mormon.org Tibuok kalibutan

Unsa ang imong gibuhat sa pagtabang og lig-on sa imong pamilya ug paghimo niini nga malampuson?

  • Mogahin mi og panahon isip pamilya, hisgutan namo ang kada adlaw nga mga panghitabo sa among kinabuhi, ug maghisgot mi bahin sa ebanghelyo. Daghan ang ipakita

  • Matag Lunes, duna mi gabii sa panagpundok sa pamilya. Paborito ni nga gabii sa akong mga anak. Manganta mi ug mag-ampo ug may mubo nga leksyon sama sa, pagpakigbahin o serbisyo o pag-ampo dayon magdula mi sama sa game like a duck, duck, goose ug dayon mangaon. Ganahan kaayo mi niini ug naghatag ni namo og kalinaw sa panimalay nga sagad samok. Daghan ang ipakita

  • Ang akong pamilya ang pinakaimportante kanako…samtang ang ka-busy usahay basihan sa among iskedyul, naningkamot ko nga pahimuslan og maayo ang among “dili busy nga panahon”. Naningkamot mi nga malayo sa kalibutanong butang…pasagdan ang telepono, pagngon ang TV ug computer ug magbuhat sa kinaraang maayo nga panahon sa pamilya. Kon ang mga iskedyul walay klaro, mohangyo ang mga bata, “Pwede bang duna tay gabii sa “Pamilya”?” Kasagaran mga duladula ra kini, popcorn, fire in the fire pit…bisan unsa lang para sa tanan!!! Daghan ang ipakita

  • Ako ug akong bana mag-ampo matag buntag ug gabii, ug may tinagsa sab nga pag-ampo. Magtuon sab mi og dungan sa mga kasulatan ug sa tinagsa. Agi’g dugang, mogahin mi og usa ka gabii matag semana sigon sa giawhag sa Simbahan, Lunes sa gabii ug nahibalo nga usahay lisud ang adlawng Lunes, mapuslanon gyud nga ang Lunes mao sab ang among “family home evening”. Manganta mi og himno, magplano alang sa semana, dunay espirituhanong panghunahuna, ug dayon magdula. Gitinguha namo ang kalipay sa usag usa kay sa kaugalingon, magsultihanay mi ug naningkamot sa maayong pagpakabuhi, dili maghinakog, sigon sa gitudlo ni Kristo. Daghan ang ipakita

  • Nalipay ko sa akong pamilya. Sulod sa taas nga panahon wala ko kaamgo unsa kaimportante ang pamilya. Mahitungod ni kanako…naghunahuna lang sa kaugalingon apan nasayud ko nga sila ang akong bahandi! Akong girespeto ang ilang panahon ug ilang dapit ug kon nagkinahanglan sila og kadasig malipay kong motabang. Ang pamilya importante kaayo! Makadasig nga makita ang tipik sa akong pagkatawo diha kanila. WOW! Daghan ang ipakita

  • Ako ug ang akong bana misulat og family mission statement mga tuig nang milabay sa among anibersaryo. Nakatabang ni nakong makahan-ay og plano unsay gusto namong mahitabo sa among pamilya karon ug sa umaabut. Gibuhat namo ni sa hinay-hinay ug nakakaplag og kalig-on sa nag-unang sukaranan, sama sa pag-ampo ug kanunay nga pagbasa sa kasulatan sa pamilya. Manimba mi kada Dominggo, moambit sa Sakrament (sama sa komyunyon). Ipasabut namo sa mga bata nganong importante ang Sakrament ug ang simbahan kanamo. Naningkamot sab mi nga mag-family night kada semana, nga sa Mormon nga simbahan gitawag kini og Family Home Evening. Matag semana ang akong bana ug ako motudlo og mubo nga leksyon bahin sa ebanghelyo, sundan kasagaran og usa ka dula. Usahay among bation nga ang mga bata wala maminaw, apan igkadugayan maghisgot sila og butang gikan sa leksyon ug among naamguhan nga naminaw diay sila. Kasagaran, naningkamot ming makahimo og maayong ehemplo. Kon makita sa atong mga anak nga mitabang ta sa uban, gusto sab silang magtinabangay - kanunay sundon sa mga bata ang ilang ginikanan. Gawas sa family home evening, duna mi panagsa “executive session”, diin ang akong bana ug ako maghisgot bahin sa among panginahanglan isip pamilya (sa pinansyal, edukasyon, pisikal, espirituhanon, ug uban pa.). Usahay ang mga butang ingon og bug-at, apan maningkamot ming makahunahuna og mga paagi aron molampus mi. Niining executive meeting ribyuhon sab namo ang nangagi nga tumong ug hisgutan kumusta na kini ug unsay mas maayong himoon. Buhat kini nga naglambo. Daghan ang ipakita

