mormon.org Tibuok kalibutan

Makasulti ka ba og piho nga hagit sa imong pamilya nga natabangan sa pagbuntog sa Baruganan sa Ebanghelyo?

  • Dihang 17 anyos ko, gidayagnos ko nga may autoimmune disorder nga nakaapekto sa akong pagpakabuhi. Sa miaging 15 ka tuig, sigi ko og hunahuna kon unsa ang akong kinabuhi kon wala ni nga hagit. Usahay, masagmuyo ko sa nawala nga mga oportunidad ug pakyas nga mga tumong. Bisan pa, gihunahuna sab nako ang Dios ug ang tinuod nakong katuyoan sa Yuta. Nagtuo ko nga ang unang tuyo nako dinhi sa Yuta mao ang pag-angkon og pisikal nga lawas ug paglambo sa espirituhanon. Bisan ang akong sakit mipugong sa pagbuhat nako sa daghang butang nga akong gusto, nakatabang ni nako nga molambo sa pagka-espirituhanon. Nahibalo kong gihatagan kita sa Dios og mga problema aron kita mahimong mas maayong mga tawo. Nagpasalamat ko niini nga oportunidad sa paglambo nga dili gayud nako maangkon kon wala ang akong pagtuo sa Dios. Daghan ang ipakita

  • Isip inahan sa usa ka batang lalaki nga natawo nga may kadaot sa utok, daghan ko og mga hagit. Ang among anak wala maglambo sama sa paglambo sa ubang bata o nakakab-ot sama sa ilang nakab-ot. Dili siya makalingaw-lingaw kauban ang mga higala, usahay maglisud siya sa pagpakigsulti, ug masagmuyo siya. Sukad nga kami naaktibo sa among Simbahan sa LDS, ang akong gamayng anak mas nalingaw sa kinabuhi. Sa unang higayon sa iyang kinabuhi may mga higala siya sa eskwelahan, kinsa nahigugma ug nagpangga kaniya. Ang mga bata sa simbahan mabination kaayo ug matinabangon ug mosuporta gayud diin akong nakita nga ang akong anak maglingaw-lingaw na kauban sa bag-o niyang mga higala sa Simbahan sa mga kalihokan. Ang akong anak walay tulubagon sa mga pagpili nga iyang gihimo, ug akong nakat-unan nga tungod kay siya wala may tulubagon, ang sakripisyo nga gihimo ni Jesukristo alang kaniya nagpasabut nga siya dili kinahanglan nga bunyagan. Espesyal kaayo siya nga anak sa atong Amahan sa Langit, ug bulahan kaayo ko nga Iya kong gisaligan sa pag-atiman niining talagsaon nga bata. Nalipay kaayo ko niini nga kahibalo. Ang akong anak ganahan sa simbahan; ganahan sa mga tawo; ganahan siyang moapil og kanta sa ubang mga bata. Ug bulahan kaayo kami isip pamilya tungod kay nagsunod kami sa ebanghelyo ni Jesukristo. Ang among anak dili makabasa hangtud nga nagsugod mi sa pagtuon sa mga kasulatan isip pamilya matag adlaw. Pinaagi sa pagbalik-balik og sulti sa mga pulong ug sa pagsunod og litok, katingalahan, makabasa na siya nga siya ra. Dako kini nga lakang sa kalamboan alang kaniya, makalipay kanako isip iyang mama, ug usa lang kini ka ehemplo sa daghang panalangin sa pagsunod sa ebanghelyo nga among nasinati. Kaniadto lisud ang pagplano sa umaabut. Naghunahuna mi kon unsaon kaha sa among anak sa pag-atubang ang kalibutan, ug naghunahuna mi kon unsaon kaha sa pagtabang nga siya makakita og luna niini. Karon duna mi talagsaong grupo nga nagsuporta, ang akong anak sa unang higayon duna nay mga higala sa iyang kinabuhi, ug siya nagkat-on ug naglambo sa tanang panahon. Daghan ang ipakita

