mormon.org Tibuok kalibutan

Makaistorya ka ba bahin sa imong bunyag?

  • Kaniadto nagpuasa ug nag-ampo ko aron masayud kon ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ba ang Tinuod nga Simbahan sa Dios ug nakadawat og positibo nga tubag, nasayud ko nga kinahanglan ko nga mabunyagan. Dili ko makalimot sa adlaw nga gipaunlod ko sa tubig sa tawo nga may awtoridad sa priesthood ug mikawas sa tubig nga mibati nga nalimpyohan sa nangagi nakong mga sala. Daghan ang ipakita

  • Otso anyos ko didto sa Edmonton, Alberta, Canada. Gibunyagan ug gikumpirmahan ko ni papa isip miyembro sa simbahan. Nag-snow ug tugnaw sa gawas apan ang pagtapad ni papa nga naggunit nako, akong gibati ang kainit, kasigurado ug gugma nga kadto pa nako gibati. Namatay siya sa miaging tulo ka tuig apan mopiyong ko ug sa gihapon mabati ang iyang paggunit sa gamay nakong kamot. Daghan ang ipakita

  • Nabunyagan ko sa pag-edad nako og 23 human mabasa ang Basahon ni Mormon ug natudloan sa talagsaong misyonaryo nga mga Mormon. Makahuluganon kadto nga panahon sa akong kinabuhi, ganghaan sa bag-ong kinabuhi sa pagsunod sa ehemplo ug pagtulun-an ni Jesukristo. Human sa 35 ka tuig akong mahinumduman sa gihapon ang kahinam nga mabunyagan ug ang malinawong pagbati sa kasinatian. Daghan ko’g panalangin sukad adtong adlawa, nagpalambo og daghang talento ug nagsinati sa personal nga kalamboan pinaagi sa pagserbiyso sa among mga higala ug silingan. Usa kini ka nagpadayong panaw. Daghan ang ipakita

  • Anindot kadto. Daghan ang ipakita

  • Nabunyagan ko niadtong 2001. Talagsaon kadto. Ang tanan bag-o nako kay Katoliko gyud ko kaniadto. Ang akong pamilya ug asawa diha sa bunyag. Daghan ang ipakita

  • Kon pareha ta, nagpakaaron-ingnon ka nga prinsesa sa bata pa. Nag-ilis ka, nag-korona, may gigunitang baston, ug mapahitas-ong mipaso sa kwarto ingon og halangdon. Makalingaw! Imong mahinumduman ang pagbati. Nabunyagan ko pagka-otso anyos nako. Mahinumduman pa nako ang kasinatian, tungod mahinumduman nako akong gibati. Nagsul-ob ko og puti naglingkod tapad ni papa sa bangko sa bunyaganan aron iya kong bunyagan. Hapit na mahugasi ang akong mga sala, ug nakasiguro ko (sa linghod nakong hunahuna) ang Dios mismo nagtan-aw nako gikan sa langit anang adlawa. Sigurado ko nga nakakita ug mapasigarbuhon siya nako. Nindot kadtong hunahunaon. Tingali naghunahuna ka unsang mga sala ang kabalak-an sa usa ka 8 anyos. Sa tibuok nakong kinabuhi gitudloan ko nga ako ang responsable sa akong mga hunahuna ug lihok. Gitudloan ko nga ang makasilo nga mga lihok o wala hunahunaang mga sayop mao ang ginagmayng lakang paingon sa sayop nga dalan. Mituo ko nga ang pagpabunyag maoy unang lakang sa pagpuyo og balik uban sa Dios human sa kinabuhi. Gitudloan ko nga maglaum sa pinakamaayo, magmalipayon ug buhaton ang kutob sa mahimo. Ang tanan masayop. Ang dalan sa kalipay, ug kalamboan sa kaugalingon mao ang pag-ila dayon sa mga sayop, maningkamot sa pagwagtang sa kahapdos, mokumpisal sa sala, o mag-ampo ug magpadayon sa paningkamot. Ang akong bunyag wala mopabati nga ako halangdon, linahi nga prinsesa, mibati ko nga gibayaw ug labaw sa kasarangan. Nahibalo kong naa ko sa hustong dalan, ug nindot na nga pagbati. Daghan ang ipakita

  • 10 anyos ko dihang gibunyagan ko. Mibisita ko sa pamilya sa Wyoming, diin ang akong mama ug mga tiya miputos nako og puti nga panapton. Gilungagan nila ang tunga aron molusot ang akong ulo ug dayon gihigtan og pisi ang akong hawak aron mahimo kining sinina sa bunyag. Dihang mitikang ko sa natunaw nga snow sa Crow Creek, abi nako og mamatay ko sa kabugnaw. Katapusan kadto sa Agosto, apan ang tubig sama sa Enero. Dihang mihaw-as ko gikan sa hingpit nga pagka-unlod, naluhod ko sa na-ice nga lapok. Gialsa dayon ko sa akong tiyo ngadto sa daplin sa sapa, diin giputos ko og init nga habol ug milingkod sa kahoy. Didto niana nga kahoy nakasabut ko bahin sa Espiritu Santo. Natudloan ko nga ang Espiritu Santo usa ka sakop sa Dios nga Kapangulohan, ang sakop nga gitawag og Maghuhupay. Samtang naglingkod ko didto nga giputos sa init nga habol, akong gibati kon unsa ang maputos sa gugma sa atong Maghuhupay. Alang nako Siya usa ka langitnong higala nga makig-uban kanako kon ako magpakabuhing takus niana nga gasa. Uban sa habol nga giputos kanako, misugod ko sa pagbati sa kainit nga miabut tungod sa Espiritu Santo. Sama kini nga maputos niana nga habol, bation ang kainit, luwas, ug malinawon sa tibuok nakong kinabuhi. Nahibalo na ko karon nga daghang panahon sa akong kinabuhi diin nahupay ako atol sa pinakatugnawng mga oras pinaagi niana nga Maghuhupay. Naningkamot kong magpakabuhi nga takus sa Iyang presensya matag adlaw. Ang mga pag-aghat sa pagpili sa husto, paglikay sa peligro, pagpahumok sa gahi nga kasingkasing, o paghupay sa nagsubo mao ang tanan nga gipanalangin nianang adlawa didto sa makapakurog nga tubig sa Crow Creek! Daghan ang ipakita

  • Yano ra kaayo ni sa tinuoray. Naa koy igsoon didto ug malinawon ko. Wala ko kahibalo sa tubag sa tanan apan naa koy tubag sa importanting mga butang ug may pagtuo ko sa Dios. May pagtuo ko nga ang tanan ipadayag ra inig abut sa panahon. Daghan ang ipakita

Walay Resulta