  • Bisan sa mga tintasyon nga masubsob sa akong trabaho sa art, midesisyon mi sa akong bana nga sa balay lang ko nga mahimong full-time nga inahan. Sigurado kong kini nga desisyon nakapasagmuyo sa pipila sa akong mga propesor kinsa naglaum og malampusong panarbaho alang nako human og eskwela. Bisan pa, midesisyon kami niini kay anaa kami sa posisyon nga makakab-ot niini nga tumong, ug dili kami mohukom ni bisan kinsa sa nanarbaho nga inahan, o single nga inahan nga kinahanglang manarbaho. Haum kini nga desisyon sa kahimtang sa among pamilya. Akong gipili nga dili una manarbaho hangtud mahingkod na sila, o gamay lang una ang akong trabaho, ilabi na nga gagmay pa sila. Human sa 19 ka tuig nga pag-atiman sa mga bata, nagpasalamat ko niana nga desisyon, dili lang kay naa ko sa tanang panahon, sa maayo ug sa dili maayo, talagsaon ug mahagiton, apan kon molabay na kini, dili na nimo kini makuha og balik. Ug sa kalit milapas na kadtong 19 ka tuig. Wala gayud ko magmahay nga sa balay ra ko uban sa akong mga anak. Wala sab ko mapugos nga buhaton kini. Kadto akong desisyon. Samtang ang kalibutan dili kaayo mouyon niana nga desisyon, ug minus ang respeto sa akong kaalam, maingon og dili haum nga hunahunaon sa uban nga ang pagka-mama dili mahitungod “kanako”. Mahitungod kini “kanila” ug sa pag-amuma sa gagmay pa nga kasingkasing ug hunahuna aron sila makamao, makakat-on, manggihunahunaon, mga tawo nga may integridad ug maayong kinaiya, ug labaw sa tanan, mga bata nga kanunayng mobati nga gihigugma, may pagsalig sa kaugalingon, mga anak sa Dios, may kahibalo sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Jesukristo. Ilabi na karon nga ang 3 sa 4 nakong anak mga tin-edyer na, klaro na kaayo nako karon sa unsang paagi ang desisyon nga full-time ko nga inahan hingpit nga nakabenipisyo nila ug kanako. Suod ug lig-on ang among relasyon ug akong nakita unsa nga matang sa indibidwal sila sa umaabut. Dili lamang sila mga bata nga mga maayo og kinaiya nga may taas nga sumbanan ug pagbati sa responsibilidad, nagkahingkod sila nga maayong mga higala ingon man ngari kanako. Sa katapusan, ang kahingpitan sa Ebanghelyo gidesinyo aron pag-abag sa mga pamilya sa pagmugna og relasyon nga may tinuod nga kahulugan, dili pinugngan nga paghigugmaay, bisan sa lisud nga panahon, gitambagan kami nga mag-ampo, motabang ug moserbisyo sa usag usa ug sa paghigugma nga walay kondisyon. Ug dili sama sa ubang kahimtang, ang mga ginikanan may katungod nga makadawat og tubag sa mga pag-ampo kabahin sa sagrado kaayo namong pagkatinugyanan sa among mga anak. Natambagan kami nga ilakip ang Langitnong Amahan sa buluhaton sa pagkaginikanan, dako kini nga kahupayan. Isip ginikanan, nakadawat ko’g daghan kaayong tubag sa pag-ampo para sa akong mga anak ug sa espiritwal nilang panginahanglan, gani sa kahibalo nga ang bata anaa sa espirituhanong pamiligro. Mapasalamaton kaayo ko sa gahum sa pag-ampo. Nagpasabut kini nga ang Dios ug ang kahingpitan sa Ebanghelyo niining ulahing mga adlaw tinuod. Akong nakita ang iyang kamot matag adlaw sa ginagmay ug sa delikadong mga butang sa akong kinabuhi, makaduol ko sa Langitnong Amahan unsaon nga maayong paggamit sa akong panahon ug pagserbisyo sa pamilya. Nakatabang sab nako ang pag-ampo aron mabuntog ang makaluya nga mga panahon kay ang kaluya ug kalisdanan anaa kanunay sa pamilya, ug sa pagpakigbatok niini. Ang estilo sa akong pagkaginikanan nga gipasikad sa gugma ni Jesukristo kanunayng nakapahinumdom nila nga sila mga anak sa Dios. Ang pagpamalandong ug pag-ampo atol sa makaluya nga mga panahon makapatin-aw sa akong panghunahuna, sa pag-ingon “unsaon kaha kini pagsulbad sa Ginoo?” o “palihug lig-una ko” aron makalikay ko sa kapungot ug akong maatubang ang mga sitwasyon nga mas hapsay ug mamintenar ang dignidad sa tanan. Sa katapusan, ang kaanad nga mag-ampo ug magtuon sa kasulatan matag adlaw, mangayo og Langitnong panabang sa inadlaw nga buhat diha sa tinagsa ug sa pamilya nga pag-ampo, makamugna og makahuluganong panahon, nga sagad mosangput sa wala planoha nga mga hitabo, mao ang pamaagi nga gidesinyo sa Langitnong Amahan aron malig-on ang mga pamilya. Daghan ang ipakita

Walay Resulta