mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Carlos Alberto Galvão

  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão
  • Carlos Galvão

Mahitungod Nako

Minyo ko, amahan sa upat ka anak, ug apohan sa upat ka apo. Ganahan ko magdula og soccer uban sa mga amigo sa Sabado. Ang akong pamilya ganahan nga magpundok aron mangaon sa katapusan sa semana. Ganahan mi mag-kayak ug moadto sa isla ug manguha og mga kinsahon . Bililhon kaayo namo ang panahon isip pamilya ug buhaton namo ang tanan nga magpirme kining panahona.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Ang labing nakadasig nako nga magpamiyembro sa Simbahan mao ang posibilidad sa pagpuyo uban sa akong pamilya sa kahangturan. Nakahimo ni nako nga matinud-anon ug masulundon sa mga Kasugoan sa Ebanghelyo. Ang akong pagpamatuod bililhon nako, ug ako nasayud nga ang Dios ug si Kristo buhi ug naggiya sa ilang Simbahan pinaagi sa pagpadayag. Nasayud ko ang pagkamasulundon, matinud-anon, takus, ug makanunayon hangtud sa katapusan, akong maangkon ang gisaad nga mga panalangin. Gibati nako nga luwas ug malipayon sa pagsunod sa ebanghelyo, kagahapon, karon, ug sa kahangturan.

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Aktibo ko nga miyembro sa ward ug motrabaho ko uban sa mga Elder [ mga misyonaryo] sa misyonaryo nga buhat. Motudlo ko og klase alang niadtong nagkat-on sa Simbahan. Kanunay kaming maghimo og mga kalihokan sa pakigdait, aron ang mga bisita ug bag-ong mga miyembro mobati og nindot ug hingpit nga malakip uban sa mga miyembro sa ward.