mormon.org Tibuok kalibutan

Mahitungod Nako

  • Nagpuyo ko sa UK sa tibuok kinabuhi. Ganahan kong makig-uban sa akong pamilya, motan-aw og mga exhibit, mopalambo og mga desinyo ug mag-magic (sa hilabihan gayud). Nagtrabaho ko karon isip arkitekto. Daghan ang ipakita

  • Pinaagi sa impluwensya sa mga ginikanan kinsa mahigugmaon sa musika, nagdako ko nga maminaw sa klasikal nga mga musika sugod sa gamay pa kaayo ko. Ganahan sab ko og sine ug mga drama-drama, ug pinaagi niini nga mga impluwensya napamilyar ko sa lain-laing matang sa musika, ug kanunay kong dunay musika sa inadlaw nakong pagpakabuhi. Bisan og usa ko ka tigtudlo og piano, pinaagi sa akong mga koneksyon sa uban dali nakong mapalapad ang akong mga panglantaw, lakip sa mga musical, mga choir, mga banda, mga music bell, ug mga voice lesson, ug ingon man mga boluntaryo nga trabaho. Busy kaayo ko, apan nakatabang gayud ang pagsabut ug pagkooperar sa akong pamilya. Pinaagi sa kasamtangan nakong trabaho, mga hilig nga buhaton, ug pagboluntaryo, akong gibati ang kalipay nga dala sa musika. Daghan ang ipakita

  • Taga-Brazil ko, usa ka aktor, ug announcer, ug ganahan ko sa akong gibuhat. Usa ko ka Mormon. Gimahal ko ang akong pamilya!Ang akong asawa ug ang akong mga anak maoy nakapadasig nako! Ganahan ko og musika ug sine. Busa, nagtrabaho ko niini. Usa ko ka aktor kapin na sa 15 ka tuig nga nakasinati sa TV, Soap Operas, pahinumdom sa TV ug nga tag-as nga mga salida. Ako ang “publicity youngster” sa Casas Bahia [Homes of Bahia] niadtong 2006 ug 2012. DJ, announcer, ug presenter ko kapin sa 25 ka tuig nga kasinatian. Nakatrabaho ko sa pinakadako nga estayon sa radyo sa Brazil (Jovem Pan, Antena 1, Transamerica, Nova FM, Energia 57) [mga pangalan sa mga Estasyunan sa radyo ug TV]. Usa ko ka voice aktor, ug aktor sa dubbing sa mga salida, ug nagkalain-laing mga serye. Apil ko sa Brazilian voice alang sa mga tawo sa animated films ug mga documentary, lakip sa, Cuba Gooding Jr, Hugo Weaving, Will Ferrell, Jack Black, John Travolta, Matthey Perry, Denzel Washington, Jim Carey, Seth Rogen, ug daghan pa. Daghan ang ipakita

  • Kami saba, busy, ug daghang balhibo (salamat sa dako namong iro nga daghan og mangatagak nga balhibo matag adlaw!) nga pamilya nga may unom ka sakop. Isip kanhi football player sa kolehiyo, ug dayon sa NFL sulod sa 4 ka tuig… SIGI mi og balhin. 3 sa among 4 ka anak among kauban sa pagbalhin gikan sa Utah ngadto sa New York dayon sa Tennessee, ug ang katapusan sa Chicago… ug nahanas kami sa mga dula sama sa imong madulaan diha sa luggage cart sa mga pinalit, sa elevator, ug sa guroy-guroy nga bag! Nalipay mi nga sa katapusan nakat-on mi sa pagpuyo og “klaro” nga kinabuhi sa usa ka gamayng lungsod. Daghan ang ipakita

  • 41 anyos ko, minyo dunay tulo ka mga anak. Ganahan kog mga hayop ug manalipod sa mga tawo. Ang akong pasyon mao ang pagsayaw, maong nagtrabaho isip Zumba instructor nga nakahatag nako og oportunidad nga makahatag og kahimsog ug kalipay sa mga tawo, ug ang akong motto mao ang: Kon naguol ka, SAYAW, kon nasakit ka, SAYAW, kon ikaw gi-indiyan , SAYAW, kon nasipyat,SAYAW ... well ... blah, blah, blah, SAYAW, SAYAW UG SAYAW! Daghan ang ipakita

