mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Dean

  • Dean Johnson
  • Dean Johnson
  • Dean Johnson
  • Dean Johnson
  • Dean Johnson
  • Dean Johnson
  • Dean Johnson
  • Dean Johnson

Mahitungod Nako

Nangandoy kong makapalupad og eroplano sa bata pa- sa tinuod magdamgo ko niini sa akong pagkatulog. Bulahan kaayo ko nga nakapasar sa RAF Flying Scholarship apan gibalibaran kini aron magserbisyo ko og duha ka tuig nga misyon sa akong simbahan. Human sa akong misyon nagminyo ko ug mibati nga ang civilian flying career mas haum sa minyo nga kinabuhi mao nga nahimo kong Cabin Crew sa lokal nga eroplano, nanghinaot nga ugma damlag mabansay ko sa pagka-piloto. Sa katapusan natuman ang akong damgo ug may oportunidad nga mabansay isip komersyal nga piloto. Subo lang, natangtang ko niadtong 2009, diha gyud nga nahibaloan namong may ikalima na mi nga anak - pagkahugno kini sa malipayong panahon! Ang misunod nga 3 ka tuig lisud kaayo. Walay bakanting trabaho sa piloto mao nga mitrabaho ko bisan unsa - pagpanglimpyo sa mga nursing home; assistant sa pagpanudlo, trabahante sa shop ug bisan unsa lang. May pipila ka bulan sab kong walay trabaho, nga lisud kaayong sagubangon. Bisan pa, ang pagkatawo sa among anak nagpahinumdom nako nga maayo gihapon ang kinabuhi,. Niining panahona, nangaplay ko ug nadawat ko nga sibilyan sa military unit sa Afghanistan - dili pagpalupad! Lisud kadto nga panahon apan ang among pamilya mas nagkasuod. Wala madugay sa akong pagpauli, nalipay kaayo kong nakatrabaho na sab isip usa ka piloto. Sa bakante nakong mga oras nagtrabaho sab ko isip Tigpatuman sa Balaod, isip training officer sa lungsod para sa Army Cadet Force ug bag-o lang kong mikwalipay isip Unang Tigresponde sa medikal. Duna koy talagsaong kinabuhi ug nagatuo nga kinahanglang balusan ko kini pinaagi sa pagserbisyo sa akong komunidad kutob sa mahimo

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Nagtubo ko nga usa ka Mormon - kinabig ang akong mga ginikanan ug nagkita sila sa simbahan, ang akong papa nakamisyon usab niadtong mga 1960. Kon magtubo ka sa usa niining tinuohan, imo ra kining sundon ug walay pangutana nga daw ingon ani ka magpakabuhi nga walay pagpangutana kon husto ba kini o dili. Hinoon, sa hapit na ko mag-18, kinahanglan kong mopili tali sa pagserbisyo og misyon o mokuha sa gitanyag nga RAF Flying Scholarship. Gusto nakong buhaton ang duha apan kinahanglang mopili ko og usa tungod sa panahon. Tungod kay nangandoy kong mag-piloto, mibati ko nga kon isalikway man nako ang scholarship, kinahanglang makasiguro ko nganong gibuhat ko kini, ug kon ako, mituo ba gayud sa gitudlo kanako? Tinuoray kong wala matulog usa ka gabii didto sa sala nagsigi og hunahuna sa maayo ug sa dili maayo sa akong mga pagpili ug sa akong relihiyon. Hugot kong nag-ampo nga masayud sa kaugalingon unsa ang kamatuoran. Di ko moingon nga miabli ang kalangitan o mipakita ang mga anghel apan hinoon, dihang buntag na, walay pagduhaduha sa akong hunahuna nga ang relihiyon nga akong nadak-an husto ug gikan nianang panahona, mihukom ko nga bug-uson ang akong pasalig niini, dili tungod kay naandan kini, apan tungod kay ako mituo nga tinuod kini. Wala gyud ko magmahay bisan usa ka segundo sa pagbalibad sa scholarship ug ang kasinatian nga akong naangkon sa misyon mipahiluna sa tibuok nakong kinabuhi. Ang pagka-Mormon nagpasabut og labaw pa kay sa pagsimba lamang sa Dominggo. Tibuok kini nga pamaagi sa kinabuhi ug giya nga kahayag sa akong pagpakabuhi ug pagpadako sa akong pamilya. Dili sa pag-ingon nga sayon kini - tawo ra sab ko ug busa makahimo og sayop. Bisan pa, usa sa pinakatalagsaong panalangin mao nga ako nahibalo nga makabuntog ko niana nga mga sayop ug mahimong mas maayong tawo pinaagi sa akong pagtuo. Ang kahibalo kon diin ko gikan, nganong nia ko dinhi ug asa ko padulong naghatag nako og dakong kahupayan apan ang mas labaw mao ang kahibalo nga kon magkinabuhi ko sa akong pinakamaayo, akong ikauban ang akong pamilya sa hangtud. Wa koy mahunahunaang mas labaw pang panalangin kay niana.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Ang pagpakabuhi nga nahiuyon sa lagda sa Simbahan nakapa-busy nako kaayo ug sa akong pamilya, apan mas ganahan mi niini kay sa uban pang paagi. Nagserbisyo ko isip magtatambag sa kasamtangang Bishop ug sa una nagserbisyo ko isip Bishop mismo sulod sa 5 ka tuig. Ang akong asawa presidente sa organisasyon sa mga babaye sa simbahan - sa Relief Society. Siya dunay 2 ka magtatambag nga moabag kaniya apan ang buluhaton daghan gihapon, ilabi na nga duna mi unom ka anak nga giatiman. Ang akong mga responsibilidad naglakip sa pag-abag sa akong Bishop sa iyang buluhaton isip lider sa among kongregasyon. Nagpasabut kana sa pagtambong og mga miting, pagpang-interbyu, pagplano alang sa Dominggo nga serbisyo, pagpanawag sa mga balay o sa bisan unsang paagi nga ako makatabang kaniya.