mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Cécile

  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous
  • Cécile Pelous

Mahitungod Nako

Gipadako ko sa dako nga pamilya sa gawas sa Paris. Ang bugtong babaye sa walo ka igsoong lalaki! Sa akong pamilya nakat-on ko sa paghatag ug pagpakigbahin. Sa siyam ka mga anak sa usa ka apartment, nakat-on mi sa pagtabang sa usag usa. Usa ko ka fashion designer ug nakatrabaho sa nag-unang mga fashion house sa Paris, apan mitrabaho ko og dugay sa Christian Dior. Ganahan ko sa gagmayng bata ug nakakaplag og katagbawan sa pagtrabaho sa mga ilong tuwapos sa naglambo nga nasud sa Nepal ug Morocco.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Gipadako ko sa buotan nga ginikananisip kabahin sa laing tinuohan. Sa estudyante pa ko sa kolehiyo, nakabisita ko sa Estados Unidos ug nakagahin og duha ka adlaw sa Utah. Nadani ko sa mga Mormon ug mibati nga malinawon kaayo didto. Dayon, tulo ka tuig ang milabay, ang Mormon nga mga misyonaryo nanuktok sa akong balay. Gipasulod nako sila ug naminaw sa ilang mensahe. Apan giingnan nako sila hangtud makasiguro ko nga ang ilang gitudlo tinuod, dili ko moapil sa ilang simbahan. Gihatagan ko nila og Basahon ni Mormon, pero gibutang ra nako sa lamesa ug wala kini ablihi. Dayon usa ka adlaw niana, nakita nako ni ug naghunahuna, basahon nako ni. Mao nga nagsugod ko sa pagtuon niini. Mao kini ang sinugdanan nga naninguha ko nga makahibalo kon si Jesukristo buhi ba gayud. Usa ka gabii niana, miluhod ko aron mag-ampo sa mga tubag niini nga pangutana. Miingon ko nga dili ko mohunong sa pag-ampo hangtud aduna koy tubag. Nag-ampo ko tibuok gabii, butang nga wala nako mabuhat sukad. Ug miabut ang tubag. Lisud kini ihulagway. Usa kadto ka pagbati sa kalinaw ug kahayag. Klaro ang tanan. Ug nasayud ko nga si Jesus buhi ug kini ang iyang simbahan, ug dili ko makalimod niini. Pagkasunod adlaw giingnan nako ang mga misyonaryo nga nasayud ko nga si Jesus buhi ug unsay ilang gitudlo nako tinuod. Gibunyagan nako sa wala madugay. Mormon ko tungod kay nakahibalo ko nga kini ang tinuod nga simabahan ni Jesukristo. Kadto 37 na katuig ang milabay ug naningkamot ko sukad sa pagpakabuhi sumala sa gusto ni Jesus.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Gisunod nako ang akong pagtuo pinaagi sa pagpaningkamot unsa ang gitudlo ni Jesus. Misugo siya nato sa pagserbisyo sa uban, sa pagtabang sa kabus ug sa timawa, sa paghupay sa masakiton ug nagsubo. Gihalad nako ang akong kinabuhi niini.