mormon.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga Ang Basahon ni Mormon nakatabang nimo sa pagsabut sa katuyoan sa kinabuhi?

  • Ang Basahon ni Mormon nagtudlo nako nga nia kita dinhi aron makasinati og mahangturong kalipay, dili kalipay nga molubad lang inig ka buntag. Nagtudlo sab ni nako nga gikinahanglan ang katugbang sa tanang butang, kon walay kasub-anan, dili ta kahibalo unsa ang kalipay. Ang Basahon ni Mormon nakatabang nakong makasabut nga nia kita dinhi nga may kagawasan sa pagpili ug paglihok alang sa atong kaugalingon, pag-angkon og kahibalo ug kasinatian, ug pagpangita sa atong dalan balik sa atong Langitnong Amahan. Uban sa tabang sa Basahon ni Mormon nahibalo ko, nga pinaagi sa pagpili kang Kristo ug pagsunod sa iyang mga pagtulun-an ako mibati, ug mahimong mobati sa kalipay ug makabaton sa paglaum bisan sa kalisdanan, ug ang pag-ula ni Jesukristo mao lamang ang dalan. Daghan ang ipakita

  • Nakatabang nako ang pagbuhat sa eksperimento. Gitun-an nako kini kada gabii ug nagutana sa Dios kon tinuod ba kini. Human sa tulo ka bulan, gihatagan ako sa Dios og espesyal nga kasinatian aron ako masayud nga kini tinuod. Apan gahi gihapon ako og ulo ug “scientific” sa pagdawat sa Dios Dayon paglabay sa usa ka bulan o sobra pa, ang Dios nakahukom sa pagtabang nako nga magpaubos sa dihang ang akong kinamanghuran nga igsoong babaye kalit nga nabuta ug gisuspetsahan nga tumor sa utok. Human ang akong laing igsoong babaye, kinsa nakaila na ni Kristo, ug ako nagpuasa ug nag-ampo suold sa 48 ka oras, ang akong kinamanghuran nga igsoong babaye hingpit nga naayo. Ang iyang doktor wala gayud makahibalo unsay hinungdan. Mao nga nakahukom ko sa pagpasalamat sa Dios ug magpaubos sa pagduol ngadto ni Kristo. Daghan ang ipakita

  • Ang paborito nakong bersikulo sa Basahon ni Mormon nag-ingon: “Si Adan napukan aron ang mga tawo mahimo, ug ang tawo naingon aron sila makabaton og hingpit nga kalipay.” Alang nako, kana ang tuyo sa kinabuhi--pagkaplag og kalipay! Dihang gitaptan og dili komon nga sakit ang akong asawa ginganlan og Guillain Barre’ ug naparalisar ug naospital sa grabing kadaot sa may ugat, ug dayon sa Chronic condition (CIDP), nausab gyud ang among kinabuhi. Wala ko motrabaho hapit 18 ka bulan aron maatiman ang akong gagmayng anak. Bisan kinsa nga doktor among giadto, nagpangita og tambal, milahutay og daghang makahadlok nga mga panahon, ug nahibalo nga ang kinabuhi mubo ra kaayo. Atol niini nga kalisud, samtang nagbasa ug nagtutok ko sa Basahon ni Mormon, nakapasalamat ko sa matag adlaw, sa pagsiksik sa nindot nga mga panahon uban sa among pamilya, sa paghigugma sa katahum sa among palibut, sa pagpangga sa musika ug sa espirituhanong katumanan. Ang Basahon ni Mormon nakatabang nga makasabut ko nga gipadala kami sa Dios dinhi sa yuta kay nahigugma siya kanamo! Gitugot niya nga makalahutay mi sa kalisdanan aron matabangan ming makakat-on, motubo ug magmalipayon! Gitugot niya nga masakitan mi aron mahibalo ug makapasalamat sa maayong panglawas. Nasinati namo ang kasubo aron makaila og kalipay. Ang Basahon ni Mormon puno sa talagsaong ideya nga nagsuporta sa mga pagtulun-an ni Kristo kabahin sa katuyoan sa kinabuhi, pag-ula, ug plano sa Dios kanamo. Naghimo kini’g dakong kalainan sa akong kinabuhi! Daghan ang ipakita

Walay Resulta