mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Mike Turvey

  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey
  • Mike Turvey

Mahitungod Nako

Ang talagsaon nakong Mama ug Papa 62 ka tuig nang minyo hangtud sa pagkamatay ni Mama. Duna koy tulo ka talagsaong igsoong babaye uban sa mga pag-umangkon, ug naminyo ko kang Sarah sulod na sa 21 ka tuig ug Papa ko nila ni Dave, Zach, Warren, Jazzy ug Ben. Usa ko ka tinuoray nga ‘Moonraker’ nga taga-Wiltshire ug sa bata pa ko tigkatkat og mga kahoy, ug nahimo ako nga usa ka bugoy! Tighatod pud ko og newspaper. Nag-eskwela ko sa eskwelahan sa balangay, dayon sa Secondary Modern Boys’ School sa 5 ka tuig diin midula ko sa among football team sa eskwelahan, ug ako 800 metre nga tsampyon sa season ug midula og rugby. Wala na ko moeskwela sa edad nga 16 ug misulod sa Mechanical Engineering Apprenticeship, nga dili gyud moy akong ganahan apan mipadayon ko ug ‘gitrabahoan’. Isip dala sa pagkatawo/natural nga philosopher, may kasagmuyo ko sa trabaho, politika, relihiyon, ug sa kinabuhi ug tinuorayng namalandong sa katuyoan sa kinabuhi. Duha ko ka tuig ko nga namukong libut sa USA, North Africa, Middle East, Europe ug Asia Minor, matulog nga langit ra ang atop, nangita og tubag ug kahupayan sa gubot nakong kalag, nangita og kaswal nga trabaho nga isuporta sa kaugalingon. Sa tinuod akong nakaplagan si Jesukristo didto sa Israel ug nagsugod sa pagpangita sa Iyang Simbahan Unya nahimamat nako ang duha ka batan-ong Misyonaryo sa akong dapit kinsa mitudlo kanako sa mga Baruganan sa Ebanghelyo. Nahibalo ko nga tinuod kini. Nakatabang ko og himo sa among Carpet Cleaning/Flood Restoring,Pest Controlling, nga Kompanya uban ni Sarah, matahum nakong asawa. Gimahal gayud nako ang akong Manluluwas, asawa, mga anak ug pamilya.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Samtang bulahan nga nagtubo sa usa ka pamilya nga may buotan ug mapinanggaong mga ginikanan akong nakita nga lisud ang mga butang tungod sa kamatuoran nga nag-antus ko sa nailhan karon nga Attention Deficit Disorder hinungdan nga para nako mihagit ko sa tanan ug nawala sa dalan ug nagkaproblema og gamay. Aron malayo sa kapuol ug kapakyas napugos kong mobiyahe aron busgon ang gutom nakong kalag ug ang naglibog nga hunahuna. Gisulatan nako ang bongbong sa pabrika og itom nga grasa ‘MOBIYA KO DINHI’ sa wa pa ko molakaw, nangita og BAG-ONG KALIBUTAN! (sama sa ‘Antz’!) Sa katapusan sa akong hunahuna GAWASNON na ko. Samtang nakakaplag ko’g daghang higala sa akong paglakbay ug siyempre daghang makalingaw, positibo ug negatibong mga kasinatian gigutom gihapon ang akong kalag. Nagpasalamat ko nga sa mga tuig nga milabay ang pinangga nakong Mama naghangad matag gabii nangamuyo sa Langitnong Amahan aron matudloan ko, mobantay ug motabang ug mogiya kanako. Akong nahinumduman ang mga maayong butang nga gitudlo ni Papa kanako. (tan-awa sa ‘Enos’ sa Basahon ni Mormon) Ang akong pagpangita sa Kamatuoran NAGPADAYON. Sa trabaho sa Israel nakabaton ko og Biblia nag-ampo sa Dios nga tabangan ko sa akong pagpangita og kalinaw ug kahupayan gikan sa pag-antus ug kon, dunay Kamatuoran, palihug tabangi kong makaplagan kini, kana, kon Siya anaa