mormon.org Tibuok kalibutan

Palihug ipasabut ang kabahin nga nahimo sa pag-ampo sa imong kinabuhi?

  • Ang pag-ampo may dako nga bahin sa akong kinabuhi. Matag adlaw duna mi pamilya nga pag-ampo. Ang paghimo niini naghatag og nindot nga oportundad nga ikauban ang Ginoo. Samtang among ipagawas ang mga hunahuna ug kabalaka sa among kasingkasing pinaagi sa pag-ampo, mas nagkasuod kami ug mabag-o ang among pagtuo nga bisan sa among kahimtang duna kami langitnong amahan kinsa nahigugma ug nagpangga kanamo. Ang pag-ampo magpahinumdom nako kon unsa gayud ang kinabuhi ug maghatag nato og espirituhanon makabayaw nga mga kasinatian. Mag-abli sab kini ngari kanamo sa bintana sa mga panalangin gikan sa langit alang sa mga tawo nga among gipangga. Sa tibuok adlaw, maningkamot kong mag-ampo sa akong kasingkasing. Nakatabang ni nga mahimo kong mas maayong tawo ug angayan sa mga panalangin. Makahupay ang kahibalo nga bisan asa ko o unsay nanghitabo sa akong palibut, ang Langitnong Amahan makab-ot ra sa pag-ampo. Sa pagkatinuod, wala ko mag-inusara. Daghan ang ipakita

  • Akong gihunahuna ang pag-ampo isip usa ka oportunidad sa tawo aron makig-istorya sa Dios. Sama ra nga kon ikaw gustong makig-ilaila og laing tawo ug mopasuod pa sa inyong relasyon kanila pinaagi sa pagpakigsulti, mituo ko nga sama ra usab kini sa pagpakigsulti sa Dios pinaagi sa pag-ampo—kon sigihon ninyo kini sa pagbuhat, mas masuod ang inyong relasyon sa Dios. Pinaagi sa pagpakigsulti sa Dios bahin sa akong mga pagbati ug hunahuna, akong madawat ang tabang nga akong gikinahanglan gikan sa Dios nianang panahona. Usahay inyong bation ang kahupayan, sa ubang panahon makasiguro kamo nga Siya nakadungog sa inyong mga pangamuyo, ug sa ubang panahon inyo ganing bation ingon og kamo walay nadungog. Kini nga tayming maglain-lain, ug may daghang paagi usab sa paghimo niini, apan ang Dios sigurado nga modungog sa atong mga pag-ampo. Pinaagi sa pag-ampo kanunay ninyong bation nga ang Dios naa sa inyong kiliran, ug makabaton kamo og kaisug gumikan niana. Daghan ang ipakita

  • Kon mag-ampo ko, bation nakong mas duol ko sa Amahang Langitnon ug akong mabatyagan ang Iyang giya. Kon duna man koy nakat-unan, mao kini: Nakaila ang Dios kanato, nahigugma Siya kanato ug naghulat Siya sa pagtabang kanato. Samtang mag-ampo ko, sagad nakong makita ang akong kaugalingon nga nagdala og mga problema ug kalisdanan ngadto sa Dios. Sa akong hunahuna, tinuoray nakong itugyan ang tanan sa Iyang tiilan ug sa kamapainubsanon, mangayo ko sa Iyang tabang. Wala gyud ko Niya pakyasa. Usahay, dili dayon matubag ang akong mga pag-ampo. Apan, sa katapusan, kon magbansay ko sa akong pagtuo, bation nako ang malumo nga aghat, hunghong sa Espiritu -- ug madawat nako ang tubag nga akong gipangita. Ang pag-ampo mao ang akong suporta. Usa kini sa pinakaimportanting aspeto sa akong pagtuo. Kon mangutana kita, Siya motubag. Ako walay pagduhaduha. Usa kini ka talagsaong panalangin ug saad sa Dios sa matag usa kanato. Daghan ang ipakita

  • pinaagi sa pag-ampo kita makaistorya sa atong langitnong amahan,, ug pinaagi sad sa pag-ampo akong nabati ang presensya ug paghigugma sa Ginoo, nga dili ko nya pasagdan sa bisan unsang pagsulay nga muabot sa akong kinabuhi. Daghan ang ipakita

  • Ang pag-ampo mao ang paagi sa pagpakigsulti sa Langitnong Amahan. Maminaw ug mogiya Siya kon kinahanglan kong makigsulti Kaniya. Pinaagi sa pag-ampo nga ako magpasalamat sa tanan Niyang gihatag nako. Daghan ang ipakita

  • Ang pag-ampo nakatabang nakong mahinumdom sa pinakaimportante sa kinabuhi. Inig kagabii sa akong pagluhod sa pag-ampo may lista ko sa yanong mga butang sa akong hunahuna (mga butang nga gusto nakong iampo). Hinoon, sugdan ko kini sa pinakaimportanting butang, sama sa pagpasalamat sa Dios sa kahimsog sa akong pamilya, proteksyon sa kasakit ug pasalamatan siya nga maayo ang ilang pagkatulog. Kon moadto na sab ko sa laing lista, akong mahinumduman nga ang mga butang nga akong giampo mga importanting butang ug wala na koy laing kinahanglan. Daghan ang ipakita

Walay Resulta