mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Carolina Veloz

  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz
  • Carolina Veloz

Mahitungod Nako

Malipayon ug makalingaw ko nga tawo. Ganahan ko nga mosayaw. Ganahan ko nga maglingaw-lingaw sa mga higala, manan-aw og sine ug mobuhat sa tanan nga posible sa pagpakigbahin sa mga tawo unsay nakatabang nako nga mahimong mas maayo nga tawo ug nakahatag og malipayon nga kinabuhi. Ganaha ko nga maminaw og musika nga makadasig nako sa akong trabaho. Ganahan ko nga motudlo sa akong trabaho ug sa Simbahan.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ganahan ko nga usa ka Mormon. Gibati nako nga anaa sa dakong pamilya ug panalipdan ug atimanon namo ang usag usa bisan asa kami. Alang nako, ang pagka-Mormon usa ka paagi s kinabuhi. Kon wala pa ang Simbahan dili unta ako malipayon karon.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ganahan ko moserbisyo sa Simbahan ug naningkamot nga motuman sa akong calling. Duna koy calling karon sa sa kabatan-onan nga nag-edad og 14-17. Ganahan kaayo ko moserbisyo ug malingaw sa mga kalihokan. Gibati nako nga kon moserbisyo ka sa uban makalimtan nimo imong problema ug kini mas gaan nga pas-anon.