  • Usa ko ka ex Marine, Olympian, ug malipayon sa kaminyoon uban sa duha ka anak. Daghan ang ipakita

  • Batan-on kon babaye nga puno sa mga damgo ug tumong nga gipaningkamutan nako nga matuman kada adlaw. Buta ko, hinoon wala kini makapugong nako tungod kay nakapalig-on kini nako sa pag-atubang sa mga problema kada adlaw. Ang pagpuyo nga dunay kakulangan nakapakita nako sa kinabuhi sa lahi nga panan-awon, nakapaamgo kini nako nga wala kita mag-inusara niini nga kalibutan, sa samang paagi ako nagsalig sa lain, nagsalig kita sa ubang mga tawo, bisan og daghang tawo dili modawat niini, nakapatahum kini sa kinabuhi, kon makita nato lapas sa atong kaugalingong interes. Ganahan ko sa akong trabaho nga Massage therapist, tungod kay gibati nako nga makatabang ko sa mga tawo nga mas laba pa sa pisikal, talagsaon kini nga trabaho, nga dili magkinahanglan sa imong panan-aw, apan paghikap, makaangkon sa pagsalig ug pagbati sa imong pasyente. Nindot ang bation nga sa masahe imong mausab ang kinaiya sa usa ka tawo. Usa ko ka Paralympic athlete, high performance track runner, sakop sa National Paralympic Chilean Athletic Club. Nagsugod ko sa pagdagan sa dihang nag-edad ko og 20 anyos, ug kini nahimo usa sa labing dakong hagit sa akong kinabuhi. Dili kini sayon, duna koy lisud nga mga panahon, apan daghan ang kalampusan, dili lamang sa mga medalya, pagtapos sa kada training, pagbalanse sa pagkaon, pagkat-on nga mapilde, pagkalig-on, pagsalig sa kaugalingon. Kining tanang butang natuman alang nako. Matinuoron gyud kong makaingon nga ang pagbansay nakapausab sa akong kinabuhi, nakahatag nako og minilyon nga kalipay ug kalampusan. Daghan ang ipakita

  • Full time ko nga mama sa duha ka matahum nga anak. Duna koy degree sa Potograpiya ug padayon sa paglitrato sa kalibutan kutob sa mahimo. Taga-Finland ko, naminyo og Amerikano, ug Finnish ang among pinulongan sa balay. Ganahan kong makig-uban sa akong mga higala, magmugna og bisan unsa nga matahum, mag-ice cream sa kasagaran, manan-aw og mga pasundayag uban sa akong bana sa gabii, maminaw og musika, ug maglulinghayaw. Daghan ang ipakita

  • Nagpuyo ko sa Chiba Prefecture, ug amahan ko sa lima ka mga anak. Ang Japan mao ang nasud diin ang pagpanganak nagpadayon sa pag-ubos, mao nga ako nga dunay lima ka anak nakapasurprisa sa uban, apan malingaw ko nga gilibutan sa cute nga mga bata. Isip negosyante, busy kaayo ang akong kinabuhi, apan nalingaw ko sa paghimo og balanse tali sa panahon sa trabaho, panahon sa pamilya, ug personal nga panahon. Sa adlaw nga way trabaho mag-surf ko sa dagat, ug mahupay ko sa stress pinaagi sa pgsakay sa akong Harley-Davidson nga motorsiklo—milungtad og unom ka tuig sa pagkombinser sa akong asawa nga mosugot nga mopalit ko niini! Laing rason nganong nakahimo ko sa mga butang nga akong kalingawan mao nga ako dunay masinabuton nga asawa. Salamat! Daghan ang ipakita

  • Usa ko ka bana, amahan ug apohan. Ganahang mokanta, magluto ug mokaon og utan, magdula og ultimate frisbee, tennis ug moadto sa baybayon kanunay kon mahimo. Daghan ang ipakita

Walay Resulta