mormon.org Tibuok kalibutan

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

  • Ako ug akong bana mibati nga responsable sa mga tawo sa among komunidad ug unsay among ikatabang sa uban. Sa mga nagkinahanglan og makaistorya, o pagtabang sa namalhin o pagpanglimpyo. Nakatabang kini nga magpadayon ang akong mahangturong panglantaw sa kinabuhi ug unsa ko kabulahan, ug napahinumduman ko sa dili pagbaliwala sa mga butang. Nagserbisyo sab ko sa Young Women sa nanag-edad og 12-17 sa akong dapit. May mga kalihokan mi sa Huwebes sa gabii diin nagkat-on mi og lain-laing mga mithi sama sa Kaligdong ug Hiyas. Naningkamot ming mohimo og makalingaw ug makabayaw nga mga kalihokan! Magkat-on sab mi matag Dominggo unsaon paggamit sa ebanghelyo sa among kinabuhi. Daghan ang ipakita

  • Nag-full time misyon ko sa Melbourne, Australia ug sukad niadto nagtrabaho isip lider ug tigtudlo sa mga kabatan-onan nga mga miyembro ug dili miyembro sa Simbahan sa akong lokal nga unit. Ang akong tahas karon mao ang pag-abag, ug pagbansay sa mga magtutudlo sa simbahan nga na-assign sa pagtudlo sa mga bata sa Organisasyon sa Primary. Ang Organisasyon sa Primary magdumala sa pagtudlo sa mga bata nga nanag-edad gikan sa 1-12. Bolunter sab ko sa New South Wales Police diin ang akong tahas naglakip sa pagbansay sa ubang mga bolunter ug tig-abag sa mga minor de edad nga nag-atubang og mga kaso. Daghan ang ipakita

  • Ganahan kong mosimba matag semana. Kanunay ko kining gipaabut, Sakrament, pagpanganta, Sunday School, Priesthood. Ang kahibalo nga mahitabo kini matag semana naghatag nako og malinawong pagbati. Bulahan kong nagserbisyo sa Sunday School nga naghagit nako nga mangulo ug kanunay nga magkat-on. Daghan ang ipakita

  • Kanunay akong naninguha sa paghimo og maayong mga ehemplo alang niadtong naglibut kanako. Nagustuhan ko usab ang pagsunod sa nakadasig nga mga ehemplo sa mga tawo nga akong nahimamat. Naghunahuna ako nga kon makahimo ako sa pagsunod niadtong mga tawo (gikan sa tanang mga relihiyon) nga naglibut kanako, mahimo kong mas maayo nga Mormon. Daghan ang ipakita

  • Apil ko sa lain-laing kalihokan. Sa simbahan nagtrabaho ko sa mga programa sa Kabatan-onan ug malingaw sa pagtrabaho sa Young Women. Kasamtangan kong naa sa Nursery sa nanag-edad og 18 ka bulan - 3 ka tuig, 16 sila kabuok! Mokanta sab ko sa choir ug ganahan og musika! Busy kaayo ko samtang nag-atiman ko sa mga kliyente sa pagtukod o pagpanindot sa ilang balay ug mga negosyo ug matuman ang ilang damgo, ug magtudlo sa college, ug magtudlo sa gagmay nakong anak. Apan malampuson ko sa akong ka busy, naningkamot nga may panahon sa akong bana, ug makigbahin sa kamaya nga gisinati sa hingkod nakong mga anak. Daghan ang ipakita

  • Di kaayo ko kahinumdom sa mga panahon nga wala ko maimpluwensyahi sa akong pagtuo. Daghan ang ipakita

  • Ganahan kong mosimba matag Dominggo. Nindot gayud nga mabag-o sa espirituhanon human sa taas nga semana ug pakig-istorya sa mga higala. May oportunidad ko nga magtudlo sa mga babaye sa simbahan kausa sa usa ka bulan sa lainlaing hilisgutan. Nindot nga ang akong mga ideya ikabahin ngadto nila ug makadungog sab sa ilaha samtang maghisgot mi sa lainlaing baruganan sa among tinuohan. Isip komedyante, gusto kong mosulat og limpyong komedya nga mopakita kinsa ko, mao nga maghimo ko og mga komedya nga komportable kong mogamit sa entablado. Usahay sungugon ko nila apan sa katapusan, nagtuo ko nga kadaghanan sa komedyanting nakaila nga Mormon ko mitahud sa limpyo nakong komedya. Daghan ang ipakita

