mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang paglaum ug unsay inyong gilauman?

  • Ang paglaum makapawala sa atong labihang kasagmuyo. Ang paglaum naghatag kanato og kalig-on sa pagbuntog sa mga trahedya sa kinabuhi. Ang paglaum usa ka gasa nga imong ikahatag ngadto sa nawad-an niini samtang ikaw may paglaum pa. Ang paglaum makahatag og kalipay bisan pa sa problema nga dugayng masulbad. Ang paglaum kon gipakigbahin nagdala og kalig-on sa uban, sa komunidad, siyudad, nasud, sa kalibutan. Ang paglaum lig-on bisan sa pinakaaghup nga matang ug dili mapugngan sa hilabihan gayud ug kining duha mahiusa sa usa lang ka pamilok. Daghan ang ipakita

  • Ang pangandoy talagsaon nga pulong. Alang nako, ang “pagpangandoy” mahitungod ni sa pagkapositibo. Mahitungod kini sa pagtan-aw unsay mahimo imbis naunsa man kini. Mangandoy ta sa adlaw kon mag-ulan. Mangandoy ta og Tingpamulak kon Tingtugnaw (ingon ana sab ko--di ko ganahang tugnawon!). Mangandoy ta og kahimsog kon magkasakit ta. Mangandoy ta og gugma kon gibati natong gikasilagan. Kon mangandoy kita, dili kita mahadlok. Ug kon mangandoy ta og espirituhanong mga butang, nagpalambo kita og pagtuo. Positibo ko nga tawo kinsa nangandoy sa mga butang nga tingali mao lang ang akong gipangandoy. Nangandoy kong mas momaayo sa golf, makapatubo og maayong pamilya, moarang-arang ang panglawas sa akong asawa, makasuporta ko sa akong pamilya sa pinansyal. Nangandoy kong makatrabaho ang akong anak, bisan og lisud ni kaniya. Nangandoy ko nga ang atong gobyerno mas makakita, unta ang atong mga politiko ug media mopaminus sa pagpang-ataki ug hinoon maghisgot og mga ideya gamit ang bukas nga hunahuna. Tingali human niana makahimo kita og mas maayong desisyon kon unsaon pag-atubang ang mga hagit. Nangandoy ko nga ang gugma mopatigbabaw sa kasilag, nga ang pagtuo mobuntog sa kahadlok, nga ang mga positibo mopatigbabaw sa mga negatibo, ug inig katagak sa peanut butter…ang peanut butter naa sa ibabaw! Dayag lang nangandoy sab ko kang Kristo.b Nga ang pangandoy mosangput sa pagtuo. Ug unta…ang pagtuo mosangput sa gugmang putli ug gugma ug kalinaw ug kalipay! Oo, ang pangandoy usa ka TALAGSAON nga pulong! Daghan ang ipakita

  • Nakakat-on ako og daghan mahitungod sa paglaum sulod sa pipila ka mga tuig sukad ang akong anak gi-diagnose nga may talagsaong sakit dala sa pagkatawo. Ang akong kasingkasing sa kanunay nalooy sa uban nga may kagul-anan ug mga problema sa panglawas sa ilang mga anak, apan wala gayud ako maghunahuna nga mahimong AKO ang magtagad niadtong mga problemaha. Sa diha nga ang among anak nga babaye gi-diagnose, usa ka tibuok bag-ong pagbati sa kahaw-ang misanap kanako. Apan sa akong paghinumdom, naamguhan ko ang kalig-on ug kasuod nga miresulta sa among pamilya tungod kay kami may paglaum alang sa umaabut. Akong naamguhan nga ang Dios misapwang kanako sa labing malisud nga mga higayon ug nga ang mga pagsulay makahimo kanato nga mas malig-on. Daghan ang ipakita

  • Atol sa akong Sr. nga Tuig sa kolehiyo, nakahinumdom kong may gabii nga naglibug gyud ko. Mogradwar ko sa katapusan sa semester, seryusong makig-date apan dili pa sigurado kon siya ba gayud “akong mapangasawa”. Nagtuon ko alang sa entrance exam sa Law school, apan sayo nianang bulana gitanyagan ko og trabaho nga moadto sa Korea ug gilauman nga modawat o mobalibad sa tanyag sa sunod adlaw. Busa, human sa taas nga pag-istoryahay diha sa telepono uban sa akong amahan kabahin sa ‘mga sangputanan’ sa pagbiya sa law school aron sa pagbalhin pikas bahin sa kalibutan, mibiya ko sa apartment ug naglakaw-lakaw libut sa campus. Ug nianang gabhiona, nag-inusara kong naglakaw, sama nga naa ko sa kinasang-an sa dalan, mibati sa kalibug. Unsa kaha kon masayop ko sa pagpili? Unsa kaha kon mao na kining babayhana? Kini ba ang hustong dalan sa akong pagpanarbaho? Klarong mahinumduman gihapon nako ang gibati nakong kahadlok. Ug dihang kinasingkasing kong nag-ampo sa Langitnong Amahan, nangayo og direksyon, wala koy nadawat nga tubag. Anaa ra gihapon akong kalibug. Hinoon, akong gibati ang, Ryan, pagmasulundon lang ug salig kanako ug ako ang bahala nimo. Mao to, walay klaro nga tubag. Kahupayan lamang nga ako dili angayang mahadlok. Pagkasunod adlaw, di gihapon sigurado, apan karon uban sa paglaum imbis kahadlok, akong gidawat ang trabaho ug 3 ka bulan human adto mibalhin ko sa Seoul, Korea. Paglabay sa 4 ka bulan, didto sa Seoul, sa unang higayon akong nahimamat ang akong pangasaw-unon, 6,000 ka milyas gikan sa iyang balay ug sa akoa. Miabut siya mas una og usa ka semana gikan sa Canada sa pagtudlo og English sa Korea. Human sa among pagminyo sulod sa 6 ka tuig, gidala nako si Erin ug ang 2 namong anak sa pagbisita sa karaan nakong campus sa kolehiyo sa unang higayon. Dihang naglakaw-lakaw mi, akong gipas-an ang among 2 anyos nga anak nga babaye ug ang 4 anyos nga lalaki nagdagan-dagan libut kanamo. Nindot kaayo ang panahon. Ug akong gitan-aw ang akong matahum, lig-on talagsaon nga asawa, ug nianang higayuna nahunong ang tanan ug nahimong tin-aw. Ug sa katapusan akong nasabtan ang tubag sa akong pangamuyo dugay nang katuigan sa mao gayud nga dapit - “Mao kini ang akong giandam alang kanimo… tanang nahitabo may igo nga balus.” Buhaton nako ang tanan nga unta makabalik sa akong pagkabata niadtong gabhiona, naglibug, nahadlok, nangita og tubag, ug daklit nga mopakita sa tanan nga nagpaabut, sa tanan nga iyang pagalantawon. Ang ebanghelyo ni Jesukristo mitudlo kanako sa pagsalig sa Langitnong Amahan ug maglaum. Daghan ang ipakita

Walay Resulta