gayud o nagpangga. Mopamatuod ko, nga sa usa ka segundo akong gibati nga ang matag pulong niana nga basahon midulot sa tanang bahin sa akong lawas. Sa unsang paagi? Ug unsay nahitabo? Wala madugay nahibaloan nako ang Espiritu Santo ang naghimo! Gihatagan ko og espirituhanong pagsaksi kang Jesukristo. Nalipay kaayo ko, napaubos, pero naglibug. Karon unsaon man? Oras na sa paglihok… namukong sa pagpauli! Nakabalik ko sa akong trabaho sa una nga ang ‘MOBIYA KO DINHI’ naa gihapon sa bongbong! Human sa sinserong pag-ampo sa kapasayloan ug giya, nianang adlawa usa ka miyembro sa Simbahan nagsugod sa trabaho ug mipaila kanako sa mga Misyonaryo. Ang sama nga Espiritu Santo mipamatuod kanako nga si Joseph Smith Propeta sa Dios! Salamat sa tanan Ginoo. Wala Palabya ang Adlaw!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Wala madugay sa akong pagpasakop sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gi-orden ko nga Priest nga naghatag nako og awtoridad nga makaapil sa piho nga sagradong mga ordinansa sama sa pagpanalangin sa sinemana nga Sakrament nga nagsimbolo sa Katapusang Panihapon ni Jesukristo sa wala pa ang Iyang pag-antus ug pagkalansang ug ingon man usab sa awtoridad sa Pagbunyag og bag-ong mga miyembro. Kanunay ko kining gitagad nga usa ka talagsaon ug makadasig nga pribilehiyo. Bisan wala ko katambong/makaeskwela og Unibersidad o may Degree sa Relihiyon o dili eksperto nga Eskolar sa Biblia, akong nahibaloan nga dunay kahulugan ug tuyo ang akong kinabuhi gani sa kamatuoran nga, si Apostol Pedro usa ka mangingisda dihang miingon si Jesus, ‘dali sumunod kamo kanako’. Nagserbisyo kami og mga Calling sa Simbahan pinaagi sa Balaang Inspirasyon. Ang mga calling naghatag namo og oportunidad nga molambo ug makakat-on ug sa paghigugma sa mga tawo nga nagserbisyo. Kay walay sinuwelduhan nga tig-alagad ang Simbahan kasagaran nagkinahanglan og makiangayong pagsakripisyo kay busy kaayo ang kinabuhi apan kon akong unahon ang Dios maingon og mas modaghan ko’g panahon para sa ubang butang ug ang mga panalangin mas labaw pa kay sa bisan unsa nga mapalit sa kwarta, kana sa akong panglantaw. Lider ko sa kabatan-onan sa lokal namong unit ug nagtudlo ug nagtabang sa mga batan-ong nag-edad og 12 ug 18 nga makapalambo og moral nga kinaiya ug pagtuo sa Dios ug pagkat-on sa paghigugma ug pagserbisyo sa uban. Gitabangan ug gisuportahan gyud ko sa akong assistant nga si Ieuan kinsa nakamisyon sa Japan ug didto siya dihang gilinog kini ug nakatabang didto. Maayo/Buotan siya nga bata ug nagtudlo sa kinamanghuran nakong anak si Ben, sa pinulongan ug kultura sa Hapon nga ganahan niya kaayo sama sa iyang pagkaganahan sa Manga!. Makalingaw kaayo ang among Bishop. Nagpalit siya og karaang 175 cc nga tricycle nga among giayo. Sige mi magdula og football, magkamping, mokatkat og kabatoan, mag-canoeing, mag-shooting targets, mag-pizza, mga kahanas sa paglahutay ug maghardin alang sa mga tigulang. Nalingaw mi niini! Kada bulan gi-assign sab kong mobisita sa laing 3 ka pamilya nga mohatag og mensahe kabahin sa gugma ug suporta ug pagtabang kon gikinahanglan. Nagtrabaho sab ko og daghang proyekto nga Hinabang sulod na sa katuigan. Nalingaw kaayo niini!