mormon.org Tibuok kalibutan

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

  • Ang akong tanang apohan dugay na nga miyembro sa Simbahan ug mitudlo sa akong mga ginikanan bahin sa pagtuo kang Kristo ug sa ubang baruganan sa ebanghelyo. Hangtud sa hangtud kong utangan sa ilang kamabination ug paghatag og luna ug oportunidad aron mahibalo ko mismo nga dunay Dios ug Siya nagpangga natong tanan. Gihatagan ko sa Simbahan og higayon nga makahimo og mas maayo ug mahimong mas maayong amahan ug bana. Daghan ang ipakita

  • Gihigugma nako ni Jesukristo pag-ayo, ug nasayud ko nga ang tinuod nga kalipay makita lang kon kita duol sa Iyang ebanghelyo, sa tinubdan sa Iyang hunahuna ug kahibalo mahitungod Kaniya. Such a source for me is The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I know that living by His words means a happy life. I want to be happy today, here and now. And I am already happy. :) Daghan ang ipakita

  • Nagtubo ako sa usa ka pamilya nga lig-on sa Mormon nga relihiyon. Mapasalamaton kaayo ako nga may mga ginikanan kinsa mipadako kanako sa paghigugma sa akong Manluluwas ug naninguha sa pagbuhat sama sa Iyang buhaton. Mapasalamaton kaayo ako alang sa mga baruganan sa unsay akong gituohan. Ang akong relihiyon nakatabang kanako taliwala sa paghimo og mga desisyon ug nakatabang kanako sa pagbati nga may relasyon ako sa Dios tungod kay ako nahibalo nga Siya anaa ug Siya nag-amuma kanako isip indibidwal. Daghan ang ipakita

  • Ang pagsabut ug pagkahibalo nga ikaw anak sa Dios nakahimo og kalainan sa akong kinabuhi. Bisan og usahay mobati ka nga nag-inusara o way mahimo, ang Ginoo anaa kanunay alang sa matag usa sa Iyang mga anak. Nakabaton kog pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith ug sa Basahon ni Mormon pinaagi sa pagsalig ug pagtuo sa Dios, dayon pagtuman sa Iyang mga pulong. Ang akong higala maoy mipaila nako ngadto sa Simbahan samtang diha ko sa kolehiyo. Daghang mga higala ang misulay sa pagtabang nako nga makat-on pa sa una, apan ang tinguha nga makat-on wa magdugay. Dili ko gusto nga moapil sa Simbahan tungod sa akong mga higala. Usa ka adlaw, nakig-istorya ko sa usa ka higala ug naminaw sa kanta nga “I’ve Got to Find Out Who I Am.” Gibati nako ang kalinaw ug kainit sa akong kasingkasing, ug mibati nga kami usa ka dakong pamilya. Giingnan ko nga mao kadto ang Espiritu sa Dios. Gusto nakong mabati pag-usab ang Espiritu human nianang gabhiona, mao nga nagsugod ko sa pagsimba, personal nga pagtuon sa kasulatan kada adlaw, pag-ampo kada adlaw, ug sa pagpangutana. Nakaplagan nako ang padayon nga malinawon nga pagbati ug nasayud nga kining tanan gikan sa Dios. Nasayud ko nga ang Simbahan ni Jesukristo gipahiuli sa usa ka mahigugmaong Dios pinaagi sa usa ka buhi nga propeta. Daghan ang ipakita