  • 16 ka tuig na kong minyo sa talagsaong lalaki nga gimahal gayud nako. May lima mi ka siaw nga anak nga ganahan namong ikadula. Babaye ang kamagulangan, gisundan sa sipat ka upat nga lalaki. Daghan mi’g panahon nga malingaw ug nalipay gayud sa among panag-uban. Niadtong Enero 1, 2008, nagbakasyon mi dihang ang among kwatro anyos nga anak, si Russell, namatay sa aksidente sa pagpadailos. Di mi katuo. Nakalitan mi. Wa mi kahibalo sa among gibati. Sa usa ka minuto nagplano ming mamauli, ug diha dayon nagplano mi unsaon ang haya. Dihang si Kirk ug ako didto sa emergency room nanamilit sa among anak, among nabatyagan ang makapahupay nga presensya sa atong Langitnong Amahan. Bisan og subo mi kaayo, lig-on ang among pagbati nga kini kabahin sa plano sa atong Langitnong Amahan alang sa among pamilya. Lisud kaayong ihulagway ang labihang kasakit nga among gibati samtang nakasiguro sa gugma sa Langitnong Amahan ngari kanamo. Among gibati ang Iyang pagpangga ug kahingawa sa huyang namong mga pagbati. Sama nga Iya ming gigakos ug mibakho uban kanamo. Sagrado kadto nga panahon alang namo samtang gitugyan namo ang gamayng bata sa Iyang mga Kamot. Daghan ko og maayo ug dili maayong panghitabo sukad nadto. Sa tinuoray, mas daghan ang dili maayo kay sa maayo. Hilabihan kalisud alang nako ang pagpakabuhi human sa iyang pagkamatay. Nag-antus ko sa depresyon nga wala pa sukad nako masinati. May daghang adlaw nga di ko ganahang mobangon, ug daghang adlaw misurender ko og dili mogawas. Samtang gipasalamatan nako ang mga doktor sa ilang paningkamot sa pagluwas sa akong anak, ang kasinatian nga nagtan-aw sa akong anak nga namatay miresulta sa akong pagka-post traumatic stress disorder. Usahay mokalit ko og kahadlok, dugang nga kabalaka, problema sa pagkatulog, ug problema sa pagpadayon sa kinabuhi. Lisud ang pagkahimong maayo nga mama sa mga bata, apan akong gihimo ang tanan. Atol sa unang subo kaayo nga tuig, kasagaran kinasingkasing kong makigsulti sa akong Langitnong Amahan. May mga higayon nga pahibaloon nako Siyang nasuko ko Niya, ug natingala ko nga ang Iyang gugma gihapon akong gibati. Gisultihan nako Siya kon unsa ko kasubo, kamingaw ni Russell. Gisultihan nako ang Langitnong Amahan unsa ni kasakit, ug kalisud sa pagpahiyom. Dayon mihunong ko ug naminaw. Natingala ko sa pagpangga ug sa Iyang kabalaka nga akong gibati gikan Niya. Nakabaton ko og mas dakong panabut sa kasakit nga gibati sa Manluluwas didto sa Tanaman sa Getsemani. Akong nasabtan, bisan lang sa pinakagamayng porsyon, sa kasubo sa Langitnong Amahan dihang nakita Niya ang Iyang Anak nga himatyon ibabaw sa krus. Ug dayon napuno ko sa gugma sa akong Langitnong Amahan ug sa akong Manluluwas, nga si Jesukristo alang natong tanan aron makalatas sa tanan niadtong hilabihan nga kasakit ug pag-antus aron maabli ang dalan kanato sa pagpuyo og balik uban kanila. Nadasig ko pagbasa og usab sa kasulatan. May bag-ong nakat-unan gikan sa nasayran nang mga istorya, mitandog sa akong kasingkasing. Mga ideya nga wala nako mahunahunai akong nasabtan ug nagtudlo nako og talagsaong mga butang. Sa Isaias 61:1, misaad ang Ginoo nga moanhi Siya sa “pagbugkos sa mga dugmok og kasingkasing.” ug sa Isaias 61:3, Siya misaad kanato og “purongpurong nga bulak puli sa abo” ug “lana sa kalipay.” Pinaagi sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa akong relasyon sa Langitnong Amahan, nabugkusan ko, nahatagan niana nga katahum, ug nalipay pag-usab. Daghan ang ipakita

Walay Resulta