  • Gisunod ko ang akong relihiyon pinaagi sa pag-amuma sa akong pamilya sa labing maayo nga paagi nga akong nahibaloan. Naninguha akong magmaloloy-on sa mga tawo, ug magtagad sa uban nga may pagtahud. Ang pagsunod sa akong relihiyon nagpasabut sa pagpaminaw sa tanang bahin sa isyu ug sa pagpakita og kapuangod niadtong kansang mga tinuohan ug mga opinyon mahimong dili subay sa unsay akong gituohan. Si Tracie usa ka importante kaayong ehemplo kanako sa unsay gipasabut sa pagka-Mormon. May abilidad siyang mahibalo kon ang mga tawo nanginahanglan, ug dili mag-ukon-ukon sa pagtanyag sa iyang tabang. Siya nahigugma ug nahingawa gayud mahitungod sa mga tawo sa paagi nga lapas sa yano nga panaghigalaay. Daghan ang ipakita

  • Gisunod ko ang akong relihiyon tagsa ka adlaw matag higayon, ug wala ko kini itago. Bukas ang akong hunahuna ug pagbati ug ang tibuok kong kinabuhi nagpuyo sa unsay akong gituohan. Kon kini maayo ug makapabayaw, mobuhat ko niini, kon kini makadaot ug makapaubos kanako o sa mga tawo nga naglibut kanako, nan dili ako mobuhat niini. Kini nagagikan sa baruganan sa ebanghelyo ni Jesukristo ug nakahimo sa dakong kalainan sa akong kinabuhi! Daghan ang ipakita

  • Ang mga Mormon nagpuyo og maayong mga kinabuhi, naghigugma sa pamilya, gusto og makapahimsog nga pagpuyo, gustong magkugi, gustong motabang sa uban, gusto sa pagkamatinuoron, gusto sa pag-ampo, gusto sa family history, ug labing importante nahigugma ni Jesukristo—Siya mao ang sentro sa among relihiyon. Kini mao ang paagi nga ako nagsunod sa akong relihiyon —pinaagi sa pagbuhat sa tanan niining mga butanga ug mapahiyumon samtang nagbuhat niini. Ang pagka-Mormon dili lamang Dominggo nga relihiyon; kini kada adlaw nga pasalig. Gusto akong motambong og grupong pagtuon kauban sa ubang mga babaye gikan sa among lokal nga simbahan kada Miyerkules. Nakakat-on kami og mas daghan mahitungod sa among relasyon ngadto sa Dios ug ni Jesukristo, mahitungod kon unsaon nga mahimong mas maayong inahan, asawa, ug higala diha sa komunidad, ug naggahin kami og daghang panahon sa pagpangatawa ug usahay gani sa paghilak. Nagboluntaryo ako sa akong oras ngadto sa kabatan-onan sa Simbahan isip lider sa Young Women. May kalihokan kami og usa ka gabii matag semana, klase ma-Dominggo, ingon man mga kamping , mga sayaw, ug ubang makalingaw nga suroy. Nagtudlo kami og mga babaye nga 12-18 anyos mahitungod sa unsaon paghupot og indibidwal nga bili, unsaon pagpuyo sa ilang relihiyon, paghimo og maayo nga mga pagpili, pag-angkon og kahibalo, paghatag og serbisyo ngadto sa uban, pagbaton og integridad, pagkamay tulubagon alang sa ilang mga desisyon, ug malingaw sa panaw. Kini magantihon kaayo. Usa ka paagi sa pagtabang nga magpabiling lig-on ang among pagtuo diha sa among panimalay ug magpabiling magkahiusa ang among pamilya mao ang gabii sa pamilya magabii sa Lunes; gitawag namo kini og Family Home Evening. Naggahin kami og panahon sa pag-istorya mahitungod sa among semana, pagbasa sa mga bata og istorya sa kasulatan, sundan sa pagbuhat og usa ka butang nga makalingaw isip pamilya, kasagaran naglakip og merienda! Sa katapusan sa gabii, matag usa kanamo mosulti og usa ka nindot nga butang nga among nagustohan sa usag usa; kini mao ang paborito nga bahin sa akong gamay nga batang babaye. Kini naghimo sa among panimalay nga mas malipayon nga dapit. Usa ka nindot kaayo nga bahin sa Mormon nga relihiyon mao ang pagtuo nga kita mag-uban isip pamilya lapas niining kinabuhia—sa kahangturan. Kini nga pagtuo naghatag nako og mas dako nga determinasyon sa pagsunod sa akong relihiyon kada adlaw pinaagi sa pagkamaayong mama, asawa, igsoong babaye, anak nga babaye, ug higala. Daghan ang ipakita

Walay Resulta