  • Usa ko ka Mormon sa usa ka yano nga rason. Mituo gayud ako nga ang simbahan tinuod! Gibati ko kini sa kinahiladman sa akong kasingkasing ug bulahan kaayo nga mibati sa Espiritu sa Dios nga mipamatuod sa akong kalag sa kamatuoran niini nga mga pagtulun-an. Akong nakita nga miusab sa mga kinabuhi ang mga baruganan sa ebanghelyo. Akong gibati ang gahum sa pag-ula sa Manluwas sa akong kinabuhi. Ug nahibalo ko nga kon magpakabuhi ko sa mga baruganan nga gitudlo sa Mormon nga tinuohan, mas malipayon ko, mas kontento, mas malinawon. Makahuluganon kini--apan sa katapusan, ang pagka-Mormon naghimo nakong malipayon! Kanunay kong namalandong kon nganong ingon niini. Nganong malipayon man ko sa pagka-Mormon? Nganong magtinabangay ang mga mormon? Ug nakaingon ko nga mao gayud kana ang kahulugan sa ebanghelyo--ang ebanghelyo ni Jesukristo, nga nagdala nako og kalipay. Gusto sa Dios nga magmalipayon ta. Nahigugma siya kanato. Ug anaa ang iyang simbahan sa pagtabang kanato, sa tanan natong kahuyang, mas mahisama kaniya. Kon maningkamot kita sa paghimo niini, atong madawat ang mga panalangin sa kalinaw, kalipay, ug pakighigala. Daghan ang ipakita

  • Malinawon ko sa Mormon nga simbahan. Akong gibati nga nasakop sa tukmang pundok ug dapit nga gusto sa Dios kanako. Bililhon kana nga pagbati! Nalipay ko sa ubang miyembro sa simbahan kinsa nagtinguha sa paghinulsol, sa pag-usab, mas momaayo ug moserbisyo sa uban. Sama kami sa dako nga pamilya…naglambo, nagkat-on, ug nagsinuportahay sa usag usa. Nalipay ko sa pagsimba uban nila matag Dominggo ug mas nagkaduol sa Dios ug kanunayng mapasalamaton sa Manluluwas, si Jesukristo. Daghan ang ipakita

  • Nagdako ako diha sa Simbahan, ingon nga ang akong mga ginikanan mipasakop sa dihang dos anyos ako. Nagdako, gitudloan ako mahitungod sa usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan ug sa nindot kaayo nga plano alang sa mga pamilya, busa sa dihang 21 na ako, midesisyon ako nga magmisyon aron sa pagpakigbahin niining talagsaon nga mga butang ngadto sa tibuok kalibutan. Sa akong paminaw usa ko ka Mormon tungod kay ako nagtuo niini nga Simbahan nga nakahatag kanako ug sa akong pamilya og tumang kalipay. Daghan ang ipakita

  • Ako usa ka LDS (Mormon) tungod kay ako nagtuo nga ang Dios nahigugma gihapon sa Iyang mga anak ug sa karon nga kalibutan, sukad masukad, kita nagkinahanglan Kaniya sa atong mga kinabuhi. Ako nahibalo nga ang usa ka Dios kinsa nagsunod kanunay og sumbanan sa pagpadayag sa Iyang mga kamatuoran ug naggiya sa Iyang mga Anak taliwala niining malisud nga kinabuhi dili mobiya kanato nga dili makakaplag sa atong agianan niini nga kinabuhi, naglaum nga makakaplag sa hustong “opinyon” sa Iyang pulong sulod sa liboan ka mga tinuohan ug mga paghubad. Nahibalo ko nga si Jesukristo mao ang akong Manluluwas ug nga Siya nagtawag og mga propeta sa atong mga panahon sama nga Siya mihimo sa biblikanhong mga panahon. Nganong dili Niya buhaton? Nagkinahanglan kita sa Iyang direkta nga paggiya karon labaw pa kay sa gikinahanglan niini nga kalibutan sukad. Nagtuo ako nga si Joseph Smith usa ka propeta sama gayud ni Moises, ug ingon man usab ang atong propeta karon nga si Thomas S. Monson. Akong nakuha kini nga mga pagtuo pinaagi sa mabinantayong pagtuon sa Basahon ni Mormon ug sa Biblia ug pinaagi sa sinserong pag-ampo ngadto sa atong Amahan sa Langit. Daghan ang ipakita

