mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Luis

  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas
  • Luis Rojas

Mahitungod Nako

Ang akong asawa ug ako dunay nindot nga higayon. Daghan mi og kalingawan. Ganahan ko og sine ug musika. Malingaw kaayo ko sa akong trabaho. Kada adlaw usa ka hagit samtang maningkamot ko nga ang business computer system mo-function, ug bisan pa sa akong pisikal nga kondisyon, makasulti ko nga duna koy nahimo: independente ko, usa ka bana, usa ka biyahidor, duna koy balay… Daghang mga butang!!

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nakaplagan nako ang Simbahan sa dihang nag-edad pa ko og 14 anyos salamat sa buotan nga higala kinsa mipakigbahin sa iyang kasinatian, ug talagsaon giunsa nako pagbuntog uban sa kakuryuso, apan sa dihang nahibaloan nako ang ebanghelyo ni Jesukristo, mihukom ko nga mahimong kabahin niini. Dili kadto sayon sa sinugdanan. Hangtud karon ganahan ko sa kada minuto sa pagserbisyo niini. Ang akong pagpamatuod lig-on. Duna koy daghang mga kasinatian nga nagkumpirma nga ako anaa sa kamatuoran!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Niining higayuna nagtrabaho ko sa kabatan-onan ug talagsaon sila, puno sa kadasig, apan usa usab ka hagit sa pag-impluwensya nila, maningkamot kanunay sa paglingaw nila, apan sa pagtambag usab ug paghatag og maayong ehemplo! Kon mahimo nako, nganon dili nila mahimo!!!