mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsa nga paagi makatabang ang Espiritu Santo kanimo?

  • Ang gasa sa Espiritu Santo usa ka dakong kahupayan sa akong kinabuhi. Akong mabati ang Iyang impluwensya ug mapasalamaton sa Iyang giya. Ang yano nga inadlawng panghitabo sama sa pagdesisyon sa pagtawag og higala, pag-apil sa piho nga kalihokan, pagdesisyon sa pinansyal, o pagtabang sa akong anak nga makalatas sa mga pagsulay, kining tanan nadasig sa Espiritu Santo. Nakakat-on ko nga kon mohunong ko ug maminaw sa mga pagbati ug pag-aghat nga akong nadawat, ug sundon kini, nahiuyon ko sa akong Langitnong Amahan. Daghan ang ipakita

  • Ang Espiritu Santo nakatabang kanako sa daghang mga paagi sa akong kinabuhi. Sa bag-o pa lang, nakakita ko sa kinasing-kasing ug walay katapusang gugma sa atong Langitnong Amahan pinaagi sa gamayng mga hunghong sa Iyang Espiritu sa diha nga akong kinahanglanon ang mga tubag sa pinakaimportanteng mga pangutana sa akong tibuok nga kinabuhi. Pananglitan, nabalaka ko mahitungod sa kaminyoon sa diha nga ako miuli gikan sa misyon nako... Kanus-a ko magminyo? Ug kinsa? Human sa daghan kaayong mga kapakyasan sa pagpakig-dating, ug human sa daghang mga kapakyasan og daghang mga relationships, nakasugod ko sa pagpalandong, ug tingala og serioso, kon naa diay ang mahigugmaong kauban para sa ako. Apan, nagpadayon ko sa pagtuo ug pagsalig sa Dios ug sa Iyang plano, diin ang tanang mga tawo malipay, ug ang tanang mga butang mahimong makaturonganon. Nagpadayon ko sa paglahutay diha sa pagsunod sa mga instruksyon sa Espiritu Santo, bisan kadtong maora'g walay kapuslanon o di importanteng mga pag-aghat. Ug karon, nakakita ko nga sa realidad, nakabansay lang ko sa pagsunod kaniya sa panahon nga ako nakabisog. Pinaagi sa Iyang Espiritu, migiya diay ang Dios kanako ngadto sa akong mahangturong kalipyan, ug ngadto sa akong bana gihapon. Nakabati ko nga ang atong Amahan may plano para sa atong tanan, ug kita kinahanglan lang sa pagpaminaw sa Iyang tingog. Daghan ang ipakita

  • Sukad sa gamay pa ko, duna koy lahi, espesyal nga kasinatian sa pagpakigsulti sa akong Magbubuhat, pinaagi sa personal nga pag-ampo. Sa daghang panahon, naa koy mga pagbati sa hunahuna ug kalinaw, kahupayan, ug giya kon mangayo ko Kaniya sa Iyang tabang ug tubag sa akong mga problema. Nahinumdom ko sa ngit-ngit, ulanon, bugnawng mga gabii diin makamata ko sa labihang kahadlok sa gamay pa ko, ug mag-ampo ko uban sa pagtuo, mohangyo sa Dios nga di unta ko mahadlok, ug mibati ko og dakong kalinaw, mibalik ang mainitong pagbati, dihang mibiya ang kahadlok, ug unya sa kasiguroan, nga Siya anaa ug nakaila gayud kanako, nga ako importante para Kaniya, Siya nahigugma, ug nagtinguha sa pinakamaayo para nako. Mao nga pinaagi sa Balaang Espiritu, Siya sa tinuod makigsulti kanako sa bisan unsa nga akong ihangyo kaniya uban sa pagtuo. Usab, sa matag higayon nga ako mangayo Kaniya og tabang nga makit-an ang importante nakong butang nga nawala, kon mobalik ko sa dapit nga giadto na nako, ug sa daghang higayon tua ra didto ang nawala, apan human ko mangayo niini Kaniya, ug dili sa wala pa. Dihang mas dako na ko, kon makahimamat ko og batan-ong lalaki nga madanihon o espesyal, mangayo ko og giya sa Langitnong Amahan, aron makita kon Iya kong tabangan sa pagpangita sa pinakamaayong tawo nga ikalipay nakong ikauban. Ug sa matag higayon, makadawat ko og tubag; kadaghanan ang tubag “Dili,” ug kausa lang nga ang tubag“Oo”!! Pagkatalagsaon niadtong adlawa! Daghan ang ipakita

  • Ang Espiritu Santo nakatabang nako sa dinagko nakong desisyon. Gikan sa pagpasakop sa Simbahan, pagmisyon, kinsa ang minyoan, pagpalit sa unang balay, sa pagpanganak. Akong gipasalamatan ang padayon niyang pakig-uban ug giya. Nasayud ko sa iyang mga paghunghong ug sa matag higayon nga may kaisug ko sa pagsunod sa iyang aghat, ang kasiguroan ug kalipay mao ang resulta. Daghan ang ipakita

  • Ang Espiritu Santo nagtabang nako nga makaangkon og kalinaw. Naghatag ni nako og kasayon sa paghunahuna ug pagdesisyon. Daghan ang ipakita

  • Tinuoray kong nagatuo nga ang Espiritu Santo mitabang nako matag adlaw sukad ko naghinulsol. Dihang naningkamot kong sundon ang iyang mga aghat, nakadawat ko og mahangturong mga panalangin sa tanan nakong imbensyon, sa akong pakigrelasyon sa trabaho, kaminyoon ug sa pamilya--uban sa akong mga anak ug mga apo. Duna koy lig-ong pagpamatuod sa katalagsaon sa Espiritu Santo diha sa akong kinabuhi. Daghan ang ipakita