  • Ang akong mga ginikanan nabunyagan sa dihang singko anyos ko. Sa ingon, nagtubo ko sa Simbahan. Bisan og ang akong mga ginikanan nagtuo sa Dios, wala gyud ko maghunahuna niini hangtud sa usa ka higayon. Ingon og ako nakasabut sa tanan, apan dili ko kasulti nga ako espirituhanon. Nahinumdom, nakasabut ko nga ang mga tawo sa gawas sa Simbahan sa kasagaran mas maayo ug mas maalamon kay nako. Way espesyal nga butang nga nahitabo sa akong kinabuhi. way anghel nga nagpakita nako, wa gyud ko masakit og grabe, ug ang tanan sa akong mga ginikanan maayo ra. Ang panahon ra ang nakausab sa tanan. Nagsugod ko sa paghunahuna, “Kinsa ko? Nganong ania ako dinhi?” Makaingon ko nga kini nga mga hunahuna di malaumon Nakahatag kini og rason nga seryosohon nako pagtan-aw ang akong kinabuhi. Nausab kog dako, salamat sa Simbahan ug ang pagsabut sa mga sugo sa Dios. Nakaangkon ko og pagsalig sa akong mga abilidad, apan labaw sa tanan, nakasabut ko nga si Satanas di gyud motudlo sa mga tawo og matarung, apan ang mga pagtulun-an ni Jesukristo nagdala og kahayag. Daghang mga tuig na ang milabay sukad niini nga kasinatian. Nasayud ko nga tinuod Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, Nagtuo ko sa Dios, ug ako nasayud nga ang pagpasaylo alang sa tanan pinaagi ni Jesus. Daghan ang ipakita

  • Nagtubo ko sa mapinanggaong Mormon nga panimalay diin ko nakakat-on sa kinabuhi ni Jesus ug mga pagtulun-an. Wala gyud ko magduhaduha sa katinuod nga dunay Manluluwas apan atol sa akong kabatan-on, sagad bation sa ubang mga batan-on, naningkamot kong makahibalo, kon si kinsa ako. Kay nagtubo ko nga Mormon, ang pagsuta kon ang tanang gitudlo ug gituohan bahin sa Basahon ni Mormon ug kang Joseph Smith tinuod ba nahimong importante nga bahin sa paningkamot. Mihukom ko nga modangup sa tinubdan sa tanang kahibalo ug mangutana direkta sa Dios, kon ang Basahon ni Mormon tinuod ba ug si Joseph Smith propeta ba sa Dios. Migahin ko’g daghang semana sa pagbasa sa mga kasulatan, pagpamalandong niining mga butanga ug pag-ampo sa Dios alang sa direksyon. Nahibalo ko nga Siya akong Amahan, misalig ko nga Siya motubag sa akong pangutana. Ang akong pagtuo sa kadugayan nagantihan ug gihatag ang tubag. Ang tubag nakausab sa akong kinabuhi sa hangtud ug nahimong tinubdan sa labihang kalipay. Sukad niadtong adlawa, akong nahibaloan sa walay pagduhaduha nga anak ko sa Dios ug Siya nahigugma nako ug naghunahuna sa pagtubag sa akong mga pag-ampo. Sukad niadtong adlawa, akong nahibaloan nga si Joseph Smith gitawag sa Dios nga mahimong propeta sa panahon karon ug ang Basahon ni Mormon lain nga saksi ni Jesukristo. Kini nga kahibalo napamatud-an sa tibuok nakong kinabuhi sa daghang higayon sukad sa unang kasinatian ug milambo aron mapasabut kinsa ko ug sa kalipay nga akong nagatamtam sa kinabuhi. Kay kitang tanan mga anak sa Dios, nahibalo kong kini nga kasinatian dili lang para kanako. Tanan kita makapangandoy nga makadawat sa makapausab sa kinabuhi nga giya gikan sa atong Amahan kon kita andam sa pagduol kaniya sa pag-ampo, motuo nga kita makadawat. Mao ni ang hinungdan ngano nga usa ko ka Mormon. Daghan ang ipakita

Walay Resulta