mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Margarita

  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez
  • Margarita Faundez

Mahitungod Nako

Batan-on kon babaye nga puno sa mga damgo ug tumong nga gipaningkamutan nako nga matuman kada adlaw. Buta ko, hinoon wala kini makapugong nako tungod kay nakapalig-on kini nako sa pag-atubang sa mga problema kada adlaw. Ang pagpuyo nga dunay kakulangan nakapakita nako sa kinabuhi sa lahi nga panan-awon, nakapaamgo kini nako nga wala kita mag-inusara niini nga kalibutan, sa samang paagi ako nagsalig sa lain, nagsalig kita sa ubang mga tawo, bisan og daghang tawo dili modawat niini, nakapatahum kini sa kinabuhi, kon makita nato lapas sa atong kaugalingong interes. Ganahan ko sa akong trabaho nga Massage therapist, tungod kay gibati nako nga makatabang ko sa mga tawo nga mas laba pa sa pisikal, talagsaon kini nga trabaho, nga dili magkinahanglan sa imong panan-aw, apan paghikap, makaangkon sa pagsalig ug pagbati sa imong pasyente. Nindot ang bation nga sa masahe imong mausab ang kinaiya sa usa ka tawo. Usa ko ka Paralympic athlete, high performance track runner, sakop sa National Paralympic Chilean Athletic Club. Nagsugod ko sa pagdagan sa dihang nag-edad ko og 20 anyos, ug kini nahimo usa sa labing dakong hagit sa akong kinabuhi. Dili kini sayon, duna koy lisud nga mga panahon, apan daghan ang kalampusan, dili lamang sa mga medalya, pagtapos sa kada training, pagbalanse sa pagkaon, pagkat-on nga mapilde, pagkalig-on, pagsalig sa kaugalingon. Kining tanang butang natuman alang nako. Matinuoron gyud kong makaingon nga ang pagbansay nakapausab sa akong kinabuhi, nakahatag nako og minilyon nga kalipay ug kalampusan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

LDS ko sukad sa akong pagkatawo, mosimba ko uban sa akong pamilya. Ang akong relihiyon mao ang tanan alang nako, mao kini ang akong kinabuhi. Ang gugma sa Dios mao ang akong kusog sa pagpadayon kada adlaw, ang kinabuhi dili sayon, hinoon kon masabtan ninyo unsay katuyoan sa atong pagpakabuhi dinhi sa yuta, kon makahibalo mo diin kamo gikan sa wala pa matawo, nganong ania kita dinhi, ug unsay mahitabo kon kita mamatay, ang matag sakripisyo, matag pagsulay, matag kalisud adunay katuyoan ug bililhon nga mopadayon sa pagpaningkamot. Kanunay kong mituo sa Dios, ang akong mga ginikanan mao ang ehemplo, dili kami hingpit, apan naningkamot kami. Nangutana sila nako sa makadaghan: “ikaw usa ka Mormon, nganong ang imong ginikanan mipadako nimo niining paagiha, nagpuyo ka nga wala makahibalo”, apan di ko makalimud nga way laing paagi sa pagpuyo alang nako, di ni obligayon ni tradisyon, mao kini ang akong gusto nako ug sa akong pamilya. Lisud ang kinabuhi, hinoon ang mga pagsulay, mga problema o mga kalisud wala makapalayo nako gikan sa Simbahan, ang kaatbang kini ang akong pagtuo nakapalig-on nako. Nasayud ko nga tinuod Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nasayud ko nga ang Langintong Amahan ug si Jesukristo buhi, way kondisyon ang akong gugma alang nila, nasayud ko nga nahigugma sila nato, maong ang Dios naghimo og Plano sa Kalipay alang sa tanang niyang mga anak. Dako kaayo ang iyang gugma nga iyang gipadala si Jesukristo nganhi sa yuta alang nato. Nakasiguro ko nga wa koy laing mas buotan nga higala kay ni Jesukristo; kon Iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang nako. Mabuhat nako bisan unsay iyang isugo nako. Mapasalamaton ko sa Dios nga ania kini nga bahandi sa akong kinabuhi, bililhon kana, ang iyang ebanghelyo, usa ka bahandi nga bililhon nga ang iyang kabuhong makaabut ni bisan kinsa, gusto nakong ipakigbahin kini kada adlaw sa akong kianbuhi…wala koy pagduha-duha, nga ang pagka-Mormon mao nga magmalipayon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang akong pagtuo sa Dios ug ni Jesukristo maoy nakapalihok nako kada adlaw, maong akong isulti sa kada tawo nga akong nailhan. Ang pagtudlo sa mga tawo mao ang akong paagi sa pagpanalangin sa ilang kinabuhi, gikan sa akong pulong o ehemplo. Gibati nako nga ang Dios nakaila nako, mao nga ang tanan nakong mga assignment, ug calling, sa Simbahan dunay direkta nga koneksyon sa pagtudlo. Magtutudlo ko sa Gospel Principle, nga gitudlo sa kada tawo nga gustong makahibalo ug makat-on sa Simbahan ug alang sa bag-ong mga miyembro. Seminary teacher ko sulod sa tulo ka tuig, programa sa Simbahan alang sa kabatna-onan nga nag-edad og 14 ug 18, nga magtabang nila nga makat-on sa mga pagtulun-an ni Jesukristo ug sa karrang mga Propeta ug mga Apostoles, nga anaa sa mga kasulatan. Ang pagtudlo sa kabatan-onan nakausab ug nakapanalangin sa akong kinabuhi. Ang gugmang ilang gipakita nako nakapalipay nako. Ang pagkahibalo giunsa nila nga mahimong mas maayo, nakahatag nako og kalig-on sa pagsunod ug pagpuyo uban nila nga mga tin-edyer, ang ilang mga hagit ug kasubo nagpahinumdom nako nga ako usab miagi niadtong mga tuiga samtang akong gibutang akong kaugalingon sama nila. Sigurado kaayo ko nga ang tanang nakong gitudlo nila makatabang nila sa ilang kinabuhi ug mahinumduman nila unsay ilang nakat-unan ug sa paghimo og sakto nga mga desisyon. Magtutudlo ako karon sa Primary sa mga bata nga nag-edad og 4 hangtud 8 anyos, nakapuno sila sa akong kinabuhi ug kasingkasing. Sa ilang kainosente, kanindot ug kamapaubsanon nagtudlo sila nako og mas daghan kay sa akong gitudlo nila, gimahal ako nila ug nakapalipay sila nako. Malipayon ko kon makahatag ko og panahon sa uban diha sa Simbahan, makatabang ni nga makalimot ko sa akong mga problema, nga gamay ra kini itandi sa mga problema sa ubang tawo, ug nakaamgo ko nga duna koy daghan angay pasalamatan, sa pagtan-aw sa kinabuhi sa mas positibo nga paagi ug sa pagkat-on gikan sa nindot nga mga kasinatian sa uban.