mormon.org Tibuok kalibutan

Ngano nga ang Mormons magmisyon?

  • Sa pagsunod sa ehemplo ni Jesukristo ug pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Daghan ang ipakita

  • isip usa ka mormon ug usa ka priesthood holder mahinungdanon kaayu nga mamisyon arun maipadangat sa uban ang gipahiuli nga ebenhelyo ni jesukristo ug arun para buhaton ang akong duty isip priesthood bearer sa atong amahan sa langit. Daghan ang ipakita

  • Pagpakigbahin sa mga panalangin sa pagsunod sa atong Manluluwas nga si Jesukristo. Duna koy oportunidad nga makaadto sa Argentina aron ikabahin ang akong kahibalo bahin sa Mormon nga Tinuohan. Pinakamaayo ug pinakalisud kadto nga butang nga akong nahimo. Daghan ang ipakita

  • Ang misyonaryo nga buhat usa sa pinakaunang paagi nga makabalik pag-usab sa Ginoo ang iyang mga anak. Mituo kami nga tanan kita nahibalo ug nagsimba sa Dios sa langit. Ang mga misyonaryo ipadala og misyon sa tibuok kalibutan aron sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug pagpahinumdom sa tanan niyang anak sa ilang pakigsaad ngadto Kaniya. Dili rekisito nga magmisyon ang tanang miyembro, hinoon gihangyo nga tanang takus sa pagsakripisyo og duha ka tuig sa pagserbisyo sa ilang Dios. Daghan sa akong higala nangutana nganong ang batan-ong mga lalaki nga mag-college nga (Elders) ug ang mga babaye (sisters) wala mo-prayoridad sa edukasyon o trabaho sa di pa magmisyon. Sa pagtubag niana, moingon ko nga ang ang edukasyon gihatagan sa pinakataas nga bili sa Simbahan. Sa usa sa pinakasagradong mga basahon nag-ingon “Bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makakab-ut niini nga kinabuhi, kini makadala uban kanato sa pagkabanhaw. Kon ang usa ka tawo makaangkon og daghan pa nga kahibalo ug salabutan dinhi niini nga kinabuhi pinaagi sa iyang kakugi ug pagkamasulundon kay sa uban nga tawo, siya adunay daghan nga kahigayunan didto sa kalibutan nga umaabut.” Samtang kini nagpasabut sa sekular nga kahilabo, nagatuo kami nga ang pag-angkon og espirituhanong kahibalo sama ra, kondili, labaw ka importante. Samtang ang pagbiya sa eskwela alang sa duha ka tuig nga misyon usa ka sakripisyo, tuohi nga ang mga panalangin ug sugo sa Ginoo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan usa gayud ka klaro nga prayoridad. Ang among naangkon nga panalangin gumikan sa misyonaryo nga pagserbisyo (pagtinabangay, pagdumala sa oras, pagtinguha, pagserbisyo) makatabang sa paglig-on ug pagsuporta sa sekular nga pagtuon. “Pangitaa ninyo gikan sa labing maayo nga mga basahon ang mga pulong sa kaalam; pangitaa ang pagtulun-an, gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” ( D&P 88:118). Dunay espesyal nga dapit sa akong kasingkasing ang mga misyonaryo kay usa ko sa direktang natabangan sa ilang buhat. Nahibalo ko sa epekto nga ikahatag niining batan-ong mga sister ug mga elder sa daghang tawo ug diha dayon makasinati sa kalipay ug kausaban nga ilang mahimo sa mga tawo, pamilya ug umaabut nga kaliwatan. Akong gisuportahan ang mga misyonaryo pinaagi sa sulat, pagsangyaw sa ebanghelyo gamit ang internet, ug paghatag og referrals. Daghan ang ipakita

  • Sa hapit na matapos ang akong misyon nakahimamat ako og usa ka babaye kinsa nagsusi sa Simbahan sulod sa siyam ka tuig. Iyang gikugihan pagtuon uban sa daghang mga relihiyon sulod niana nga panahon. Sa dihang misulti siya kanamo nga gusto siyang magpabunyag, miingon siya nga may diyutay lamang nga mga pangutana nga gusto niyang ipangutana una kanako. Ang una niyang pangutana nakapatingala kanako. “Ang imong papa mamanday ba?” nangutana siya. “Oo.” mitubag ako, naghunahuna nga kadto usa ka salikwaut nga pangutana. “Nakatrabaho ka ba sukad uban kaniya diha sa shop kaniadtong mas bata ka pa?” sunod niyang pangutana Pag-usab, gitubag nako nga ako nakatrabaho, naglibug gihapon kon ngano nga siya nangutana og mga pangutana nga murag nahibaloan niya ang mga tubag. Ang iyang sunod nga pangutana nakapahingangha kanako. “Nagsul-ob ka bag pula ug puti nga pranelang kamisin sa dihang nagtrabaho ka uban sa imong papa sa shop? Nahibalo siya nga ang pangutana nakapakurat kanako. Dul-an sa 10 ka tuig ang milabay namatay ang akong apohang lalaki. Akong gitagoan ang usa sa iyang mga kamisin aron gamiton diha sa iyang shop para sa kahoy diin ang akong papa ug ako nagtinabangay sa paghimo og modelong sakayan nga may layag sulod sa duha ka semana nga kaminag-atiman sa iyang mga yuta. Nalibug ako kon nagsusi-susi ba siya sa akong pamilya, giuwang og dakong mga dagat, ug murag nakahibalo mahitungod sa akong kagahapon. Nagtan-aw nga ako naglibug sa iyang mga gipanulti, mipadayon siya. “Kinahanglang sultihan ko ikaw nganong nangutana ako niini,” miingon siya. “Siyam ka tuig ang milabay sa dihang unang nahimamat ko ang mga misyonaryong LDS, ug nabasa ang Basahon ni Mormon, nag-ampo ako sa Dios ug nangutana Kaniya kon kinahanglan ba akong mopasakop niini nga Simbahan, Human sa akong pag-ampo mihigda ako sa hilum. Gipiyong ko ang akong mga mata ug usa ka imahe miabut sa akong hunahuna. Nakita ko ang usa ka amahan ug anak nga lalaki nga nagtrabaho sa shop sa kahoy. Bata pa ang lalaki ug nagsul-ob siyag pula ug puting pranela nga kamisin. Ako walay nadungog og bisan unsa nga tingog, apan nasanapan ako og maayong pagbati ug may pagbati nga kanang bata nga lalaki mao ang misyonaryo nga mobunyag kanako! Wala akoy ideya nga mokabat kini og siyam ka tuig, apan sa dihang una kang miabut sa akong pultahan, nasayud ako nga ikaw mao kadtong batang lalaki!” Milusong kami og dungan sa bunyaganan sa katapusan gayud nga adlaw sa akong duha ka tuig nga misyon sa England. Nagtan-aw sa ubang mga tawo nga nagsinati sa kalipay nga akong nasinati makatagbaw kaayo! Dili ako makahunahuna og laing mas maayong rason sa Pag-alagd sa Uban kay sa pagpakigbahin sa ilang kalipay ug sa mahibalo nga ang atong Manluluwas malipayon alang sa kada kalag nga gidala ngadto Kaniya sama niining buotan nga sister. Nagserbisyo kami og mga misyon tungod kay gihigugma namo ang Manluluwas nga si Jesukristo ug tungod kay gihigugma namo ang atong espirituhanong mga kaigsoonan. Daghan ang ipakita

Walay Resulta