad sa paghimo sa mga butang molambo, lakip ang pagtuon. Sagad nakong hisgutan ang ebanghelyo ngadto sa akong mga higala nga may kalabutan sa edukasyon sa ilang mga anak. Daghan ang ipakita

Walay Resulta