mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa nga mga pagtulun-an sa Manluluwas ang nakaimpluwensya sa imong kinabuhi?

  • Si Jesus mitudlo, “Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug kamo pagaablihan” (Mateo 7:7). Daghan ang ipakita

  • Ang mga pulong sa Manluluwas diha sa Mateo 25:40 nga, “Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako,” padayon nga miimpluwensya sa akong kinabuhi. Usahay makahunahuna ko sa paghukom sa uban, apan kini mopahinumdom nako nga tanan kita mga anak sa Langitnong Amahan kinsa gusto nga kita molampus, ug akong katungdanan ang pagbayaw ug pagtabang sa uban. Magsugod kini sa panimalay diin andam ko sa pagtabang sa akong asawa ug mga anak, bisan kapoy ko ug may lain pa untang buhatunon, ug gihimo kini bisan sa akong trabaho, serbisyo, ug kadiyot nga panaghimamat. Basin pa diay ang atong pahiyom o mabinationg pulong o buhat naghatag og paglaum o tabang sa uban! Daghan ang ipakita

  • Usa ka butang nga gihatagan gayud og gibug-aton mao ang paghigugma sa imong isigkatawo. Kini usa ka pilosopiya nga sa tinuod wala gayud nako mahingpit. Hugot ang akong pagtuo, hinoon, nga bisan tuod og ako dili hingpit niini nga kinabuhi, ang Manluluwas sa walay duhaduha gusto kanako nga mopadayon sa pagpaningkamot subay niini. Ako nahimong tigdawat sa daghang gugma sa tibuok kong kinabuhi, ug pinaagi sa mga pagtulun-an sa Simbahan sa Mormon nagtubo ako sa akong kapasidad ug pagsabut kon unsaon sa paghigugma ang akong isigkatawo. Ang akong mama maoy usa ka hingpit nga ehemplo sa gugma alang sa imong isigkatawo. Kasagaran sa akong tibuok nga kinabuhi, walay pagsapayan kon hain kami namuyo, kami kanunay nga may bisita kinsa gusto lamang mopahungaw o mosulti mahitungod sa ilang mga problema ngadto sa akong mama, ug siya usa ka tawo nga dili gayud modumili sa pagpaminaw. Nagplano ako karon sa pagserbisyo og full-time nga misyon alang sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug nanghinaut nga masunod nako ang Kristohanong gugma sa akong inahan. Daghan ang ipakita

Walay Resulta