mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa nga mga panalangin ang miabut pinaagi sa imong hugot nga pagtuo kang Jesukristo?

  • Pinaagi sa akong tinuohan, nakadawat ko og dakong panalangin sa akong kinabuhi, nga mao ang pagkahibalo nga ang Dios buhi ug nahigugma nako. Nadiskobrehan ni nako sa dihang akong nahibaloan nga ako dunay talagsaong matang sa kanser ug, tungod kay ako malipayon nga tawo nga walay [problema sa panglawas], lisud kaayo tungod kay wala ko magtuo nga duna koy kanser. Kini nga dayagnos nakapakugang nako. Nagtuo ko nga kini usa ka gasa nako atol sa panahon sa akong kinabuhi nga naghulat ko sa mga resulta sa eksamin. Imbis maluya, nalig-on ko pag-ayo, ug ang akong pamilya ug mga tawo nagkahiusa pag-ayo. Pinaagi sa among hugot nga pagtuo, nagtinguha mi og kalig-on nga tingali wala mahibaloi nga siya aduna. Atol nianang panahona, akong gibati ang dakong gugma ni Kristo, ug nahimo kining kabahin sa akong pagtubo. Nagtuo ko nga dunay mga butang nga gitagana alang nato nga dili nato masabtan apan sa umaabut, makahibalo kita sa tanang kahulugan, kon kita hingpit na nga makasabut, ug kita magpasalamat og dako sa Dios niini nga kasinatian. Daghan ang ipakita

  • Nagatuo ako sa unsay kahulugan sa Pasko sa Pagkabanhaw. Buot ipasabut, nagatuo ako nga si Jesukristo namatay ug sa ikatulong adlaw milakaw og balik sa yuta isip nabanhaw nga binuhat. Nagatuo ako nga Iyang giantus ug gipaagas ang Iyang dugo alang sa akong mga sala ug naghimong posible nga ako makahinulsol (maningkamot sa pagkorihir sa akong mga sayop). Kon buhaton ko kini, ug pinaagi sa Iyang grasya, may kahigayunan ako sa kinabuhing dayon dili lang isip indibidwal, apan isip pamilya usab. Nasayud sab ko nga ako ug ang akong mga minahal anaa sa Iyang mga kamot. Nga siya nahigugma kanako ug bisan may mahitabo nako nga dili akong kagustuhan, Ok ra. Ang tanan mamaayo ra sa katapusan pinaagi sa grasya sa Dios kon may pagtuo ug maningkamot ko. Tungod niini, ang Pasko sa Pagkabanhaw ang paborito nakong adlaw sa tuig. Kini nga kahibalo nakalipay nako sa hilabihan bisan sa mga kahimtang nga nga wala nako paabuta. Daghan ang ipakita

  • Kalinaw ug kakalma. Nasaksihan nako ang daghang mga milagro sa Dios sa pag-ayo sa mga kinabuhi. Daghan ang ipakita

  • Nagtuo ko ni Jesukristo, nga Siya, pinaagi sa iyang kinabuhi ug pag-ula mihatag nako og mas buhong nga kinabuhi dinhi sa kalibutan ug kinabuhing dayon sa kalibutang moabut diin gikinahanglan ug magamit ko ug hilabihan ang akong kalipay. Ang pagtuo niini nga mga kamatuoran, ug ang akong dili hingpit nga panabut sa Iyang pag-antus para nako ug nimo sa Pag-ula, nakadasig nako sa paghimo og maayo, mahimong mas maayo, pag-apil sa Iyang buluhaton sa paghigugma ug pagserbisyo sa uban kutob sa akong mahimo, ug pag-apil sa buhat sa pagtanyag sa Iyang gihalad nga pagtubos. Kini nga pagtuo midasig kanako sa pagkahimong mas maayong bana, amahan ug higala. Taas pa ang akong latason sa matag kategoriya, apan masaligon ko sa Iyang grasya ug gahum, ug sa Iyang kahimuot sa kamaayo ug sa Iyang pagsalig kanako. Daghan ang ipakita

  • Ang akong pagtuo nakatabang sa akong pagbuntog sa mga pagsulay lakip sa pagkamatay sa akong igsoon sa aksidente. Tungod sa akong pagtuo sa mahangturong mga pamilya, wala ko mawad-i og paglaum. Napanalanginan ko og kalinaw bisan og ang rason sa tanang butang wala nako masabti, nga ako gihigugma ug siya akong ikakita pag-usab. Daghan ang ipakita

Walay Resulta