mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsang mga paagi nga natubag ang imong mga pag-ampo?

  • Ang tubag sa akong mga pag-ampo miabut sa managlahing paagi; emosyonal nga kalig-on bisan pa sa mga hagit, nagkadugang nga kahibalo ug kalantip sa salabutan sa pag-atubang sa mental nga mga pagsulay, ug pisikal nga panalipod atol sa mga kalamidad. Apan mas importante, akong gibati ang dakong kasiguroan ug kalinaw pinaagi sa pagsunod ni Jesukristo ug giya nga gitanyag ngadto sa tinuorayng nagtinguha sa Iyang tambag. Daghan ang ipakita

  • Ang akong mga pag-ampo natubag sa dili maihap nga higayon. Ang Langitnong Amahan motubag gayud sa mga pag-ampo. Nahibalo kong siya motubag sama sa nahinumduman nako sa usa sa akong pag-ampo. May dako kaayo kong problema ug nahinumdom kong miluhod sa pag-ampo nangamuyo nga maluwas ug diha dayon ang akong pag-ampo gitubag ug nakauli ko sa akong pamilya. Sa mao nga pag-ampo nangayo ko unsay sunod buhaton ug pagkasunod adlaw natubag kini dihang mibisita ang mga misyonaryo. Samtang naminaw ko nila nahibalo ko nga ang Akong Langitnong Amahan mipadala kanila. Nakasiguro ko nga mamahimo ko nga mormon. Daghan ang ipakita

  • Ang akong mga pag-ampo natubag sa mga panahon sa kalisud ug sa dihang nangita ko og giya, kon mangita usab ko og kahupayan sa akong kinabuhi. Nakuha nako kining mga tubag pinaagi sa akong mga pagbati human sa pag-ampo, mga pagbati sa kalinaw, usahay kalipay, nga nagpakita nako nga akong nadawat ang tubag sa akong mga pag-ampo. Ang Dios maminaw ug motubag usab, dili buot ipasabut nga sa paagi nga atong gusto, apan sa Iyang paagi, sa labing yano ug klaro nga paagi. Daghan ang ipakita

  • May daghan kong pag-ampo nga natubag. Kadaghanan niini personal ug lisud ipasabut. Duna koy nahinumduman dihang bag-o pa ang akong pamilya, akong gibati ang labihang kalisud sa daghang buluhaton aron molambo dayon ug pagplano unsaon nga mahimo kong maayong tigsangkap kanila. Wala koy kwalipikasyon, walay kasinatian sa pagpanarbaho ug walay nahunahunaang trabaho. Gagmay ko og grado sa high school gumikan sa padayong kasamok sa among panimalay tungod sa pagkadaot sa ulo sa akong papa. Nagtrabaho ko isip tigpuli nga trabahante sa usa ka factory nga walay kasiguroan sa trabaho. Matag adlaw sa trabahoan magbasa ko sa kasulatan ug mag-ampo og tabang sa Langitnong Amahan. Miuli ko usa ka adlaw kang Natalie human sa mapaubsanon nakong pag-ampo alang sa giya ug nakakita siya og advertisement sa eskwelahan nga andam modawat nako sa Unibersidad. Katapusan na sa pagpa-enrol anang adlawa ug igo gyud kong nakaapil sa interbyu. Kini nga pag-eskwela nakapahimo nako kon asa ko karon nagtabaho. Wala koy pagduda nga mao kadto ang klarong tubang sa mapaubsanon nakong pag-ampo. Daghan ang ipakita

