mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang imong mga talento ug mga gasa nakapanalangin sa uban?

  • Tungod sa akong abilidad isip pediatrician ug instruktor sa neonatal resuscitation may kahigayonan ko ug nakatudlo sa ubang doktor ug nurse unsaon sa paggamit kining sama nga mga baruganan sa pagluwas sa kinabuhi sa bag-ong natawo nga mga bata nga naa sa kalisud. Ang simbahan midonar usab og mga ekipo sa tanang ospital aron magamit sa pagluwas sa kinabuhi sa mga bata. Dunay doktor sa Brazil nga nagtrabaho sa layo kaayo, kabus nga dapit nga misulti nako human makatambong sa kurso nga gihimo sa simbahan, nga sa semana sa wala pa ang kurso dunay bata nga natawo sa ilang klinika nga wala kaginhawa ug wala silay paagi sa pagtabang sa bata ug gitan-aw na lang ang bata nga namatay. Hinoon, karong nakatambong na sa kurso ug nakadawat sa medikal nga ekipo nga gihatag sa Mormon nga simbahan, dili na sila magtan-aw lang sa batang mamatay nga walay himoong lakang sa pagtabang. Sa paggamit sa akong mga talento nakatabang ko sa pagluwas sa kinabuhi sa mga bata sa tibuok kalibutan. Daghan ang ipakita

  • Ang gugma ug ang kaandam nga moserbisyo importante sa paghimo og kalainan sa uban. Daghan ang ipakita

  • Modesinyo ko og antik nga panglumba nga motor nga makita sa tibuok kalibutan. Kon mahibaloan sa mga tawo nga ang akong studio sa pagdesinyo naa diay sa Utah, moresulta kini sa paghisgot bahin sa simbahan. Daghan ang ipakita

  • Sukad bata pa, gusto na kong mag-nurse…ganahan kong motan-aw sa nasakitan ug moadto ug…motabang. Mao nga wala ikatingala sa akong pamilya dihang akong gipili ang nursing sa kolehiyo. Ganahan ko isip nurse…daw sama kini sa usa ka inahan…ilabi na kay nagtrabaho ko sa mga bata!!! Nainteres ko sa lawas sa tawo ug sa kasagrado niini ug ganahang mas makat-on sa pagtambal sa grabing sakit sa mga bata. Apan ang pinakadako nakong katagbawan mao ang paghatag og kahupayan sa nanginahanglan. Ang pagkaospital sa usa ka bata tingali makapabalaka kaayo nga kasinatian ni bisan kinsang ginikanan. Ang pagtabang sa pamilya atol sa ilang kabalaka mao ang akong ganahan. Akong gibati nga bisan layo ko sa akong pamilya samtang nagtrabaho, ang serbisyo nga akong gihimo nagpabalanse kanako. Ang kahibalo nga dunay talagsaong plano alang sa tanan nakatabang nako sa pagsulbad sa lisud nga mga butang sa akong trabaho. Nahibalo kaayo ko nga ang kinabuhi sensitibo ug maningkamot gyud ko nga makaluwas og kinabuhi. Apan nahibalo ko nga ang tanan mag-agad sa Ginoo…ug ang kahibalo nga Siya dunay plano naghupay ug naghimo nakong makapadayon sa trabaho!!! Daghan ang ipakita

  • Akong nakat-unan pinaagi sa pagtudlo sa uban mahitungod sa surfing nga atong madayeg og labaw pa ang atong mga talento kon atong ipakigbahin kini. Daghan ang ipakita

  • Kasagaran kita ang instrumento sa tubag sa pag-ampo sa uban. Tanan kita gipanalanginan og mga talento ug gasa ug ang atong kaandam nga mopakigbahin niini sa uban naglig-on kanila ug kanato. Daghan ang ipakita

  • Sama sa gugma, ang usa ka talento walay bili gawas kon ipakigbahin kini sa uban. Daghan ang ipakita

Walay Resulta