mormon.org Tibuok kalibutan
Abrianne: Mormon.

Hi Ako si Abrianne

Mahitungod Nako

Grabe kadaghan sa mga kalingawan nako... Giingon lagi sa akong pamilya nga di gyud mahurot ang pwedeng mga buhaton nako. Ganahan ko sa akong trabajo isip maestra sa gamayng mga bata nga nag-idad og lima ka tuig, kay innocente kaayo ug malipayon lang sila, ug sila nagpalipay kanako gihapon! Duna ko'y daghan nga mga talento sa music: Ako nakapiano, violin, kanta, drumset, ug daghan pa. Ganahan gyud ko magadto sa dakong mga bukid nga duol ra sa akong balay para maka-explore ko didto, ug gihapon sa pagtagamtam sa kalinaw nga naa sa Nature.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang Gipahiuli nga Ebanghelyo ni JesuKristo nakatabang kanako sa pagkaplag og tinuoray kalipay sa inadlaw-adlaw nga mga butang ug buhaton. Nakabati ko og mas lalom nga gugma gikan sa akong Amahan sa Langit, ug kinasingkasing ko nakasalig Kaniya, nga aduna Siya'y plano alang kanako, ug kadtong plano makapalipay nako labaw pa sa akong kaugalingong mga plano nga akong gibuhat para sa akong kaugalingon. Tungod nianang gituo nako, makahatag ko og mas nindot nga gugma sa akong pamilya ug sa ubang mga tawo nga nagpalibut kanako kada adlaw. Sa diha nga nakabasa ko sa Basahon ni Mormon (og lain nga tugon ni JesuKristo), nakabati ko nga kining basahon mao ang pinakatinuod nga basahon sa tibuok nga kalibutan. Naglakip siya sa tanan nga kinahanglang kahibalan nato para sa pagpalambo og pakigrelasyon uban sa atong Manluluwas nga si JesuKristo, ug gihapon uban sa atong Langitnong Amahan. Kining basahon makatudlo nato kon unsaon nato paguli sa atong langitnong panimalay uban sa atong mga pamilya, ug makapahingpit siya sa mga kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. Ang pagbati nga akong nadawat sa diha nga ako siyang gibasa mao ang kalinaw ug hingpit nga kalipay. Maorag duna'y gamay nga kalayo sa akong dughan samtang nagbasa ko sa Basahon ni Mormon, pero nindot siya nga kalayo, dili sakit. Nasayud ko nga tinuod siya.

Personal nga mga Istorya

Sa unsa nga paagi makatabang ang Espiritu Santo kanimo?

Ang Espiritu Santo nakatabang kanako sa daghang mga paagi sa akong kinabuhi. Sa bag-o pa lang, nakakita ko sa kinasing-kasing ug walay katapusang gugma sa atong Langitnong Amahan pinaagi sa gamayng mga hunghong sa Iyang Espiritu sa diha nga akong kinahanglanon ang mga tubag sa pinakaimportanteng mga pangutana sa akong tibuok nga kinabuhi. Pananglitan, nabalaka ko mahitungod sa kaminyoon sa diha nga ako miuli gikan sa misyon nako... Kanus-a ko magminyo? Ug kinsa? Human sa daghan kaayong mga kapakyasan sa pagpakig-dating, ug human sa daghang mga kapakyasan og daghang mga relationships, nakasugod ko sa pagpalandong, ug tingala og serioso, kon naa diay ang mahigugmaong kauban para sa ako. Apan, nagpadayon ko sa pagtuo ug pagsalig sa Dios ug sa Iyang plano, diin ang tanang mga tawo malipay, ug ang tanang mga butang mahimong makaturonganon. Nagpadayon ko sa paglahutay diha sa pagsunod sa mga instruksyon sa Espiritu Santo, bisan kadtong maora'g walay kapuslanon o di importanteng mga pag-aghat. Ug karon, nakakita ko nga sa realidad, nakabansay lang ko sa pagsunod kaniya sa panahon nga ako nakabisog. Pinaagi sa Iyang Espiritu, migiya diay ang Dios kanako ngadto sa akong mahangturong kalipyan, ug ngadto sa akong bana gihapon. Nakabati ko nga ang atong Amahan may plano para sa atong tanan, ug kita kinahanglan lang sa pagpaminaw sa Iyang tingog.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Nasayud ko nga ang mga talento ug mga abilidad nga gihatag sa Dios sa ato kinahanglan gamiton para sa pagserbisyo sa uban nga mga tawo. Ganahan ko magpaambit sa akong abilidad sa paggamit sa pipe organ ug sa piano sa simbahan, alang ang mga miyembro makakanta sa mga himno o sagrado mga kantahon. Nagbuhat ko'g mga music ug kantahon nga makapadasig og mga tawo, di sama sa "popular" nga music sa kalibutan nga kabahin og mga drugas o may mga ideya nga sineksuwal kaayo, ug ako silang gishare nga libre sa social media. Nagvolunteer ko sa nursery sa lokal nga family center, diin makadawat ang mga ginikanan ug mga pamilya sa training ug mga butang nga ilang gikinahanglan aron malig-on ang ilang mga pamilya, bisan unsay ilang situasyon karon. Sa trabajo, naningkamot ko magdasig sa akong mga co-worker, ug sa paghigugma sa tanan nga mga bata nga moagi sa akong classroom. Di ni lisod nga mga buhaton, pero importante kaayo, ug kinahanglan sila og pipila ka oras lang kada semana. Yano lang ang akong mga gibuhat para sa pagsunod sa Manluluwas, apan bisan pa niana, dako ug daghan ang mga panalangin nga naggikan niana.