  • Ang tanan nga dagkong mga desisyon sa akong kinabuhi nahimo human sa pagpaminaw ug pagsunod sa Espiritu Santo. Ang Iyang pagtudlo mahimong lahi alang sa kada tawo. Ug bisan sa personal, magkalainlain gikan sa pagbati og maayo kaayo mahitungod sa usa ka desisyon, sa tinuoray nga pagpaminaw sa mga pulong , o sa ubang mga panahon, mobati lamang ako og kainit sa sulod, gani kahilakon. Bisan hain nga paagi, ako kompyansa sa direksyon nga akong sundon. Usa sa labing importante nga mga desisyon nga akong nahimo mao ang pagsagop sa among gamay nga batang lalaki. Kini sa tinuoray dili akong kaugalingong ideya, apan usa ka butang nga gisugo sa Dios kanako nga buhaton gikan sa sinugdanan ( pinaagi sa mga pagbati sa Espiritu Santo). May tulo ako ka mga bata nga gipanganak pinaagi og cesarian ( ug usa ka bata nakuha sa ikaunom nga bulan), ug busa ang akong doktor dili na gusto nga dugangan ang among mga anak. Nga, sa prangka nga pagkasulti, maayo ra kanako. Ang among kamagulangan adunay kakulangan, ug uban sa duha ka manghud nga mga babaye, ang among panimalay gubot! Dayon mga usa ka tuig human matawo ang among kamanghuran, diha ako sa gym nagtan-aw sa tv mahitungod sa gagmay nga mga bata diha sa mga balay sagupanan sa mga Instik. Usa ka gamay nga tingog miabut sa akong hunahuna, “Makahimo ka niana.” Ingon og miabut kini og kalit. Apan nasayud ako nga ang Espiritu Santo mao ang nagsulti kanamo sa pagsagop. Sige, iabante og mga usa ka tuig og tunga. Ang akong bana ug ako nagdrive paingon sa iyang mga ginikanan human sa usa ka semana nga camping uban sa akong pamilya. Taliwala sa pagpahimulos sa talagsaon nga panahon kauban sa among paboritong mga tawo, ang akong bana mihisgot mahitungod sa pagsagop, nasayud nga ang pamilya mao ang mahinungdanon sa kinabuhi. Akong naamguhan nga kini nakahimo og problema. Lain ang adunay dako nga ambisyon, apan ang pagbuhat niini nga mga ideya makahadlok og gamay. OK, makahadlok kaayo! Sa pag-abut namo sa Texas, misugod ako sa pag-ampo mahitungod sa unsay kinahanglan namong buhaton. Nadawat nako ang tubag nga tataw og piho nga nahibalo ko nga walay problema kon unsay among pagabuhaton. Ang akong hunahuna napuno sa mga pulong nga dili ako. Sa tinuod kini ingon og mga kasulatan. Mitindog ako uban sa mga luha nga nagdagayday sa akong nawong. Sukad niana nga higayon, ang akong bana ug ako nahibalo nga kami mosagop og bata kinsa adunay kakulangan. Sa piho, ako nagpaabut og usa ka gamay nga bata nga may Down syndrome nga ka-edad sa akong anak nga lalaki. Human sa among unang anak, kami dihay ideya og unsay among gibuhat. Ug dihay daghan kaayo nga mga batang may kakulangan nga naglisud sa balay amumahan. Kinahanglan sila og mahigugmaon, permanenting mga panimalay. Mga upat ka adlaw sa wala madugay, nakakaplag ako og usa ka gamay nga batang lalaki pinaagi sa usa ka adoption link diha sa fast-food nga website. Mas manghod siya og usa ka bulan sa among kinamagulangan nga lalaki ug adunay Down syndrome. Ang una ko nga hunahuna mao, “ Mahimo kong higugmaon kana nga gamayng bata nga lalaki.” Nianang higayuna, ang akong bana diha sa family room, nakigsayaw sa mga bata. Ako lamang nga mahunahuna kining gamay nga batang lalaki nga matipon kanila. Akong gipakita sa akong bana ang webpage ug parehas mi og gibati. Mikabat og mga walo ka bulan usa pa namo siya nadala. Dihay daghang makapaikag nga nindot ug bati sa proseso, ug Nahibalo ko nga ang Dios migiya sa dalan sa among anak nga lalaki nga maanha sa among panimalay. Dili siya makasulti ug wala mabansay sa pag-adto sa kasilyas, busa may mga adlaw nga lisud. Tungod kay ako nahibalo nga kini mao ang pagbuot sa Dios sa among pamilya, nakapasayon kini sa malisud nga mga adlaw. Naghatag kini kanako og kompyansa ug dako kaayong kahupayan nga makahimo ako niini. Mao kana ang nahimo sa Espiritu Santo kanako. Ang kahadlok nga unang nag-uban niini nga proseso nawala sa dihang nahibaloan ko nga kini mao ang plano sa Dios kanako. Pinaagi sa pagsunod sa Espiritu Santo, akong nahibaloan nga ang plano sa Dios mas maayo kay sa bisan unsa nga akong maplano sa akong kaugalingon. Nagsugod pa lamang ako sa pagkakita sa mga panalangin nga Iyang gigahin alang kanako ug sa akong pamilya. Kini molungtad ngadto sa mga kahangturan! Daghan ang ipakita

Walay Resulta