mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Grant

  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler
  • Grant Kohler

Mahitungod Nako

Ikatulo ko nga henerasyon sa dairy farmer. Sa batan-on pa ganahan ko sa uma, ingon man usab sa pagtrabaho uban sa akong mga ginikanan ug 8 ka mga igsoon. Nagtinguha ko nga padak-on nako ang akong mga anak sa samang paagi ako gipadako. Migadwar ko sa kolehiyo, ug mibalik sa dairy. Nahimamat nako ang akong hinigugma sa ikaduhang tuig sa kolehiyo, ug nagkapakasal kaniya. Gisugdan namo ang among pamilya, nga gipanalanginan og usa ka anak nga lalaki ug upat ka anak nga mga babaye. Nalipay mi nga nahimong kabahin sa ilang mga kinabuhi ug karon nalingaw sa among mga apo. Nagtuo ko nga ang pagtrabaho ug pagtambayayong nakahatag sa among mga apo og pagtahud sa pamilya ug sa kinabuhi. Miapil ko sa Search and Rescue, nakaangkon sa akong EMT Certification ug miapil sa ambulance organization sa bolunter sa lalawigan. Ang pagserbisyo sa mga tawo sa akong komunidad nakapalipay nako ug paghatag og kalainan sa kinabuhi sa ubang mga tawo.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagdako sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulhing mga Adlaw. Ganahan kaayo ko nga gihatagan og gibug-aton sa Simbahan ang mga pamilya. Manimba mi isip pamilya ingon ma mag-family home evening mi kada Lunes sa gabii. Magkat-on og dugang sa kasulatan bahin ni Jesukristo, sa iyang kinabuhi ug pagtulun-an. Nagtubo sa dairy farm nakahatag namo og oportunidad sa pagtabaho, ug nakapasuod namo. Pagbiya nako sa amoa gusto ko nga magmisyon, apan kinahanglan kong masayud nga ang Simbahan tinuod. Akong nakat-unan sa akong kaugalingon pinaagi sa pagtuon ug pag-ampo, nga mahibaloan sa matag usa kanato. Nasayud ko nga si Jesukristo Buhi, nga siya nahigugma nako ug nga kita makabalik sa pagpuyo uban kaniya pag-usab isip mga pamilya.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Usa sa labing dakong panalangin sa akong kinabuhi mao ang pagserbisyo sa uban. Adunay katagbawan sa pagserbisyo sa uban nga makapaduol ninyo sa atong Manluluwas nga si Jesukristo. Samtang nagtambong sa among miting sa simbahan sa Dominggo, duna koy oportunidad sa pagtudlo sa kabatan-onan, ingon man usab sa mga hamtong, usab sa ubang mga calling. Ang nindot mao nga ang tanan naningkamot nga mamaayo ang atong mga kinabuhi, ug sa pagtinabangay. Ang importante mao ang pagkat-on gikan sa kasulatan ug pagpaningkamot sa pagpuyo unsay gusto ni Jesukristo.