mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Андрей Климаш (Andrey Klimash)

  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash
  • Andrey Klimash

Mahitungod Nako

Naminyo ako sulod na sa 20 ka tuig. Dunay koy buotan nga asawa ug anak nga babaye (ang profile nga litrato sa akong asawa ug anak nga babaye, wala koy duha ka asawa :). Nagtrabaho ko isip doktor.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Gibati nako ang talagsaong pagbati sa paghandom sa butang nga maanindot, putli, ug mahiyason, butang nga wala nako makita sa akong palibut ug wala nako mahinumdumi, apan nahinumdoman sa akong kasingkasing, ug akong gibati kana nga paghandom. Diha-diha akong namatikdan unsay akong gihandom sa dihang nakaplagan nako kini: ang mga baruganan sa ebanghelyo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nagpuyo ko sumala sa taas nga moral nga mga sumbanan, nga akong gimahal pag-ayo.