mormon.org Tibuok kalibutan
Jilbert Bayana Sagrado: Mormon.

Hi Ako si Jilbert Bayana Sagrado

Mahitungod Nako

Ako mahilig pag suroy-suroy sa bisan asa nga dapit gusto ko nga liboton ang usa ka lugar nga akong maanhaan. Ako mahilig usab sa mga sports sama sa basketball, chess, dama, og uban pa. Wala ko kahuman og eskwela tungod sa kalisud sa panahon wala kahuman pero pagkahuman nakog serbisyo isip usa ka missionaryo sa Ginoo, ako mupadayun og eskwela nga sa ani nga paagi makadawat ako og maayung panginabuhi kung mag minyo nako sa imaabot. Ubanan ko kani sa pag ampo nga naay hugot nga pagtoo og ubanan sa lihok ngadto sa dios nga aron ako magyahan niya nga pinaagi niini mabuhat ko ang akong pangandoy sa kanabuhi nga may paggiya kaniya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ako nalipay pagdako nga ako nasakop ani nga simbahan THE CHURCH OF JESUSCHRIST OF LATTER DAY SAINTS tungod kay nakatabang kini nako og dako sa kong kaugalingon. Dako ang kausaban nga akong natagamtam, na byaan ko ang akong mga daotang buhat sauna. Og karon isip usa ka myembro ani nga simbahan ako ipasigarbo nga ako usa ka mormon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Isip usa ka myembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw, ako naningkamot nga maghopot sa mga sugo sa Ginoo, lisud man tood pero sa hinay-hinay nga paagi mabuhat ko kini nga may hugot nga pagtoo, ubanan sa pag magnify sa akong calling sa simbahan makatabang nako nga makasunod sa kasugoan sa Ginoo og pag home teaching usab og pag tabang sa mga missionary sa missionary work. Ako magpadayun niini nga buluhaton sa simbahan isip myembro niini.