  • Usa ka adlaw, sa wala pa ko mamiyembro sa Simbahan, naglisud ko sa usa sa akong sinagop. Di ko mahimutang, naghunahuna ko kon kining bataa nagkinahanglan bang ipasagop og laing mga ginikanan. May nagdasig nako sa paggawas ug moadto sa tindahan. Human makapamalit, padulong nang mogawas sa tindahan, ug ngil-ad kaayo ang akong gibati. Dili ko gustong mawala kining bataa. Gusto nakong magpabilin siya, apan nabalaka basin hakog ra ang akong panghunahuna ug naglibug kon mas maayo ba alang niya nga maadto sa laing pamilya. Nahinumdom ko nga nag-ampo, nangayo og tabang, nagbakho, ug nabalaka nga mawala kining bataa. Mihangad ko ug naa ang duha ka misyonaryo, sama sa duha ka anghel nga mitubag sa akong pag-ampo. Dihang misulti sila kanako, akong gibati ang kalinaw ug nahibalo nga ang Langitnong Amahan mitubag sa akong pag-ampo pinaagi kanila. Gitudloan ko sa mga misyonaryo sulod sa usa ka tuig ug tunga ug wala gayud sila mohunong. Sa sigi nakong pagsimba, sa katapusan nagpamiyembro ko sa simbahan. Wala ko magpabunyag hangtud akong nasiguro nga husto kining butanga. Nag-ampo ko niini, ug akong nahibaloan nga angay kadtong mahitabo ug husto nakong buhaton niana nga higayon sa akong kinabuhi. Daghan ang ipakita

  • Sa pagkatinuod, ang pag-ampo nga wala matubag maoy nakatudlo nako kon sa unsang paagi nga ang pag-ampo matubag. ... Usa ka gabii mga tuig nang milabay, kusganon kong nag-ampo sa langit, pag-ampo nga ingon og ako ang nagmando. Padulong ko sa haya sa akong higala nga bag-o lang namatay. Samtang nagdrayb ko, usa ka bata ang milabang og kalit atubangan sa akong sakyanan. Ang pagkabangga nakausab sa akong kinabuhi ug mitapos sa iyaha. Dihang nabalita ang trahedya diha sa napuno nga dalan, nangamuyo ug nangaliyupo ko sa Dios sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Naghunahuna ko, “Usa ka liso sa mustasa, liso sa mustasa, kini ra ang gikinahanglan, ang pagtuo nga sama sa liso sa mustasa.” Nahibalo ko nga duna ko niana nga pagtuo. Mituo ko nga duna ko niana nga pagtuo. Samtang nagpadayon ko sa dulot sa kasingkasing nga pag-ampo, nagkaklaro nga ang sitwasyon grabe diay kaayo. Ang mga paramedic padayon sa paghatag kanako og paglaum, apan ang ilang mga nawong nagpakita og kawalay paglaum. Mas gidugangan pa nako ang hugot ug dinaliang pag-ampo. Takus ako nga mamilagruhan, di ba? Mituo ko nga ang Dios mohimo og milagro alang niining gamayng bata. Ug dayon, dihang ang Life Flight nga helicopter milupad ug mihangad ko sa kalangitan, akong gibati ang pulong nga “dawata” sa akong hunahuna. “Dili!”Naghunahuna ko.“Dili!”Gidugangan pa nako ang pag-ampo apan nahibalo ko sa akong kasingkasing nga ang pagdawat sa kabubut-on sa Dios mao ang angay nakong buhaton. Wala gyud ko maghunahuna nga ang akong pag-ampo nga maluwas ang kinabuhi sa bata dili diay maoy kabubut-on sa Ginoo. Pagkabuntag namatay siya. Nag-ampo gihapon ko uban sa pagtuo, apan gibuhat ko kini uban sa pagdawat sa Iyang kabubut-on. Wala ko mag-ingon nga nakahibalo ko unsay pinakamaayo. Wala na ko momando sa Dios sa angay Niyang buhaton. Nag-ampo ko uban sa kahibalo nga ako ang kinahanglang mohimo og kausaban, dili Siya. Nakadungog ko kausa nga “ang mga pag-ampo nga gitubag makapalambo sa pagtuo, ug ang mga pag-ampo nga dili matubag makahingpit sa pagtuo.” Mituo ko niana ug nakasiguro nga padayon kong makabaton og mga oportunidad nga makagamit sa akong pagtuo. Daghang milagro nga mitunga gikan nianang grabing panghitabo, dili lang kadtong akong giampo. Nakakat-on ko nga ang pag-ampo ang makapabuhagay sa mga panalangin nga naghulat aron ibu-bu ngari kanako. Gikinahanglan lang nako ang mga mata nga makakita niini! Daghan ang ipakita

Walay Resulta