mormon.org Tibuok kalibutan

Hi Ako si Elaine

  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley
  • Elaine Bradley

Mahitungod Nako

Nagdako ko sa Midwest (Nebraska, Missouri, Indiana, ug Illinois). Nagmisyon ko sa Frankfurt, Germany. Nag-eskwela ko sa BYU ug mipuyo sa Utah. Duna koy bana, nga akong suod nga higala, ug usa ka anak. Mopatukar ko sa drum isip panginabuhi. Gusto ko nga aktibo—mag-ehersisyo, magdulag sport, mag-hike, magbiseklita, uban pa. Ug gusto kong mokatawa.

Ngano nga Ako usa ka Mormon?

Mormon ko tungod kay mobasa ko sa Basahon ni Mormon ug mag-ampo bahin niini. Morag yano ra, pero ang tanan nag-agad niining usa ka butang. Pinaagi sa pagbasa ug dayon mag-ampo, akong gibati nga kini tinuod. Sa nabati ko na kini, dili nako makalimud niini, ug mihukom unsay buhaton niini. Ug naningkamot kong mosunod niini, nga naglakip sa pagtulun-an sa Biblia. Ang labing nindot niini kon unsay ipasabut sa: Kon gihatagan si Joseph Smith sa Basahon ni Mormon pinaagi sa pagpadayag, nan nagpasabut kana nga siya propeta, nga ang Ginoo nagtawag gihapon og mga propeta nga mogiya sa Iyang katawhan. Pagnindot nga panalangin!

Unsaon nako pagpuyo ang akong tinuohan?

Wala ko pirme sa balay tungod sa akong propesyon, mao nga wala koy responsibilidad sa simbahan kon naa ko sa amo. Ganahan ko sa mga Dominggo nga ako makasimba uban sa akong pamilya. Ang pagsimba nahimong maanindot, nga mas nakapasalamat ko, ug akong nasabtan nga mas daghan pa ang angay buhaton sa akong pagtuo kay sa pagsimba lang. Mobasa ko sa kasulatan, mag-ampo, ug maningkamot nga mahimong mas maayo pa. Dili kini checklist sa mga butang nga buhaton, apan pamaagi sa pagpapakbuhi.