mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Tim

  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates
  • Tim Gates

Mahitungod Nako

Naminyo ko sa talagsaong babaye ug amahan ko sa 4 na ka talagsaong anak. Singer/ songwriter ko sa Nashville Tennessee. Ako ang lead singer sa tulo nga gitawag og Due West. Usa usab ako ka miyembro sa Nashville Tribute Band.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Natawo ug nagdako ko sa simbahan ug ang akong mga katigulangan milatas sa kapatagan gikan sa Nauvoo, mao nga dugay na kaayo ko sa simbahan. Nasayud ko nga tinuod kini ug gihigugma nako pag-ayo ang akong Manluluwas.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Naningkamot ko nga magpuyo subay sa Manluluwas, nga si Jesukristo. Gibati nako nga importante nga unahon si Kristo sa tanan nga buhaton ug mosunod sa iyang ehemplo. Bisan og ako makahimo og mga sayop pirme, naningkamot ko kutob sa mahimo, tungod kay nasayud ko nga nahigugma siya nako bisan unsa pa. Palaran kaayo ko nga makabiyahe sa tibuok nasud uban sa akong suod nga mga higala ang (Nashville Tribute Band) nagpakigbahin sa akong pagpamatuod pinaagi sa pagkanta og mga pagdayeg ngadto kaniya. Ang akong paborito nga buhaton mao ang pagkanta, GANAHAN ko nga mokanta, ilabi na kon mokanta ko og mga kanta mahitungod sa akong Manunubos. Ang akong paborito nga panultihon mao ang gihatag ni St. Augustine: Siya nga mokanta, nag-ampo og makaduha.� Ang pagkanta makadugang sa atong pagdayeg ug pagsimba sa Dios. Ang pag-ampo nga gikanta nagpadayag sa kalipay sa kasingkasing, sa kalipay nga resulta sa tawo nga nakasugat ni Jesukristo ug nakasinati og gugma.